PMF - Geološki odsjek

RASPORED SJEDNICA

Raspored sjednica Vijeća Geološkog odsjeka u ak. god. 2023./24. i datuma predaje materijala za Povjerenstvo za nastavu nalazi se ovdje.


Prijava i obrana diplomskog rada (Ocjenski rad) na Geološkom odsjeku

Od akademske godine 2021./22. s radom je započelo Povjerenstvo za nastavu Geološkog odsjeka, a na snagu je stupio i novi Pravilnik o završnom i diplomskom radu i završnom i diplomskom ispitu čiji je cjeloviti tekst dostupan OVDJE. Navedenim pravilnikom definirani su način prijave tema, te svi detalji oko polaganja diplomskog ispita (Ocjenski rad).

SVI POTREBNI OBRASCI NALAZE SE U REPOZITRIJU ISPOD TEKSTA UPUTA.
 

Uvjeti upisa

Diplomski rad i pripadajući seminar (predmeti Ocjenski rad i Seminar uz ocjenski rad) student upisuje u četvrtom semestru diplomskog studija u skladu s Redom predavanja (Izvedbenim planom). Za upis predmeta Ocjenski rad i Seminar uz ocjenski rad potrebno je prikupiti najmanje 50 ECTS bodova polaganjem obveznih, obveznih izbornih i izbornih kolegija iz prve godine upisanog diplomskog studija.

 

(A) Dostupnost i odabir tema Ocjenskog rada

 1. Nastavnik Geološkog odsjeka koji ima dostupnu neobrađenu temu primjerenu diplomskom radu može ju u pisanom obliku samostalno objaviti u repozitoriju na mrežnim stranicama kolegija Ocjenski rad (koristeći obrazac za nastavnike). Prijedlog teme nastavnika mora sadržavati ime i prezime nastavnika, radni naslov na hrvatskom i engleskom jeziku te kratki opis teme duljine do 500 znakova. Prijedlozi se mogu objavljivati tijekom cijele akademske godine.

 2. Studenti su se obavezni osobno javiti odabranom nastavniku i iskazati interes za ponuđenu temu, nakon čega nastavnik uklanja rezerviranu temu iz repozitorija kolegija Ocjenski rad.

 3. Studenti se s vlastitim prijedlozima tema mogu obratiti bilo kojem nastavniku Geološkog odsjeka, vodeći računa o preklapanju teme s područjem istraživanja odabranog nastavnika.
   

(B) Prijava teme Ocjenskog rada

 1. Student prijavljuje temu diplomskog rada tijekom četvrtog semestra diplomskog studija u dogovoru s mentorom rada i predstojnikom zavoda na kojem se izrađuje diplomski rad, ispunjavanjem obrasca DR_01_prijava teme diplomskog rada. Tema bi trebala biti usklađena s kolegijima koje je student do tada odslušao.

 2. Ispunjeni obrazac s potpisom predloženog mentora i predstojnika zavoda student dostavlja Uredu za studente. Prijavu teme potrebno je predati u pravilu najkasnije u ponedjeljak dva tjedna prije sjednice Vijeća GO, do 14h, kako bi prethodno bile razmotrena na Povjerenstvu za nastavu GO. Uz ispunjeni DR_01 obrazac student prilaže i isprintani opis teme na nastavničkom obrascu (koji je nastavnik prethodno bio objavio na mrežnim stranicama i na temelju kojeg je student odabrao temu).

  Točan raspored krajnjih datuma predaje materijala te raspored sjednica Vijeća GO za ak. god. 2022./23. nalazi se u repozitoriju ispod ovog teksta.

 

(C) Pokretanje postupka provođenja diplomskog ispita

 1. Student po dogovorenoj dinamici izvještava imenovanog mentora o tijeku izrade diplomskog rada.

 2. Po završetku pisanja, student predaje rad mentoru, te nakon njegove suglasnosti, putem Ureda za studente, rad u otisnutom i/ili elektroničkom obliku predaje na uvid Vijeću Geološkog odsjeka i podnosi molbu za pristupanje polaganju diplomskog ispita ispunjavanjem obrasca DR_02_prijava diplomskog ispita u dogovoru s imenovanim mentorom.

 3. Uz ispunjeni obrazac (koji je potrebno u originalu predati u Referadu, a skenirani poslati u elektroničkom obliku zajedno s radom na mail u nastavku), diplomski rad se za sjednicu predaje u elektroničkom obliku (PDF), slanjem na adresu elektroničke pošte Povjerenstva za nastavu GO nastava-go@geol.pmf.hr, u pravilu najkasnije u ponedjeljak (do 14 h) dva tjedna prije sjednice Vijeća GO na kojoj se želi pokrenuti postupak ocjene i obrane diplomskog rada.
  Točan raspored krajnjih datuma predaje materijala te raspored sjednica Vijeća GO za ak. god. 2022./23. nalazi se u repozitoriju ispod ovog teksta.
   
 4. Prije predaje diplomskog rada na sjednicu Vijeća Geološkog odsjeka na kojoj se moli pristupanje diplomskom ispitu i imenuje povjerenstvo za obranu, student potpisuje Izjavu o izvornosti te ju uvezuje nakon naslovne stranice u verziju rada koji predaje na sjednicu. 
   
 5. Prilikom pokretanja postupka ocjene i obrane diplomskog rada, student mora imati položene sve ispite predviđene nastavnim planom na upisanom diplomskom studiju, osim diplomskog rada i pripadajućeg seminara.

 6. Vijeće GO imenuje članove povjerenstva za ocjenu i obranu diplomskog rada, na temelju prijedloga iz obrasca DR_02_prijava diplomskog ispita.

 7. Nakon sjednice, ured pročelnika ispunjavanja predviđeni dio obrasca DR_02_prijava diplomskog ispita podacima o odobrenom pokretanju obrane. Obrazac se zatim dostavlja predsjedniku imenovanog povjerenstva za diplomski ispit, koji ispunjava zadnji dio obrasca DR_02_prijava diplomskog ispita i predaje ga u uredovnicu zavoda na kojem se održava obrana.

 8. Na temelju obrasca predsjednika povjerenstva, uredovnica zavoda sastavlja obavijest o održavanju ispita. Obavijest se u otisnutom obliku dostavlja Uredu za studente zajedno s obrascem predsjednika Povjerenstva, te se ispit objavljuje na mrežnim stranicama i/ili oglasnim pločama, pri čemu obavijest mora biti javno objavljena najmanje sedam (7) dana prije održavanja ispita.

 9. Student treba članovima ispitnog povjerenstva predati diplomski rad u pravilu sedam (7) dana prije održavanja diplomskog ispita. Nakon uvažavanja komentara i korekcija svih članova povjerenstva, kandidat je dužan na dan ispita svim članovima povjerenstva predati konačnu, tvrdo uvezanu verziju rada.

 10. Nakon sjednice Vijeća Geološkog odsjeka na kojoj je odabrano povjerenstvo za obranu, a najmanje pet radnih dana prije same obrane rada, student je dužan u Ured za studente elektroničkim putem dostaviti potpunu temeljnu dokumentacijsku karticu na hrvatskom i engleskom jeziku u formi Word dokumenta.

 

(D) Nakon ispita

Nakon završetka ispita, student u dogovoru s mentorom ispunjava Izjavu o pohrani i objavi ocjenskog rada.

Primjerak diplomskog rada u digitalnom formatu (PDF), otisnuti primjerak rada u tvrdom uvezu te ispunjeni obrazac Izjave o pohrani i objavi ocjenskog rada student je dužan dostaviti u Središnju geološku knjižnicu najkasnije pet (5) radnih dana nakon obrane rada. Knjižnica studentu izdaje potvrdu o primitku rada koju student predaje u Ured za studente prije izdavanja potvrde o završetku studija.

Sve informacije o načinu pohrane u digitalnom obliku dostupne su na mrežnim stranicama Središnje geološke knjižnice.


Repozitorij