Stručni projekti

 

Voditelj/i Naziv projekta Trajanje
Nenad Buzjak Mikroklimatsko istraživanje špilje Samograd i Medine pećine 2022. - 2023.

Suzana Buzjak
Za PMF: Nenad Buzjak

Istraživanje karbonatnih stijena s hazmofitskom vegetacijom i flore ulaznih dijelova speleoloških objekata u NP Plitvička jezera 2022. - 2025.
Ivan Martinić Hidrološka studija ribnjaka Crna Mlaka 2022.
Ivan Čanjevac Određivanje ekološki prihvatljivog protoka na potoku Plitvica 2022.
Ivan Čanjevac Hidromorfološka istraživanja Bijele rijeke 2021. - 2022.
Nenad Buzjak Mikroklimatsko istraživanje špilje Samograd 2021. - 2022.
Nenad Buzjak Mikroklimatska istraživanja speleoloških objekata NP Plitvička jezera 2020. - 2024.
Ivan Martinić

Inicijalna studija hidroloških, hidromorfoloških i geomorfoloških obilježja Natura 2000 područja HR1000001 Pokupski bazen

2021.
Neven Bočić Geospeleološko vrednovanje NP Plitvička jezera 1. 2020. - 1. 2023.
Za PMF: Neven Bočić Usluge specijalističkog nadzora: Geološko-geomorfološko-speleološko-biospeleološkog nadzora 1. 2020. -
Renato Buljan
Za PMF: Neven Bočić
Analiza uzroka povećanja otjecanja i mutnoće vode na slivovima rijeke Mrežnice i Korane 1. 2020. - 1. 2021.
Ivan Vučković
Ivan Čanjevac
Sustavno ispitivanje hidromorfoloških elemenata kakvoće u rijekama u 2019. i 2020. godini 2020. - 2021.
Ivan Čanjevac Hidromorfološka studija potoka Plitvica 2019. - 2021.
Nenad Buzjak Geomorfološka i geoekološka studija doline Zrmanje 1.1.2019. - 31.12.2021.
Nenad Buzjak Geoekološka studija Parka Maksimir i Značajnog krajobraza Savica 2019. - 2020.
Ivan Vučković
Ivan Čanjevac
Nabava hidromorfoloških podataka za potrebe interkalibracije bioloških metoda ocjene ekološkog stanja na rijekama 2019.
Nenad Buzjak Geomorfološko i mikroklimatsko istraživanje/monitoring jame Crna ledenica (Park prirode Biokovo) 1.6.2019. - 31.12.2019.
Nenad Buzjak Geomorfološko istraživanje riječnih sprudova, otoka i obale rijeke Save na području dijela ekološke mreže Natura 2000 - područje očuvanja značajno ptice HR1000002 Sava kod Hruščice (Projekt "Zajedno za rijeku Savu") 1.5.2018. - 31.12.2020.
Ivan Vučković
Ivan Čanjevac
Sustavno ispitivanje hidromorfoloških elemenata kakvoće u rijekama u 2018. godini 2018. - 2019.
Ivan Vučković
Ivan Čanjevac
Razvoj metodologije za ocjenu hidromorfološkog stanja u stajaćicama i provedba hidromorfološkog monitoringa 2017. - 2019.
Ivan Vučković
Ivan Čanjevac
Sustavno ispitivanje hidromorfoloških elemenata kakvoće u rijekama u 2016. i 2017. godini 2017. - 2018.
Vuk Tvrtko Opačić
Andrea Vukelić
Prirodna i kulturna baština kao preduvjet održivosti ruralnog turizma Gorskoga kotara 2017.
Vedran Prelogović    Aleksandar Lukić Analiza i vrednovanje razvojnih potencijala i ograničenja Urbane aglomeracije Zagreb 1. 10. 2017. - 15. 2. 2018.
Vedran Prelogović   Aleksandar Lukić     Analiza i vrednovanje razvojnih potencijala i ograničenja suburbanog i ruralnog područja Grada Zagreba 1. 10. 2015. - 31. 12. 2015.