Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Analitička kemija 1

Šifra: 183952
ECTS: 4.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Tomislav Jednačak
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Tomislav Jednačak - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
ISHODI UČENJA:
1. Poznavati i razumjeti temeljne koncepte kemije i suodnose s ostalim prirodnim znanostima.
2. Poznavati načela kemijske analize i karakterizacije kemijskih spojeva.
3. Razlikovati grube, sustavne i slučajne pogreške.
4. Izračunati osnovne statističke veličine (srednja vrijednost, medijan, standardno odstupanje, koeficijent varijacije).
5. Objasniti principe gravimetrijskih analiza taloženjem i uparavanjem te opisati svojstva taloga i taložnih reagenasa.
6. Objasniti disocijaciju kiselina i baza te hidrolizu i topljivost soli u vodenim otopinama uz odgovarajuće konstante ravnoteže.
7. Opisati sastav i način djelovanja pufera te izračunati pH vodene otopine odgovarajućeg kemijskog sastava.
8. Razlikovati točku ekvivalencije od završne točke titracije te definirati primarni i sekundarni standard.
9. Poznavati indikatore i standardne otopine koji se koriste pri neutralizacijskim, taložnim, kompleksometrijskim i redoks titracijama.
10. Izvesti krivulje neutralizacijskih, taložnih, kompleksometrijskih i redoks titracija.
11. Objasniti način djelovanja indikatora pri neutralizacijskim, taložnim, kompleksometrijskim i redoks titracijama.
12. Izračunati količinu analita na temelju podataka gravimetrijskih i volumetrijskih mjerenja.

SADRŽAJ PREDMETA:
Predmet obuhvaća sadržaje klasične kvalitativne i kvantitativne kemijske analize. Pogreške u kemijskoj analizi; statistička prosudba podataka; gravimetrijske metode analize (talozi, taložni reagensi); kemija vodenih otopina i kemijske ravnoteže (kiseline, baze, soli, kompleksni spojevi, puferi); izražavanje sastava otopina; titrimetrijske metode analize (krivulje titracije, standardne otopine, indikatori); kiselo-bazne titracije; taložne titracije; kompleksometrijske titracije; oksidacijsko-redukcijske titracije (elektrokemijski članak, elektrodni potencijali).
Literatura:
3. semestar
Obavezni predmet - Redovni Studij - Biologija i kemija; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:

Obavijesti

Poštovane kolegice i kolege,

usmeni ispit i uvid u rezultate pismenog ispita na 2. ljetnom ispitnom roku iz kolegija Analitička kemija 1 za studente biologije i kemije održat će se odmah nakon pismenog ispita, u petak, 5.7.2024. u 13:30 h u prostorijama Praktikuma analitičke kemije.

Lijep pozdrav,

Tomislav Jednačak

Autor: Tomislav Jednačak