Repozitorij

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Odabrana poglavlja meteorologije

Šifra: 63391
ECTS: 4.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Ivana Herceg Bulić
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Ivana Herceg Bulić - Auditorne vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Auditorne vježbe 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA:
Cilj kolegija Odabrana poglavlja meteorologije je upoznavanje studenata sa suvremenim spoznajama u području meteorologije i klimatologije, stjecanje znanja i vještina za analizu i usporedbu atmosferskih procesa različitih vremenskih i prostornih skala. U sklopu ovog predmeta studenti stječu praktično iskustvo rada s meteorološkim i klimatološkim podacima, njihovom statističkom obradom kao i osnovno iskustvo rada s računalnim paketima koji omogućuju njihov prikaz i obradu. Također, cilj je omogućiti velik broj sati praktičnog rada u računalnoj učionici kako bi studenti razvili samostalnost u učenju, obradi podataka i interpretaciji rezultata dobivenih rješavanjem konkretnih problema.

PLAN I PROGRAM KOLEGIJA:
Predavanja:
1. Klimatski sustav Zemlje, glavne značajke komponenti klimatskog sustava i njihovo međudjelovanje.
2. Statistička obilježja opće cirkulacije atmosfere.
3. Tranzijentni i stacionarni poremećaji u atmosferi.
4. Klimatska varijabilnost Zemlje, mehanizmi klimatskog forsiranja, klimatski odziv, uzajamno-povratni procesi.
5. Polja daljinskih veza u atmosferi, identifikacija i metode proučavanja.
6. Analiza po skupovima događaja, ansambli klimatskih simulacija.
7. Klimatski signal i šum, potencijalna prediktabilnost.
8. El Nino - južna oscilacija (fizikalni mehanizam, daljinski utjecaj, El Nino Modoki).
9. Valovi u ekvatorijalnom području, aproksimacija beta-ravninom.
10. Uzajamno-povratni procesi u tropskom području.
11. Pacifička dekadna oscilacija.
12. Sjeverno-atlantska oscilacija.
13. Klimatske promjene (prirodni i antropogeni utjecaji na klimu), globalno zatopljenje.
14. Modeliranje klimatskih promjena, hijerarhija klimatskih modela.
15. Klimatski scenariji i klimatske projekcije.

Vježbe:
1. Ponavljanje osnovnih statističkih metoda i primjena na meteorološke i klimatološke podatke.
2. Upoznavanje s osnovnim naredbama računalnog paketa GrADS za analizu i prikaz (eng. Grid Analysis and Display System).
3. Osnove programiranja pomoću GrADS-a.
4. Prikaz i statistička obrada klimatoloških polja.
5. Opća cirkulacija atmosfere, valovi u atmosferi, stacionarni valovi.
6. Meridionalna, zonalna i vertikalna raspodjela meteoroloških varijabli.
7. Sezonska i međugodišnja varijabilnost.
8. Klimatski indeksi, računanje i prikaz; analiza po skupovima događaja.
9. Polja daljinskih veza.
10. Korelacijska analiza i korelacijske mape.

NAČIN UČENJA:
Slušanje izlaganja, proučavanje bilježaka i literature; analiza primjera, izvod jednadžbi, rješavanje zadataka.

METODE POUČAVANJA:
Izlaganje, diskusija; interaktivne lekcije; numeričko rješavanje problema i grupna diskusija.

NAČIN PRAĆENJA I PROVJERE:
Domaće zadaće, projekt, demonstracija, usmeni ispit.

UVJETI ZA POTPIS:
Redovito pohađanje nastave (barem 70%), domaće zadaće, projekt.

NAČIN POLAGANJA ISPITA:
Studenti su obavezni napraviti i predati u pisanom obliku izvještaj o završnom projektu koji se sastoji od rješavanja i interpretacije konkretnog problema iz gradiva obuhvaćenog predmetom. Ukupna ocjena utvrđuje se na temelju ocjene projekta i ocjene usmenog ispita.
Literatura:
  1. Beniston, M.: From Turbulence to Climate. Springer, Berlin, 1998.
    Marshall, J. i R. A. Plumb: Atmosphere, Ocean, and Climate Dynamics: An Introductory Text. Elsevier, Amsterdam, 2008.
    Vallis, G. K.: Atmospheric and Oceanic Fluid Dynamics. Cambridge University Press, Cambridge, 2006.
    Wilks, D.S.: Statistical Methods in the Atmospheric Sciences-An Introduction. International Geophysics Series, Vol. 59, Academic Press, 1995.
  2. Vallis, G. K.: Atmospheric and Oceanic Fluid Dynamics. Cambridge University Press, Cambridge, 2006.
  3. Beniston, M.: From Turbulence to Climate. Springer, Berlin, 1998.
  4. Wilks, D.S.: Statistical Methods in the Atmospheric Sciences-An Introduction. International Geophysics Series, Vol. 59, Academic Press, 1995.
2. semestar
Izborni predmeti - Redovni Smjer - Meteorologija i fizička oceanografija
Termini konzultacija:

Obavijesti