Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Geologija

Šifra: 45513
ECTS: 5.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Đurđica Pezelj
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Đurđica Pezelj - Auditorne vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 45
Auditorne vježbe 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA:
Uvod u geologiju, upoznavanje geološke građe Zemlje i procesa u zemljinoj unutrašnjosti, i na površini. Upoznavanje osnovnih vrsta stijena, tektonskih procesa i struktura. Upoznavanje zemljine unutarnje dinamike, potresa i vulkanizma. Upoznavanje okoliša na Zemlji, njihovih svojstava, dinamike, sedimenata i njihov geološki značaj. Upoznavanje s razvojem života na Zemlji i vrstama fosila. Svladavanje osnovnih metoda geoloških istraživanja.

NASTAVNI SADRŽAJ:
Evolucija i građa Zemlje. Fizika Zemlje: izostazija, toplina, magnetizam. Tektonika ploča (vrste granica, uzroci i posljedice). Dinamika Zemlje: vulkanizam (uzroci, vrste vulkana, vrste erupcija i produkti), seizmika (uzroci, utjecaj podloge na učinke potresa). Tektonika: položaj sloja u prostoru, konkordancija i diskordancija, bore, rasjedi, navlake. Hidrološki ciklus, vode u podzemlju. Trošenje, transport i erozija, padinski procesi. Osnovni makro-okoliši i njihove geološke značajke: aluvijalni prostori (erozijska baza, rijeke, jezera, delte, estuariji), lakustrinski (vrste jezera, sedimentacija, odraz promjena erozijske baze), krš (geneza, reljef, hidrogeologija), pustinjski (taložni procesi i sedimenti, voda, desertifikacija), glacijalni i preiglacijalni (snijeg, led, ledenjaci, sedimenti, uzroci oledbi), mora (podjele, dinamika, sedimentacijski procesi, bazeni). Geološko vrijeme: određivanje starosti u geologiji (relativno, radiometrijsko). Okoliši, facijesi, fosilizacija i fosili. Prikaz geološke građe: geološke karte, profili i stupovi. Geološki kompas.

PLAN I PROGRAM KOLEGIJA:
1. Uvod. Evolucija i građa zemlje, izostazija, toplina, magnetizam. Mineral, stijena- ciklus stijena, tektonika ploča (vrste granica, uzroci i posljedice).
2. Magmatske stijene, njihov postanak, kriteriji klasifikacije.
3. Vulkanizam, uzroci, vrste vulkana, vrste erupcija i vulkano-klastične stijene.
4. Sedimentne stijene, postanak, kriteriji klasifikacije i okoliši taloženja. Trošenje, transport i erozija, padinski procesi. Sedimentne strukture.
5. Metamorfne i hidrotermalne stijene, postanak i kriteriji klasifikacije.
6. Tektonika, geološke strukture, položaj sloja u prostoru, konkordancija i diskordancija, bore, rasjedi, navlake.
7.Voda kao geološki čimbenik, hidrološki ciklus, vode u podzemlju.
8. Osnovni makrookoliši i njihove geološke značajke: aluvijalni okoliši, erozijska baza, rijeke, delte, estuariji.
9. Lakustrinski okoliši, vrste jezera, sedimentacija, odraz promjena erozijske baze; krš (geneza, reljef, hidrogeologija).
10. Mora i oceani (podjele, dinamika, sedimentacijski procesi, bazeni).
11. Pustinjski okoliši (taložni procesi i sedimenti, vjetar), glacijalni i periglacijalni okoliši (snijeg, led, ledenjaci, sedimenti, uzroci oledbi).
12. Geološko vrijeme: određivanje starosti u geologiji (relativno, radiometrijsko), fosilizacija i fosili.
13. Historijska geologija, paleozoik, glavni geološki događaji, glavni fosili i njihova evolucija.
14. Mezozoik i kenozoik, glavni geološki događaji, glavni fosili i njihova evolucija.
15. Prikaz geološke građe: geološke karte, profili i stupovi. Geološki kompas.
16. Geologija Hrvatske, primjena geologije, ležišta minerala.

NAČIN UČENJA:
Slušanje izlaganja, proučavanje literature i bilježaka, analiza uzoraka i uvježbavanje, sistematsko opažanje/zaključivanje.

METODE POUČAVANJA:
Predavanja, vježbe, samostalni zadaci.

NAČIN PRAĆENJA I PROVJERE:
Rješavanje samostalnih zadataka, prepoznavanje i opisivanje uzoraka tijekom vježbi, kolokviji; pismeni i usmeni ispit.

UVJETI ZA POTPIS:
Redovitost pohađanja predavanja i vježbi.

NAČIN POLAGANJA ISPITA:
Pismeni i usmeni ispit. Prepoznavanje i opis uzoraka.
Literatura:
  1. Chernicoff, S., Fox, H. A. & Tanner, L.H. (2002): Earth: geologic principles and history. Houghton Mifflin Com., Boston, New York, 1-570.
  2. Marshak, S. (2012): Essentials of geology. W.W. Norton & Co., New York, 1-776.
  3. Plummer, C., Carlson, D. H. & Hammersley, L. (2016): Physical Geology. 15th. Ed., Mc Graw Hill, New York, 1- 654.
2. semestar
Obavezni predmet - Redovni Smjer - Seizmologija i fizika čvrste Zemlje
Termini konzultacija:

Obavijesti