SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

                Fakultetsko vijeće Prirodoslovno-matematičkog fakulteta na temelju članka 77. Statuta Fakulteta raspisuje

 

N A T J E Č A J

za izbor

 

 

  1. na suradničko radno mjesto viši asistent iz područja prirodnih znanosti, polje matematika, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu pri Matematičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – 1 izvršitelj;

 

  1. na suradničko radno mjesto viši asistent za rad na HRZZ projektu "Teorija brojeva i aritmetička geometrija" iz područja prirodnih znanosti, polje matematika, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu pri Matematičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – 1 izvršitelj.

 

UVJETI:

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa pristupnici na natječaj trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 119/22.).

 

Pristupnici za sve točke natječaja uz prijavu prilažu:

-         životopis

-         odgovarajuću diplomu/potvrdu

-         dokaz o državljanstvu.

 

Pristupnici za sve točke natječaja trebaju ispunjavati uvjet: završen doktorski studij iz područja prirodnih znanosti, polje matematika.

 

Za točku 1. natječaja pristupnici trebaju ispunjavati sljedeće dodatne uvjete: znanstveni interes u nekim od sljedećih području: matematička analiza, a koje se dokazuje prilaganjem znanstvenih radova ili doktorske disertacije.

 

Za točku 2. natječaja pristupnici trebaju ispunjavati sljedeće dodatne uvjete: znanstveni interes u nekim od sljedećih području: teorija brojeva, a koje se dokazuje prilaganjem znanstvenih radova ili doktorske disertacije.

 

Za točku 1. natječaja strani državljani trebaju dostaviti dokaz o znanju hrvatskog jezika.

 

Pristupnik koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju, temeljem posebnih propisa, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze koje posebni propisi određuju za ostvarivanje prava na prednost pri zapošljavanju., te dokaze o ispunjavanju svih uvjeta odnosno nepostojanju zapreka koje posebni propis određuje za ostvarivanje prava prednosti. Takvi pristupnici ostvaruju prednost pri zapošljavanju po predmetnom natječaju u odnosu na ostale kandidate, pod istim uvjetima utvrđenim natječajem, na temelju uredne, potpune i pravovremene prijave na natječaj, pod uvjetom da zadovoljavaju sve uvjete natječaj.

 

Urednom i potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i sve priloge tražene u natječaju. Nepotpune, neuredne, te nepravovremene prijave neće se razmatrati, niti će podnositelji takvih prijava naknadno biti pozvani na dopunu iste.

 

Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet prikuplja i obrađuje osobne podatke pristupnika na natječaj za zasnivanje radnog odnosa u svrhu provjere kvalificiranosti i zadovoljavanja uvjeta natječaja, sukladno Odluci o prikupljanu, zaštiti i obradi osobnih podataka (KLASA: 035-01/18-01/5; URBROJ:251-58-10201-18-2).

 

Rok za podnošenje prijava na natječaj je 30 dana po objavljivanju natječaja u "Narodnim novinama". 

 

Pristupnici za točku 1. natječaja ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se isključivo putem mrežne poveznice:

https://posao.pmf.hr/opening-login?openingUUID=b6a8bc5c-75e6-41d7-9a4d-08aa1449a511

 

Pristupnici za točku 2. natječaja ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se isključivo putem mrežne poveznice:

https://posao.pmf.hr/opening-login?openingUUID=03df7d51-d5c6-4f48-86ef-b3e2869f2c5b

 

Pristupnici su dužni u prijavi na natječaj navesti točnu točku natječaja na koju se prijavljuju.

 

Rezultati natječajnog postupka objavit će se na službenoj internetskoj stranici PMF-a: https://www.pmf.unizg.hr/natjecaji.

Autor: Admin 2 dekanat
Popis obavijesti

Obavijesti