PMF - Geološki odsjek

Prijava i obrana diplomskog rada na Geološkom odsjeku

NOVO: Dana 14.10.2021. na mrežnim stranicama Geološkog odsjeka objavljen je Pravilnik o diplomskom i završnom radu i diplomskom i završnom ispitu na Geološkom odsjeku. Pravilnik stupa na snagu 22.10.2021. Cjeloviti tekst pravilnika nalazi se OVDJE
USKORO ĆE OVDJE BITI POSTAVLJENE SVE AŽURIRANE OBAVIJESTI I PRIPADAJUĆI OBRASCI KOJI ĆE BITI VAŽEĆI OD AK. GOD. 2021./22.

 

Postupak prijave teme (PREMA STARIM PRAVILIMA)

Temeljem navedenog članka Pravilnika, student je dužan prijaviti temu diplomskog rada u trećem ili četvrtom semestru diplomskog studija. Temu diplomskog rada student može prijaviti i ako nema položene ispite svih upisanih predmeta.
Prijava teme podnosi se u dogovoru s odabranim voditeljem (mentorom) u pisanom obliku Vijeću Geološkog odsjeka, na odgovarajućem obrascu putem Ureda za studente Geološkog odsjeka. Student je zamolbu dužan ispuniti na računalu, navodeći puni naziv teme na hrvatskom i engleskom jeziku, te ju potpisanu predati u Ured za studente. Rok za predaju pisane molbe Uredu za studente je najkasnije do utorka u tjednu odvijanja sjednice Vijeća, do kraja radnog vremena referade. Naknadno zaprimljene zamolbe razmatrat će se na prvoj idućoj sjednici Vijeća.
Vijeće Geološko odsjeka razmatra pisanu molbu studenta i odobrava temu diplomskog rada. Istom odlukom Vijeće Geološkog odsjeka imenuje i mentora (ili komentore) diplomskog rada.
Nakon odobravanja teme i mentora, student izrađuje diplomski rad prema pravilima struke, na temelju predloška koji je dostupan na stranicama Odsjeka u elektroničkom obliku. Dodatni materijali vezani uz pisanje i opremanje svih ocjenskih radova na Geološkom odsjeku nalaze se u Uputama za pisanje ocjenskih radova. Posebno se to odnosi na citiranje literaturnih i ostalih izvora.

 

Pokretanje postupka obrane diplomskog rada

Unutar mjesec dana od položenog posljednjeg ispita, student elektroničkom poštom u Referadu treba dostaviti Potvrdu o upisu s prijepisom ocjena za bolonjske studije. Navedenu potvrdu student samostalno generira putem Studomata (za svrhu se može odabrati kategorija Ostvarivanje prava na stipendju, budući da ta kategorija nudi najveći broj potvrda koje mogu biti izdane), te ju u elektroničkom obliku dostavlja Referadi. U predmetu (naslovu) elektroničke pošte treba stajati: Pokretanje postupka provjere dokumentacije za završetak studija. Budući da ovaj postupak podrazumijeva temeljitu provjeru studentskog dosjea, nužno je zatražiti njegovo pokretanje najkasnije mjesec dana prije sjednice Vijeća Geološkog odsjeka na kojoj se planira pokrenuti postupak predaje i obrane diplomskog rada.

Nakon što je rad izrađen i nakon što je mentor potvrdio da je rad spreman za pokretanje postupka obrane, student podnosi pisanu molbu za pristupanje obrani na univerzalnom obrascu. Molba se obavezno popunjava na računalu, jasno se navodi ranije odobreni naslov teme na hrvatskom i engleskom jeziku, te potvrđeni mentor.

Molba za ocjenu rada i pristupanje obrani podnosi se Uredu za studente najkasnije do ponedjeljka u tjednu odvijanja sjednice Vijeća Geološkog odsjeka, zaključno do 12:00 sati. Uz molbu je inače potrebno predati i printanu verziju diplomskog rada koja se upućuje na sjednicu. Napominjemo da za vrijeme trajanja posebnih epidemioloških mjera treba OBAVEZNO dostaviti elektroničku verziju rada u PDF formatu na mail adresu referade, također do ponedjeljka u 12:00 sati. Donošenje printane verzije je u ovom trenutku opcionalno.


VAŽNO: Nakon sjednice Vijeća Geološkog odsjeka na kojoj je odabrano povjerenstvo za obranu, a najmanje pet radnih dana prije same obrane rada, student je dužan u Ured za studente elektroničkim putem dostaviti potpunu temeljnu dokumentacijsku karticu na hrvatskom i engleskom jeziku u formi Word dokumenta.

Termini sjednica Vijeća Geološkog odsjeka definiraju se za cijelu akademsku godinu i dostupni su na naslovnoj mrežnoj stranici Odsjeka. Napomena: tamo definirani rokovi za predaju materijala ne odnose se na postupak pokretanja obrane diplomskog rada!

Molbe i radovi koji nisu predani do navedenog roka razmatrat će se tek na slijedećoj sjednici Vijeća Geološkog odsjeka.

 

POTREBNI OBRASCI

Prijava teme diplomskog rada

Molba (obrazac potrebno ispuniti prilikom pokretanja postupka obrane diplomskog rada)

 

Pomoćni materijali za izradu diplomskog rada:

Predložak za sadržaj i tehničku opremu diplomskog rada na Geološkom odsjeku (word).

Predložak za sadržaj i tehničku opremu diplomskog rada na Geološkom odsjeku (pdf).

 


Repozitorij

Repozitorij je prazan