Nastava na poslijediplomskom sveučilišnom (doktorskom) studiju Fizike bi se trebala održati najkasnije do 1. listopada tekuće akademske godine. Studentima bi trebalo omogućiti da polažu predmete najkasnije do kraja upisa u sljedeću ak. godinu, odnosno do kraja studenog tekuće akademske godine.

Važne akte i obrasce Sveučilišta u Zagrebu kao i Prirodoslovno matematičkog fakulteta važne za doktorski studij Fizike možete pronaći na:

Popise studenata koji su upisali Vaš predmet možete pronaći na ISVU nastavničkom portalu:

Kada izaberete instituciju, Prirodoslovno-matematički fakultet, u izborniku "Predmet" izaberete opciju "Popis studenata" i odaberete predmet i akademsku godinu za koju želite vidjeti isto. Svaki popis studenata sadrži i ikonicu s adresom elektroničke pošte pojedinog studenta. Napomenuo bih da je automatski svakom studentu prilikom upisa "status predmeta" postavljen na "odslušan" bez obzira što ga je tek upisao.

U slučaju da nemate pristup svom predmetu, zamolili bi Vas da se javite na e-mail adresu markohum@phy.hr. Za prijavu na ISVU nastavnički portal i Vaš predmet, potrebni su sljedeći podaci:

  • Vaš OIB
  • AAI korisnička oznaka
  • Datum obrane doktorata
  • Datum zadnjeg izbora u zvanje

 

Mentorima bi skrenuli pozornost da najvažnije informacije o prijavi teme i mentora kao i kasnijeg postupka ocjene i obrane doktorata mogu pronaći na: