Ostali projekti

Aktivni projekti

Geomorfološka i geoekološka studija rijeke Zrmanje

Zrmanja je istinski biser našeg krškog područja. Prof. dr. Nenad Buzjak voditelj je stručnog projekta u okviru kojega se proučavaju geomorfološke i geoekološke karakteristike Zrmanje od njena vrela do mosta u Obrovcu. Osnovu geomorfološke studije čini analiza geoloških čimbenika oblikovanja reljefa i strukturnogeomorfoloških obilježja. 

 Projekt bi trebao rezultirati morfometrijskim i morfogenetskim obilježjima, a   primjenom geoindikatora i bioindikatora istražile bi se hidromorfološke   značajke doline rijeke. Također će se istražiti antropogeni reljef, a prema   dostupnim podacima i speleološka obilježja terena. Zasebni dio studije     odnosit će se na obilježja sedrenih tvorevina u koritu i uz obale.

 Krajobraz uz Zrmanju ima veliku turističku vrijednost i potencijal. Stoga će u   okviru projekta biti geoekološki vrednovan, a elementi geobaštine će se   inventarizirati i interpretirati s prijedlogom mjera zaštite.

 Nakon opsežnog kabinetskog rada, uslijedilo je terensko prikupljanje podataka i to metodom terestričkog i zračnog fotografiranja, te geomorfološkog i speleološkog istraživanja.
Projekt je financiran sredstvima JU Park prirode Velebit. Započet je 2018. g., a završava 2021. g. 
Više o projektu možete saznati ovdje.

 

Mikroklimatsko istraživanje spilje Samograd

Objekt istraživanja ovog stručnog projekta je spilja Samograd koja se nalazi u zaštićenom području Značajni krajobraz Risovac-Grabovača, nedaleko od Perušića. Ulaz u spilju nalazi se u urušnoj ponikvi. Uz takve geomorfološke oblike koji se „sami ruše“, grade, nastaju i oblikuju, često je vezan toponim samograd, pa je spilja po tome i dobila ime. Prvi opisi Samograda objavljeni su u drugoj polovici 19. st., tako da povijest istraživanja spilje traje već oko 150 godina. 

Cilj projekta je prikupiti podatke o temperaturi i relativnoj vlažnosti zraka, temperaturi rosišta i koncentraciji ugljikova dioksida. Budući da je spilja izuzetno atraktivna, prikupljeni podaci bitno će pridonijeti planiranju održivog upravljanja posjećivanjem.                

Prva mjerenja su već provedena, a za 2021. godinu planirano je lasersko snimanje cijele spilje. Očekuje se da će rezultati tako preciznog snimanja dati odgovore o povezanosti geoloških struktura i speleogeneze, omogućiti  istraživanje mikroreljefnih oblika i pomoći u izradi mikroklimatskog modela spilje. 

Projekt je započeo 2020. g., a završetak je predviđen za 2022.g. Voditelj projekta je prof. dr. Nenad Buzjak, a izvodi se u suradnji JU Pećinski park Grabovača, Geografskog odsjeka PMF-a i Speleološkog kluba Samobor. Financiran je sredstvima Pećinskog parka Grabovača i Speleološkog kluba Samobor, uz djelomično korištenje opreme Geografskog odsjeka.

Više informacija o ovom stručnom projektu, kao i o povijesti istraživanja Samograda naći ćete ovdje. 
 


Mikroklimatska istraživanja speleoloških objekata NP Plitvička jezera

 Plitvička jezera su najstariji i zasigurno najpoznatiji nacionalni park u Hrvatskoj, pod zaštitom   UNESCO-a od 1979. godine. I dok predivni prizori oduševljavaju više  od 1,7 milijuna posjetitelja   godišnje, podzemlje krije sasvim drugi svijet. Brojni speleološki objekti predmet su proučavanja u   okviru projekta kojeg od 2020. g. vodi prof. dr. Nenad Buzjak.

 Cilj projekta je uspostava mreže mjernih postaja i prikupljanje mikroklimatskih podataka i   utvrđivanje fizikalno-kemijskih svojstava kao pokazateljima stanišnih i općih ekoloških uvjeta.   Podaci će ujedno biti i sastavni dio GIS baze podataka. Odabir lokacija mjerenja ovisi o geološkim,   geomorfološkim i hidrološkim svojstvima, uvjetima na površini i u podzemlju, te o stvarnim i   potencijalnim antropogenim utjecajima.

 Neki od tih objekata mogli bi biti i turistički valorizirani, a neki bi mogli biti „arhivi“ paleoklimatskih   uvjeta i paleogeomorfoloških procesa. To bi svakako doprinjelo razumijevanju evolucije krškog   reljefa i ekoloških uvjeta na širem području Parka.
 Naručitelj projekta je Nacionalni park Plitvička jezera. Projekt traje do 2024. godine.

 

Geoekološka studija parka Maksimir i značajnog krajobraza Savica

Ovaj dvogodišnji stručni projekt projekt (2020.-2021.) okuplja više suradnika s Geografskog odsjeka PMF-a, a vodi ga prof. dr. sc. Nenad Buzjak. Naručitelj projekta je JU Park Maksimir. 

Cilj projekta je izrada geoekološke studije koja bi obuhvatila geomorfološku analizu, mikroklimu prostora i prostornu strukturu. Na temelju studije bilo bi moguće odrediti nosivi kapacitet prostora, a rezultati ovog istraživanja poslužili bi i kao podloga za izradu studije usluge ekosustava.

 

 

 

Sustavno ispitivanje hidromorfoloških elemenata kakvoće u rijekama u 2019. i 2020. godini

 S 2021. godinom završava dvogodišnji stručni projekt kojemu je jedan od suvoditelja doc.   dr. sc. Ivan Čanjevac. Projekt se odvija u suradnji Geografskog odsjeka PMF-a i   Elektroprojekta d.d., a financiraju ga Hrvatske vode. 

 Tijekom projekta provodi se hidromorfološki monitoring radi dobivanja podataka za   ocjenu ekološkog stanja. Projekt bi također trebao definirati i metodologiju kojom bi se   hidromorfološki elementi kakvoće mogli procjenjivati i u budućnosti. 

 Na temelju rezultata projekta ocijenit će se hidromorfološko stanje prirodnih, znatno     promijenjenih i umjetnih odsječaka vodnih tijela, kao i njihov hidromorfološki potencijal.   monitoring se odvija poštujući zahtjeve Okvirne direktive o vodama Europske unije.      

          

Hidromorfološka studija potoka Plitvica

Od 2019. do 2021. g. doc. dr. sc. Ivan Čanjevac vodi stručni projekt koji se bavi proučavanjem potoka Plitvica. Naručitelj projekta je Javna ustanova NP Plitvička jezera. 

Projektom se nastoje prikupiti podaci o prirodnogeografskim obilježjima topografskog poriječja potoka Plitvica, odrediti elementi tekućica i poriječja, te opisati hidromorfološka geneza sustava. Analizirat će se dostupni hidrološki podaci i poprečni profili s hidroloških mjernih stanica u poriječju otoka Plitvice. Utvrdit će se hidromorfološko stanje potoka i eventualno odstupanje od referentnog stanja, kao i ukupno ekološko stanje. 

U okviru projekta će se izraditi projekcija hidromorfološkog razvoja i predložiti smjernice za poboljšanje hidromorfološkog stanja.
Sastavni dio projekta je i edukacija djelatnika stručne službe NP Plitvička jezera o Metodologiji monitoringa i ocjenjivanja hidromorfoloških pokazatelja.

 

Geospeleološko vrednovanje NP Plitvička jezera

 Od 2020. do 2023. izv. prof. dr. Neven Bočić vodi stručni projekt koji bi trebao omogućiti   kvalitetnije upravljanje speleološkim objektima NP Plitvička jezera. Preduvjet za to je   poznavanje geospeleoloških vrijednosti tih objekata.              

 Stoga će se u okviru projekta izraditi detaljna geospeleološka inventarizacija za   minimalno 15 objekata, provesti terenska morfometrijska, geološka, geomorfološka i   specifična speleološka istraživanja. Izdvojit će se speleološki objekti s najvrijednijim   obilježjima, a svi inventarizirani elementi uvrstit će se u bazu podataka. Na temelju   podataka, istraživano područje će se zonirati s isticanjem posebnih vrijednosti svake   zone. 

Projekt predviđa i izradu kartografskih prikaza inventariziranih elemenata i preporuke za upravljanje vrednovanim speleološkim objektima. Ovo istraživanje financira Javna ustanova NP Plitvička jezera.


Usluge specijalističkog nadzora: geološko-geomorfološko-speleološko-biospeleološkog nadzora

Od 2020. godine pa sve do završetka radova stručni tim kojemu je suvoditelj izv. prof. dr. Neven Bočić provodi specijalistički nadzor provedbe projekta “Centar izvrsnosti Cerovačke špilje – održivo upravljanje prirodnom baštinom i krškim podzemljem”.

Svrha glavnog projekta je povećati atraktivnost Cerovačkih špilja, a to se misli postići izgradnjom suvremenog Prihvatnog centra za posjetitelje, rekonstrukcijom posjetiteljske infrqastrukture, rekonstrukcijom šetnica do špilja i u špiljama i dr.

Budući da se radi o vrlo osjetljivoj krškoj sredini, cilj specijalističkog nadzora je osigurati očuvanost geoloških, geomorfoloških, speleoloških i biospeleoloških obilježja okoliša prilikom radova u špiljama i njihovoj okolici.

Specijalistički nadzor zajedno provode Speleološki klub Željezničar (vodeći partner), Geografski odsjek PMF-a i Hrvatski geološki institut. Više o glavnom projektu možete pročitati ovdje. 

 

Analiza uzroka povećanja otjecanja i mutnoće vode na slivovima rijeke Mrežnice i Korane

 Ovaj projekt provodi zajednica ponuditelja koju čine Hrvatski geološki institut (vodeći   partner) te Rudarsko-geološko naftni fakultet i Prirodoslovno-matematički fakultet   putem Geografskog odsjeka. Voditelj s Geografskog odsjeka je izv. prof. dr. Neven   Bočić, a trajanje je od 2020. do 2021. godine. 

 Osnovni cilj istraživanja je utvrditi uzroke ekstremnog zamućenja rijeka Korane i   Mrežnice u lipnju 2019. godine i promjene vodnih režima u posljednje vrijeme na   rijekama Korani, Mrežnici, Dobri i Kupi uzvodno od Karlovca. 

 Glavni zadatak suradnika s Geografskog odsjeka  je analiza promjene korištenja       zemljišta te analiza reljefa. Za obradu i analizu podataka o pokrovu i namjeni odnosno   korištenju zemljišta u području istraživanja upotrijebljeno je nekoliko različitih izvora   geoprostornih podataka: CORINE slojevi podataka promjena pokrova i sloj promjene   gustoće pokrova drveća Land Cover Change i Tree Cover Density Change te   multispektralne satelitske snimke programa Landsat. Izvršena je nadzirana   klasifikacija multispektralnih satelitskih snimaka Landsat pomoću metode najveće vjerodostojnosti (engl. maximum likelihood classification). Analiza reljefa sastojala se od morfometrijske i morfogenetske analize. Morfometrijska analiza obuhvatila je opću i specifičnu morfometriju, provedena je na temelju digitalnog modela reljefa. Morfogenetska analiza je uključivala i terenski rad. Istraživanje je obuhvatilo dva područja: slijev Radonje te širi prostor oko kanjona Mrežnice.
Više o projektu pročitajte ovdje.

 

Završeni projekti

Geomorfološko kartiranje Republike Hrvatske, Voditelji: prof. dr. sc. Andrija Bognar (2007. - 2010.), prof. dr. sc. Nenad Buzjak (2010.-)

Geomorfološka obilježja naslaga sedre srednjeg toka rijeke Zrmanje, Hrvatske vode; voditeljica Sanja Faivre, 2013.-2014.

Geomorfološka i paleookolišna obilježja naslaga sedre srednjeg toka rijeke Zrmanje, Zaklada Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti; voditeljica Sanja Faivre, 2016.-2017.

Sustavno ispitivanje hidromorfoloških elemenata kakvoće u rijekama u 2016. i 2017. godini, voditelji I. Vučković, Elektroprojekt i Ivan Čanjevac, suradnici: Danijel Orešić, Neven Bočić, Nenad Buzjak, Ivan Martinić, 2017.-2018.

Razvoj metodologije za ocjenu hidromorfološkog stanja u stajaćicama i provedba hidromorfološkog monitoringa, voditelji: I. Vučković, Elektroprojekt i Ivan Čanjevac, suradnici: Danijel Orešić, Neven Bočić, Nenad Buzjak, Ivan Martinić, 2017.-2019.

Sustavno ispitivanje hidromorfoloških elemenata kakvoće u rijekama u 2018. godini, voditelji: I. Vučković, Elektroprojekt,  i Ivan Čanjevac, suradnici: Danijel Orešić, Nenad Buzjak, Neven Bočić, Ivan Martinić, 2018.-2019.

Nabava hidromorfoloških podataka za potrebe interkalibracije bioloških metoda ocjene ekološkog stanja na rijekama, voditelji I. Vučković, Elektroprojekt, i Ivan Čanjevac, suradnik Ivan Martinić


Izvanzavodski projekti

Intenzitet korozije na području NP Sjeverni Velebit, voditelj D. Perica, Geogrqafski odjel Sveučilišta u Zadru,  suradnik Danijel Orešić, 2016.-

Dynamique et évolution du littoral adriatique et occupations humaine; Albanie, Croatie, Institut Universitaire de France,  voditelj E. Fouache, Université de Paris Sorbonne, suradnica Sanja Faivre, 1999.-2006. 

Geomorfološke značajke NP Krka, voditelj D. Perica, Geografski odjel Sveučilišta u Zadru, suradnik Danijel Orešić, 2016.-2021.

Arheološki projekt Loron, Ministère des Affaires Etrangères, CNRS, voditelji: F. Tassaux Université de Bordeaux, Ecole Françaises de Rome i V.  Kovačić, Zavičajni muzej Poreč, suradnica Sanja Faivre, 1999.-2001.

Les villae littorales de l'Istrie, Mission archéologique franco-croate de Busuja, Ministère des Affaires Etrangères, commission des fouilles, Paris, voditelji M. B. Carre, Université Aix Marseille, CNRS, CCJ, Centre Camille Jullian i V. Kovačić, Zavičajni muzej Poreč,  suradnica Sanja Faivre, 2011.-2015.

Metodološki pristupi za analizu posljedica antropogenih pritisaka na hidromorfološko stanje tekućica, voditelji: L. Zaharia, Sveučilište u Bukureštu, P. Belleudy, Sveučilište Grenoble-Alpes, Ivan Čanjevac, suradnici Nenad Buzjak i Neven Bočić, 2016.-2017.