Popis aktivnih znanstvenih i razvojnih projekata Hrvatske zaklade za znanost

BR

ODSJEK

Naziv

Voditelj

1

KEMIJSKI ODSJEK

Aktivnošću i in silico usmjeren dizajn malih bioaktivnih molekula

Tomica Hrenar

2

KEMIJSKI ODSJEK

Metalosupramolekulske strukture i anorgansko-organski polioksometalatni hibridi

Višnja Vrdoljak

3

BIOLOŠKI ODSJEK

Klimatske promjene i invazivne vrste - utvrđivanje utjecaja na bioraznoliost nativnih slatkovodnih rakova i pastrva i njihova konzervacija

Ivana Maguire

4

BIOLOŠKI ODSJEK

MATH-BTB proteini kao regulatori transkripcije i RNA posredovane metilacije DNA u biljnom razvitku

Dunja Leljak Levanić

5

BIOLOŠKI ODSJEK

Cas 3 kao kontrolna točka obrane CRISPR-Cas:razjašnjenje njegove regulacije istraživanjem stabilnosti proteina i prepisivanja u bakteriji Escherichia coli

Ivana Ivančić Baće

6

BIOLOŠKI ODSJEK

DNA barkodiranje biraznolikosti hrvatske faune

Mladen Kučinić

7

FIZIČKI ODSJEK

Sintetička magnetska polja uz međudjelovanja i anyoni

Hrvoje Buljan

8

BIOLOŠKI ODSJEK

Genomske i epigenomske promjene u auto- i alopoliploidima na modelu dalmatinskog buhača, ljutike i anemona

Višnja Besendorfer

9

FIZIČKI ODSJEK

Kolektivni efekti, tunelirajući i topološki transport u novim nanospojevima

Danko Radić

10

MATEMATIČKI ODSJEK

Operatori na C*-algebrama i Hilbertovim modulima

Damir Bakić

11

FIZIČKI ODSJEK

Precizni izračuni fizikalnih veličina u supersimetričnim modelima fizike čestica

Amon Ilakovac

12

BIOLOŠKI ODSJEK

Genomički aspekti brze evolcije primorske gušterice (Podarcis sicula)

Anamarija Štambuk

13

KEMIJSKI ODSJEK

Aminoacil-tRNA-sintetaze kao čuvari standardnog genetičkog koda

Ita Gruić Sovulj

14

BIOLOŠKI ODSJEK

Filogeografija i evolucija triju ekološki divergentnih grupa amfi-jadranskih biljaka

Ivana Rešetnik

15

BIOLOŠKI ODSJEK

Mikrobiom glavate želve(Carreta carreta): uvid u epizoičke zajednice (TurtleBIOME)

Sunčica Bosak

16

BIOLOŠKI ODSJEK

Neonikotinoidi i bakar u mediteranskoj poljoprivredi - učinci na neciljanu faunu beskralježnjaka kroz trofičke interakcije

Lucija Šerić Jelaska

17

MATEMATIČKI ODSJEK

Multilinearna i nelinearna harmonijska analiza i primjene

Vjekoslav Kovač

18

BIOLOŠKI ODSJEK

Promjene sustava patogena i imunološkog odgovora tijekom širenja areala uspješnih ivanzivnih vrsta slatkovodnih rakova

Sandra Hudina

19

MATEMATIČKI ODSJEK

Stohastička stabilnost i teorija potencijala Markovljevih

Nikola Sandrić

20

BIOLOŠKI ODSJEK

Klimatske promjene i varijabilnost u Hrvatskoj - od globalnih utjecaja do lokalnih zelenih rješenja

Ivana Herceg Bulić

21

FIZIČKI ODSJEK

Kvantificiranje neodređenosti u okviru nuklearnih energijskih funkcionala gustoće

Tamara Nikšić

22

FIZIČKI ODSJEK

Temeljna elektronska svojstva novih kvantnih materijala: bezmaseni i korelirani fermioni

Ivan Kokanović

23

MATEMATIČKI ODSJEK

Slučajni procesi sa skokovima i nelokalni operatori

Zoran Vondraček

24

KEMIJSKI ODSJEK

Makrozoni, novi kojugati makrolidnih antibiotika: Dizajn, priprava i interakcije

Predrag Novak

25

MATEMATIČKI ODSJEK

Unitarne reprezentacije, automorfne i modularne forme

Marcela Hanzer

26

MATEMATIČKI ODSJEK

Asimptotička analiza rubnih problema u mehanici kontinuuma

Eduard Marušić-Paloka

27

FIZIČKI ODSJEK

Demistificiranje dvočestičnih korelacija u pp sudarima s nadograđenom komoreom vremenske projekcije

Mirko Planinić

28

FIZIČKI ODSJEK

Mikroskopska istraživanja induciranih faza u jako koleliranim elektronskim sustavima

Miroslav Požek

29

FIZIČKI ODSJEK

Elektroni, kaoni i neutroni u preciznim mjerenjima svojstava hadrona i jezgara

Damir Bosnar

30

GEOFIZIČKI ODSJEK

Izranjanje i poniranje u području Jadrana

Mirko Orlić

31

FIZIČKI ODSJEK

Utjecaj uključivanja istraživačkih učeničkih pokusa u srednjoškolsku nastavu fizike na razvoj znanstvenog zaključivanja i konceptualnog razumijevanja

Maja Planinić

32

MATEMATIČKI ODSJEK

Diofantska geometrija i primjene

Matija Kazalicki

33

MATEMATIČKI ODSJEK

Dinamička i ergodička svojstva preslikavanja na plohama

Sonja Štimac

34

MATEMATIČKI ODSJEK

Efikasni algoritni za robusnu diskretnu optimizaciju (RoDiOpt)

Robert Manger

35

BIOLOŠKI ODSJEK

Selektivno ciljanje matičnih stanica sarkoma askorbinskom kiselinom

Inga Marijanović

36

MATEMATIČKI ODSJEK

Filogeografija i evolucija triju ekološki divergentnih grupa amfi-jadranskih biljaka

Nenad Antonić

37

MATEMATIČKI ODSJEK

Izračunljive strukture, odlučivost i složenost

Zvonko Iljazović

38

FIZIČKI ODSJEK

Sulfasoli: nova generacija kompleksnih funkcionalnih materijala

Denis Sunko

39

MATEMATIČKI ODSJEK

Analiza problema interakcije fluida i strukture i promjene

Boris Muha

40

BIOLOŠKI ODSJEK

„Učinci višestrukih stresora na biološku raznolikost i funkcije slatkovodnih ekosustava“

Ana Previšić

41

FIZIČKI ODSJEK

Jednoslojni polarimetar gama zračenja za primjene u medicinskom oslikavanju i za temeljna istraživanja u fizici (SiLGaP)

Mihael Makek

42

BIOLOŠKI ODSJEK

Strategije patogenosti fitoplazmi: efektori, faktori virulencije i pokretni genetički elementi

Martina Šeruga Musić

43

FIZIČKI ODSJEK

Varijante u repetititvnim strukturama višeg reda u centromernim i NBPF dijelovima gena čovjeka i viših primata

Matko Glunčić

44

BIOLOŠKI ODSJEK

Predviđanje ishodišnih stanica i istraživanje mehanizama razvoja raka bazirano na statičkom modeliranju

Rosa Karlić

45

BIOLOŠKI ODSJEK

Utjecaj klimatskih promjena na bioraznolikost koralja - istraživanje slučaja masovnih ugibanja na Jadranskom moru

Petar Kružić

46

BIOLOŠKI ODSJEK

Dopaminska regulacija kopentitivnog ponašanja guštera Podarcis sicula i Podarcis melisellensis

Sofia Ana Blažević

47

KEMIJSKI ODSJEK

Nove građevne jedinke u supramolekulskom dizajnu složenih višekomponentnih molekulskih kristala temeljenih na halogenskim vezama

Dominik Cinčić

48

MATEMATIČKI ODSJEK

Stohastičke aproksimacije malog ranga i primjene na parametarski ovisne probleme

Luka Grubišić

49

KEMIJSKI ODSJEK

od oblika do funkcije: Fleksibilni kristalni materijali s kontroliranim mehaničkim odzivom

Marijana Đaković

50

FIZIČKI ODSJEK

Ravnoteža sila i momenata sila u diobenom vretenu

Nenad Pavin

51

KEMIJSKI ODSJEK

koordinacijske reakcije makrocikličkih ligranada u otopini

Vladislav Tomišić

52

GEOGRAFSKI ODSJEK

Relativna promjena morske razine i klimatske promjene duž istočne obale Jadrana

Sanja Faivre

53

MATEMATIČKI ODSJEK

Algebre kvantnih struja i njihova teorija reprezentacija

Slaven Kožić

54

FIZIČKI ODSJEK

Mikro i nano-strukture za 3D opto-bioelektroniku

Vedran Đerek

55

GEOLOŠKI ODSJEK

Taložni paleobazeni, vodeni prolazi i migracija biote

Marijan Kovačić

56

FIZIČKI ODSJEK

Gluonsko zasićenje u visoko energetskim proton-jezgra sudarima- istraživanje novih fenomenoloških smjernica

Sanjin Benić

57

MATEMATIČKI ODSJEK

Višeskalni problemi u mehanici fluida

Igor Pažanin

58

GEOLOŠKI ODSJEK

Dinaridski predgorski bazen između dva eocenska termalna optimuma: mogući scenarij za Sjevernojadranski bazen

Vlasta Ćosović