Repozitorij

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Fizikalna kemija 1

Šifra: 40821
ECTS: 6.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Josip Požar
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Nikola Bregović - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 60
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
NASTAVNI SADRŽAJI:
Uvodni pregled fizikalne kemije. Veličinski račun. Valna priroda čestica. Načelo neodređenosti. Postulati kvantne mehanike. Harmonički oscilator. Čestica u kutiji. Atom vodika.Atomske orbitale. Spin i višeelektronski atomi.
Atomski spektri. Born-Oppenheimerova aproksimacija. Molekulske orbitale. Dvoatomne molekule. Korelacijski dijagram. Hibridizacija. Hückelove molekularne orbitale. Elektronska struktura kristala. Teorija ligandnog polja. Kvantna kemija u školi.

ISHODI UČENJA:
- objasniti eksperimentalne činjenice koje nisu bile u skladu sa zakonima klasične fizike
- navesti glavne postulate kvantne mehanike, znati postaviti Schrödingerovu jednadžbu za jednostavne sustave (čestica u kutili, harmoničko titralo) te opisati značenje pripadnih rješenja,
- opisati rješavanje Schrödingerove jednadžbe za atom vodika, opisati pripadna rješenja i njihovo fizikalno značenje,
- koristiti postulate kvantne mehanike u opisu strukture molekula, objasniti značenje Born-Oppenheimerove aproksimacije i varijacijske metode, u kvalitativnom smislu objasniti strukturu energijskih razina za dvoatomne molekule i višeatomnih molekule
- razlikovati apsorpciju, emisiju i raspršenje elektromagnetskog zračenja, navesti kakve se informacije o strukturi molekula mogu dobiti iz rotacijskih, vibracijskih i elektronskih spektara molekula,
- iz položaja linija u rotacijskim spektrima linearnih molekula izračunati duljinu veze u dvoatomnim molekulama,
- na temelju vibracijskih spektara (IR i Raman) procijeniti energiju disocijacije dvoatomnih, a iz fine strukture vrpci odrediti duljinu veze u različitim vibracijskim stanjima,
- opisati Franck-Condonovo načelo i primijeniti ga na izgled elektronskih spektara, razlikovati progresije i sekvencije u elektronskim spektrima molekula,
- opisati klasifikaciju fizikalnih procesa koji slijede apsorpciju elektromagnetskog zračenja, razlikovati mehanizme luminescencije: fluorescenciju i foforescenciju,
- opisati proces stimulirane emisije zračenja, uvjete koji dovode do laserskog djelovanja te navesti jedinstvena svojstva takvog zračenja,
- opisati načela magnetske rezonancije: NMR (kemijski pomak i sprezanje među spinovima) i EPR (sprezanje spinova elektrona i jezgara).
- definirati razlike u svojstvima realnih i idealnih plinova, navesti kako se spomenute razlike očituju i kako se opisuju stanja realnih plinova,
- definirati raspodjelu brzina i iznosa brzina molekula idealnog plina, primijeniti navedenu raspodjelu za izračun prosječnih vrijednosti fizikalno-kemijskih svojstava idealnih plinova
- definirati rezultat najvjerojatnije ravnotežne raspodjele molekula po dostupnim kvantnim stanjima prema Boltzmannu, koristiti Boltzmannovu raspodjelu za izračun udjela molekula u energetskim i kvantnim stanjima.Molekularni spektri. Apsorpcija, emisija i raspršenje. Rotacije molekula. Vibracije molekula. IR spektri. Elektronski spektri. Laseri. Fotoelektronski spektri. Magnetska rezonancija. NMR. Spektroskopija u školi. Svojstva plinova. Idealni plin i realni plinovi. Kinetička teorija plinova. Raspodjela brzina molekula. Sudari. Statistička mehanika. Boltzmannov zakon.
Literatura:
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Fizika 1
Položen : Matematika 1
Položen : Opća kemija
Odslušan : Fizika 2
Odslušan : Matematika 2
3. semestar
Obavezni predmet - Redovni Studij - Biologija i kemija; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:

Obavijesti