Fizika; smjer: istraživački

1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Linearna algebra 1 (63121)
Širola, B.
- 60
(30P+30A)
1 INFO
8.0 Matematička analiza 1 (36124)
Pažanin, I.
- 90
(45P+45A)
1 INFO
10.0 Opća fizika 1 (51508)
Poljak, N.
- 105
(60P+30A+15S)
1 INFO
5.0 Računarstvo i praktikum (63123)
Cvitan, M.
- 60
(15P+45L)
1 INFO
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura 1 (38079)
Fučkar Reichel, K.; Vulić, J.
- 30
(30TJ)
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Linearna algebra 2 (63122)
Širola, B.
- 60
(30P+30A)
2 INFO
8.0 Matematička analiza 2 (36129)
Pažanin, I.
- 90
(45P+45A)
2 INFO
10.0 Opća fizika 2 (51510)
Poljak, N.
- 105
(60P+30A+15S)
2 INFO
5.0 Statistika i osnovna mjerenja (63125)
Makek, M.
- 75
(30P+20A+25L)
2 INFO
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura 2 (38080)
Fučkar Reichel, K.; Vulić, J.
- 30
(30TJ)
2 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Klasična mehanika 1 (51515)
Nikšić, T.
- 90
(45P+45A)
3 INFO
8.0 Matematičke metode fizike 1 (51514)
Buljan, H.; Cvitaš, M.
- 90
(45P+45A)
3 INFO
10.0 Opća fizika 3 (51513)
Milin, M.
- 105
(60P+30A+15S)
3 INFO
3.0 Početni fizički praktikum 1 (40630)
Poljak, N.
- 60
(60L)
3 INFO
2.0 Simboličko programiranje (63127)
Horvatić, D.; Žugec, P.
- 45
(15P+30L)
3 INFO
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura 3 (40849)
Fučkar Reichel, K.; Vulić, J.
- 30
(30TJ)
3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Klasična mehanika 2 (40638)
Nikšić, T.
- 75
(45P+30A)
4 INFO
8.0 Matematičke metode fizike 2 (40637)
Buljan, H.; Cvitaš, M.
- 90
(45P+45A)
4 INFO
10.0 Opća fizika 4 (51518)
Milin, M.
- 105
(60P+30A+15S)
4 INFO
3.0 Početni fizički praktikum 2 (40639)
Grbić, M.
- 60
(60L)
4 INFO
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura 4 (40850)
Fučkar Reichel, K.; Vulić, J.
- 30
(30TJ)
4 INFO
2.0 Uvod u kvantnu fiziku (51519)
Vretenar, D.
- 60
(30P+30A)
4 INFO
5. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
0.0 Klasična elektrodinamika (51520)
Smolić, I.
- 75
(45P+30A)
5 INFO
0.0 Kvantna fizika (51522)
Vretenar, D.
- 75
(30P+15A+30S)
5 INFO
5.0 Mikroelektronika (63131)
Tafra, E.
- 45
(30P+15A)
5 INFO
4.0 Napredni fizički praktikum 1 (40644)
Pelc, D.
- 60
(60L)
5 INFO
0.0 Statistička fizika (51524)
Sunko, D.
- 45
(30P+15A)
5 INFO
ECTS Izborni predmet
=> III godina - Sveučilišni istraživački studij fizike
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Fizika materijala (63015)
Pajić, D.
- 45
(30P+15S)
5, 6 INFO
4.0 Matematička analiza u prostoru (63017)
Erceg, M.
- 45
(30P+15A)
5, 6 INFO
4.0 Napredni fizički praktikum 1 (kolegij izvođen na engleskom jeziku) (226981)
- 60
(60L)
5, 6 INFO
4.0 Nelinearne pojave (63020)
Radić, D.
- 45
(30P+15A)
5, 6 INFO
4.0 Numeričke metode i matematičko modeliranje (63023)
- 45
(30P+15A)
5, 6 INFO
4.0 Numeričke metode i matematičko modeliranje (kolegij izvođen na engleskom jeziku) (200364)
Nomura, K.
- 45
(30P+15A)
5, 6 INFO
4.0 Opća i anorganska kemija (63016)
Pisk, J.; Rubčić, M.
- 45
(30P+15S)
5, 6 INFO
4.0 Opća i anorganska kemija (kolegij izvođen na engleskom jeziku) (199387)
- 45
(30P+15S)
5, 6 INFO
4.0 Popularizacija znanosti i znanstvena komunikacija (240558)
Paar, D.; Poljak, N.
- 45
(15P+30S)
5, 6 INFO
4.0 Praktikum iz opće i anorganske kemije (63021)
Pisk, J.
- 45
(45L)
5, 6 INFO
4.0 Pregled suvremenih eksperimentalnih istraživanja (63025)
Kokanović, I.
- 45
(30P+15S)
5, 6 INFO
4.0 Simetrije u fizici (63024)
Benić, S.
- 45
(30P+15A)
5, 6 INFO
4.0 Teorija grupa (63019)
Benić, S.
- 45
(30P+15A)
5, 6 INFO
4.0 Uvod u astrofiziku (63026)
Jelić, V.
- 45
(30P+15A)
5, 6 INFO
4.0 Vektorski prostori (63018)
Pandžić, P.
- 45
(30P+15A)
5, 6 INFO
6. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Eksperimentalne tehnike u fizici (63331)
Kokanović, I.
- 45
(30P+15A)
6 INFO
12.0 Klasična elektrodinamika (51521)
Smolić, I.
- 75
(45P+30A)
6 INFO
12.0 Kvantna fizika (51523)
Vretenar, D.
- 75
(30P+15A+30S)
6 INFO
4.0 Napredni fizički praktikum 2 (40646)
Pelc, D.
- 60
(60L)
6 INFO
10.0 Statistička fizika (51525)
Sunko, D.
- 45
(30P+15A)
6 INFO
ECTS Izborni predmet
=> III godina - Sveučilišni istraživački studij fizike
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Fizika materijala (63015)
Pajić, D.
- 45
(30P+15S)
5, 6 INFO
4.0 Matematička analiza u prostoru (63017)
Erceg, M.
- 45
(30P+15A)
5, 6 INFO
4.0 Napredni fizički praktikum 1 (kolegij izvođen na engleskom jeziku) (226981)
- 60
(60L)
5, 6 INFO
4.0 Nelinearne pojave (63020)
Radić, D.
- 45
(30P+15A)
5, 6 INFO
4.0 Numeričke metode i matematičko modeliranje (63023)
- 45
(30P+15A)
5, 6 INFO
4.0 Numeričke metode i matematičko modeliranje (kolegij izvođen na engleskom jeziku) (200364)
Nomura, K.
- 45
(30P+15A)
5, 6 INFO
4.0 Opća i anorganska kemija (63016)
Pisk, J.; Rubčić, M.
- 45
(30P+15S)
5, 6 INFO
4.0 Opća i anorganska kemija (kolegij izvođen na engleskom jeziku) (199387)
- 45
(30P+15S)
5, 6 INFO
4.0 Popularizacija znanosti i znanstvena komunikacija (240558)
Paar, D.; Poljak, N.
- 45
(15P+30S)
5, 6 INFO
4.0 Praktikum iz opće i anorganske kemije (63021)
Pisk, J.
- 45
(45L)
5, 6 INFO
4.0 Pregled suvremenih eksperimentalnih istraživanja (63025)
Kokanović, I.
- 45
(30P+15S)
5, 6 INFO
4.0 Simetrije u fizici (63024)
Benić, S.
- 45
(30P+15A)
5, 6 INFO
4.0 Teorija grupa (63019)
Benić, S.
- 45
(30P+15A)
5, 6 INFO
4.0 Uvod u astrofiziku (63026)
Jelić, V.
- 45
(30P+15A)
5, 6 INFO
4.0 Vektorski prostori (63018)
Pandžić, P.
- 45
(30P+15A)
5, 6 INFO
7. semestar, 4. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Eksperimentalne metode moderne fizike (78211)
Androić, D.
- 60
(60P)
7 INFO
7.0 Fizika čvrstog stanja 1 (84971)
Kupčić, I.
- 45
(30P+15A)
7 INFO
7.0 Fizika elementarnih čestica 1 (84967)
Kumerički, K.
- 45
(30P+15A)
7 INFO
7.0 Nuklearna fizika 1 (84969)
Paar, N.
- 45
(30P+15A)
7 INFO
ECTS Izborni predmeti
=> IV godina - Sveučilišni istraživački studij fizike
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Atomska i molekulska fizika (51566)
Đerek, V.
- 45
(30P+15A)
7, 8 INFO
5.0 Biofizika (51555)
Pavin, N.
- 45
(30P+15S)
7, 8 INFO
5.0 Biofizika (kolegij izvođen na engleskom jeziku) (172756)
Pavin, N.
- 45
(30P+15S)
7, 8 INFO
5.0 Diferencijalna geometrija u fizici (63022)
Smolić, I.
- 45
(30P+15A)
7, 8 INFO
5.0 Elektrodinamika kontinuuma (51550)
Kupčić, I.
- 45
(30P+15A)
7, 8 INFO
5.0 Elektromagnetski valovi i optika (51571)
Jablan, M.
- 45
(30P+15A)
7, 8 INFO
5.0 Elementi informacijske tehnologije (240560)
Jablan, M.
- 45
(30P+15A)
7, 8 INFO
5.0 Fizikalna i računarska neuroznanost (217579)
Novak, A.; Sedmak, G.
- 45
(30P+15A)
7, 8 INFO
5.0 Fizikalna kozmologija (51564)
Kumerički, K.
- 45
(30P+15A)
7, 8 INFO
5.0 Fizika neuređenih sustava (51568)
Pajić, D.
- 45
(30P+15S)
7, 8 INFO
5.0 Fizika zvijezda (51556)
Jelić, V.
- 45
(30P+15S)
7, 8 INFO
5.0 Galaksije (51565)
Tomičić, N.
- 45
(30P+15S)
7, 8 INFO
5.0 Hidrodinamika (51551)
- 45
(30P+15A)
7, 8 INFO
5.0 Kvantna fizika konačnih sustava (51572)
Nikšić, T.
- 45
(30P+15A)
7, 8 INFO
5.0 Kvantna statistička fizika (51567)
Jablan, M.
- 45
(30P+15A)
7, 8 INFO
5.0 Medicinska fizika (51569)
Bokulić, T.
- 45
(30P+15S)
7, 8 INFO
5.0 Metode karakterizacija materijala (51559)
Tonejc, A.
- 45
(30P+15S)
7, 8 INFO
5.0 Moderna fizika i filozofija (63012)
Vukelja, T.
- 45
(30P+15S)
7, 8 INFO
5.0 Napredna kvantna fizika (51544)
Sunko, D.
- 45
(30P+15A)
7, 8 INFO
5.0 Napredna statistička fizika (51562)
Rukelj, Z.
- 45
(30P+15A)
7, 8 INFO
5.0 Opažačke astrofizičke tehnike (240559)
Smolčić, V.
- 45
(15P+30A)
7, 8 INFO
5.0 Opća teorija relativnosti (63010)
Cvitan, M.
- 45
(30P+15A)
7, 8 INFO
5.0 Praktikum iz elektronike (51570)
Tafra, E.
- 45
(45L)
7, 8 INFO
5.0 Razvoj fizike (63011)
Vukelja, T.
- 45
(30P+15S)
7, 8 INFO
5.0 Relativistička kvantna fizika (51545)
Klabučar, D.
- 45
(30P+15A)
7, 8 INFO
5.0 Teorija polja 1 (51563)
Ilakovac, A.
- 45
(30P+15A)
7, 8 INFO
8. semestar, 4. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Fizika čvrstog stanja 2 (84972)
Kupčić, I.
- 45
(30P+15A)
8 INFO
7.0 Fizika elementarnih čestica 2 (84968)
Kumerički, K.
- 45
(30P+15A)
8 INFO
7.0 Nuklearna fizika 2 (84970)
Paar, N.
- 45
(30P+15A)
8 INFO
4.0 Praktikum iz moderne fizike (78214)
Bosnar, D.; Makek, M.; Grbić, M.; Đerek, V.
- 45
(45L)
8 INFO
ECTS Izborni predmeti
=> IV godina - Sveučilišni istraživački studij fizike
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Atomska i molekulska fizika (51566)
Đerek, V.
- 45
(30P+15A)
7, 8 INFO
5.0 Biofizika (51555)
Pavin, N.
- 45
(30P+15S)
7, 8 INFO
5.0 Biofizika (kolegij izvođen na engleskom jeziku) (172756)
Pavin, N.
- 45
(30P+15S)
7, 8 INFO
5.0 Diferencijalna geometrija u fizici (63022)
Smolić, I.
- 45
(30P+15A)
7, 8 INFO
5.0 Elektrodinamika kontinuuma (51550)
Kupčić, I.
- 45
(30P+15A)
7, 8 INFO
5.0 Elektromagnetski valovi i optika (51571)
Jablan, M.
- 45
(30P+15A)
7, 8 INFO
5.0 Elementi informacijske tehnologije (240560)
Jablan, M.
- 45
(30P+15A)
7, 8 INFO
5.0 Fizikalna i računarska neuroznanost (217579)
Novak, A.; Sedmak, G.
- 45
(30P+15A)
7, 8 INFO
5.0 Fizikalna kozmologija (51564)
Kumerički, K.
- 45
(30P+15A)
7, 8 INFO
5.0 Fizika neuređenih sustava (51568)
Pajić, D.
- 45
(30P+15S)
7, 8 INFO
5.0 Fizika zvijezda (51556)
Jelić, V.
- 45
(30P+15S)
7, 8 INFO
5.0 Galaksije (51565)
Tomičić, N.
- 45
(30P+15S)
7, 8 INFO
5.0 Hidrodinamika (51551)
- 45
(30P+15A)
7, 8 INFO
5.0 Kvantna fizika konačnih sustava (51572)
Nikšić, T.
- 45
(30P+15A)
7, 8 INFO
5.0 Kvantna statistička fizika (51567)
Jablan, M.
- 45
(30P+15A)
7, 8 INFO
5.0 Medicinska fizika (51569)
Bokulić, T.
- 45
(30P+15S)
7, 8 INFO
5.0 Metode karakterizacija materijala (51559)
Tonejc, A.
- 45
(30P+15S)
7, 8 INFO
5.0 Moderna fizika i filozofija (63012)
Vukelja, T.
- 45
(30P+15S)
7, 8 INFO
5.0 Napredna kvantna fizika (51544)
Sunko, D.
- 45
(30P+15A)
7, 8 INFO
5.0 Napredna statistička fizika (51562)
Rukelj, Z.
- 45
(30P+15A)
7, 8 INFO
5.0 Opažačke astrofizičke tehnike (240559)
Smolčić, V.
- 45
(15P+30A)
7, 8 INFO
5.0 Opća teorija relativnosti (63010)
Cvitan, M.
- 45
(30P+15A)
7, 8 INFO
5.0 Praktikum iz elektronike (51570)
Tafra, E.
- 45
(45L)
7, 8 INFO
5.0 Razvoj fizike (63011)
Vukelja, T.
- 45
(30P+15S)
7, 8 INFO
5.0 Relativistička kvantna fizika (51545)
Klabučar, D.
- 45
(30P+15A)
7, 8 INFO
5.0 Teorija polja 1 (51563)
Ilakovac, A.
- 45
(30P+15A)
7, 8 INFO
9. semestar, 5. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
9.0 Samostalni seminar iz istraživanja u fizici (63013)
Kokanović, I.; Kumerički, K.
- 60
(60S)
9 INFO
ECTS Izborni predmeti
=> 9. semestar - Sveučilišni istraživački studij fizike
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Analiza podataka i korelacija u biologiji (63068)
Glunčić, M.
- 45
(30P+15A)
9 INFO
7.0 Biofizika stanica (63070)
- 45
(30P+15A)
9 INFO
7.0 Eksperimentalne metode atomske fizike (63063)
Aumiler, D.
- 45
(30P+15A)
9 INFO
7.0 Eksperimentalne tehnike u subatomskoj fizici (63038)
Bosnar, D.
- 45
(30P+15A)
9 INFO
7.0 Fizika hadrona (63037)
- 45
(30P+15A)
9 INFO
7.0 Fizika hadrona (kolegij izvođen na engleskom jeziku) (226984)
Klabučar, D.
- 45
(30P+15A)
9 INFO
7.0 Fizika izvan standardnog modela (63036)
Kumerički, K.
- 45
(30P+15A)
9 INFO
7.0 Fizika lasera (63066)
Aumiler, D.
- 45
(30P+15A)
9 INFO
7.0 Fizika nanomaterijala (63059)
Pajić, D.
- 45
(30P+15A)
9 INFO
7.0 Fizika okusa i CP narušenje (63035)
Picek, I.
- 45
(30P+15A)
9 INFO
7.0 Fizika poluvodiča (63057)
Kokanović, I.
- 45
(30P+15A)
9 INFO
7.0 Fizika površina i nanostruktura (63053)
- 45
(30P+15A)
9 INFO
7.0 Kvantne tekućine (63047)
Sunko, D.
- 45
(30P+15A)
9 INFO
7.0 Magnetizam i magnetski materijali (63060)
Pajić, D.
- 45
(30P+15A)
9 INFO
7.0 Moderne astrofizičke tehnike (133954)
Tomičić, N.
- 60
(60A)
9 INFO
7.0 Moderne metode elektronske mikroskopije (63061)
- 45
(30P+15A)
9 INFO
7.0 Napredna gravitacija (63031)
Cvitan, M.
- 45
(30P+15A)
9 INFO
7.0 Niskotemperaturna fizika i supravodljivost (63055)
Tafra, E.
- 45
(30P+15A)
9 INFO
7.0 Nuklearna astrofizika (63041)
Milin, M.
- 45
(30P+15A)
9 INFO
7.0 Nuklearna struktura (63039)
Paar, N.
- 45
(30P+15A)
9 INFO
7.0 Nuklearna struktura (kolegij izvođen na engleskom jeziku) (200367)
Nomura, K.
- 45
(30P+15A)
9 INFO
7.0 Odabrana poglavlja atomske spektroskopije (63065)
- 45
(30P+15A)
9 INFO
7.0 Odabrana poglavlja iz astrofizike (133951)
Smolčić, V.
- 45
(30P+15S)
9 INFO
7.0 Odabrana poglavlja molekulske fizike (63064)
Cvitaš, M.
- 45
(30P+15A)
9 INFO
7.0 Odabrana poglavlja teorijske atomske fizike (63062)
Buljan, H.; Cvitaš, M.
- 45
(30P+15A)
9 INFO
14.0 Praktikum iz atomske fizike (63030)
Đerek, V.
- 60
(60L)
9 INFO
14.0 Praktikum iz fizike čvrstog stanja (63027)
Grbić, M.
- 60
(60L)
9 INFO
14.0 Praktikum iz fizike elementarnih čestica (63029)
Bosnar, D.
- 60
(60L)
9 INFO
14.0 Praktikum iz nuklearne fizike (63028)
Makek, M.
- 60
(60L)
9 INFO
7.0 Reaktorska fizika (63046)
Bosnar, D.
- 45
(30P+15A)
9 INFO
7.0 Struktura nukleona (63040)
Bosnar, D.
- 45
(30P+15A)
9 INFO
7.0 Teorija polja 2 (63032)
Ilakovac, A.
- 45
(30P+15A)
9 INFO
7.0 Topologija u fizici (63033)
Smolić, I.
- 45
(30P+15A)
9 INFO
7.0 Uvod u bioinformatiku centromere humanog genoma (63067)
Glunčić, M.
- 45
(30P+15A)
9 INFO
7.0 Uvod u supersimetrije (63034)
Ilakovac, A.
- 45
(30P+15A)
9 INFO
10. semestar, 5. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
30.0 Diplomski rad (63014)
- 0
()
10 INFO
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Linearna algebra 1 (63121)
Širola, B.
- 60
(30P+30A)
1 INFO
8.0 Matematička analiza 1 (36124)
Pažanin, I.
- 90
(45P+45A)
1 INFO
10.0 Opća fizika 1 (51508)
Poljak, N.
- 105
(60P+30A+15S)
1 INFO
5.0 Računarstvo i praktikum (63123)
Cvitan, M.
- 60
(15P+45L)
1 INFO
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura 1 (38079)
Fučkar Reichel, K.; Vulić, J.
- 30
(30TJ)
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Linearna algebra 2 (63122)
Širola, B.
- 60
(30P+30A)
2 INFO
8.0 Matematička analiza 2 (36129)
Pažanin, I.
- 90
(45P+45A)
2 INFO
10.0 Opća fizika 2 (51510)
Poljak, N.
- 105
(60P+30A+15S)
2 INFO
5.0 Statistika i osnovna mjerenja (63125)
Makek, M.
- 75
(30P+20A+25L)
2 INFO
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura 2 (38080)
Fučkar Reichel, K.; Vulić, J.
- 30
(30TJ)
2 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Klasična mehanika 1 (51515)
Nikšić, T.
- 90
(45P+45A)
3 INFO
8.0 Matematičke metode fizike 1 (51514)
Buljan, H.; Cvitaš, M.
- 90
(45P+45A)
3 INFO
10.0 Opća fizika 3 (51513)
Milin, M.
- 105
(60P+30A+15S)
3 INFO
3.0 Početni fizički praktikum 1 (40630)
Poljak, N.
- 60
(60L)
3 INFO
2.0 Simboličko programiranje (63127)
Horvatić, D.; Žugec, P.
- 45
(15P+30L)
3 INFO
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura 3 (40849)
Fučkar Reichel, K.; Vulić, J.
- 30
(30TJ)
3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Klasična mehanika 2 (40638)
Nikšić, T.
- 75
(45P+30A)
4 INFO
8.0 Matematičke metode fizike 2 (40637)
Buljan, H.; Cvitaš, M.
- 90
(45P+45A)
4 INFO
10.0 Opća fizika 4 (51518)
Milin, M.
- 105
(60P+30A+15S)
4 INFO
3.0 Početni fizički praktikum 2 (40639)
Grbić, M.
- 60
(60L)
4 INFO
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura 4 (40850)
Fučkar Reichel, K.; Vulić, J.
- 30
(30TJ)
4 INFO
2.0 Uvod u kvantnu fiziku (51519)
Vretenar, D.
- 60
(30P+30A)
4 INFO
5. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
0.0 Klasična elektrodinamika (51520)
Smolić, I.
- 75
(45P+30A)
5 INFO
0.0 Kvantna fizika (51522)
Vretenar, D.
- 75
(30P+15A+30S)
5 INFO
5.0 Mikroelektronika (63131)
Tafra, E.
- 45
(30P+15A)
5 INFO
4.0 Napredni fizički praktikum 1 (40644)
Pelc, D.
- 60
(60L)
5 INFO
0.0 Statistička fizika (51524)
Sunko, D.
- 45
(30P+15A)
5 INFO
ECTS Izborni predmet
=> III godina - Sveučilišni istraživački studij fizike
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Fizika materijala (63015)
Pajić, D.
- 45
(30P+15S)
5, 6 INFO
4.0 Matematička analiza u prostoru (63017)
Erceg, M.
- 45
(30P+15A)
5, 6 INFO
4.0 Napredni fizički praktikum 1 (kolegij izvođen na engleskom jeziku) (226981)
- 60
(60L)
5, 6 INFO
4.0 Nelinearne pojave (63020)
Radić, D.
- 45
(30P+15A)
5, 6 INFO
4.0 Numeričke metode i matematičko modeliranje (63023)
- 45
(30P+15A)
5, 6 INFO
4.0 Numeričke metode i matematičko modeliranje (kolegij izvođen na engleskom jeziku) (200364)
Nomura, K.
- 45
(30P+15A)
5, 6 INFO
4.0 Opća i anorganska kemija (63016)
Pisk, J.; Rubčić, M.
- 45
(30P+15S)
5, 6 INFO
4.0 Opća i anorganska kemija (kolegij izvođen na engleskom jeziku) (199387)
- 45
(30P+15S)
5, 6 INFO
4.0 Popularizacija znanosti i znanstvena komunikacija (240558)
Paar, D.; Poljak, N.
- 45
(15P+30S)
5, 6 INFO
4.0 Praktikum iz opće i anorganske kemije (63021)
Pisk, J.
- 45
(45L)
5, 6 INFO
4.0 Pregled suvremenih eksperimentalnih istraživanja (63025)
Kokanović, I.
- 45
(30P+15S)
5, 6 INFO
4.0 Simetrije u fizici (63024)
Benić, S.
- 45
(30P+15A)
5, 6 INFO
4.0 Teorija grupa (63019)
Benić, S.
- 45
(30P+15A)
5, 6 INFO
4.0 Uvod u astrofiziku (63026)
Jelić, V.
- 45
(30P+15A)
5, 6 INFO
4.0 Vektorski prostori (63018)
Pandžić, P.
- 45
(30P+15A)
5, 6 INFO
6. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Eksperimentalne tehnike u fizici (63331)
Kokanović, I.
- 45
(30P+15A)
6 INFO
12.0 Klasična elektrodinamika (51521)
Smolić, I.
- 75
(45P+30A)
6 INFO
12.0 Kvantna fizika (51523)
Vretenar, D.
- 75
(30P+15A+30S)
6 INFO
4.0 Napredni fizički praktikum 2 (40646)
Pelc, D.
- 60
(60L)
6 INFO
10.0 Statistička fizika (51525)
Sunko, D.
- 45
(30P+15A)
6 INFO
ECTS Izborni predmet
=> III godina - Sveučilišni istraživački studij fizike
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Fizika materijala (63015)
Pajić, D.
- 45
(30P+15S)
5, 6 INFO
4.0 Matematička analiza u prostoru (63017)
Erceg, M.
- 45
(30P+15A)
5, 6 INFO
4.0 Napredni fizički praktikum 1 (kolegij izvođen na engleskom jeziku) (226981)
- 60
(60L)
5, 6 INFO
4.0 Nelinearne pojave (63020)
Radić, D.
- 45
(30P+15A)
5, 6 INFO
4.0 Numeričke metode i matematičko modeliranje (63023)
- 45
(30P+15A)
5, 6 INFO
4.0 Numeričke metode i matematičko modeliranje (kolegij izvođen na engleskom jeziku) (200364)
Nomura, K.
- 45
(30P+15A)
5, 6 INFO
4.0 Opća i anorganska kemija (63016)
Pisk, J.; Rubčić, M.
- 45
(30P+15S)
5, 6 INFO
4.0 Opća i anorganska kemija (kolegij izvođen na engleskom jeziku) (199387)
- 45
(30P+15S)
5, 6 INFO
4.0 Popularizacija znanosti i znanstvena komunikacija (240558)
Paar, D.; Poljak, N.
- 45
(15P+30S)
5, 6 INFO
4.0 Praktikum iz opće i anorganske kemije (63021)
Pisk, J.
- 45
(45L)
5, 6 INFO
4.0 Pregled suvremenih eksperimentalnih istraživanja (63025)
Kokanović, I.
- 45
(30P+15S)
5, 6 INFO
4.0 Simetrije u fizici (63024)
Benić, S.
- 45
(30P+15A)
5, 6 INFO
4.0 Teorija grupa (63019)
Benić, S.
- 45
(30P+15A)
5, 6 INFO
4.0 Uvod u astrofiziku (63026)
Jelić, V.
- 45
(30P+15A)
5, 6 INFO
7. semestar, 4. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Eksperimentalne metode moderne fizike (78211)
Androić, D.
- 60
(60P)
7 INFO
7.0 Fizika čvrstog stanja 1 (84971)
Kupčić, I.
- 45
(30P+15A)
7 INFO
7.0 Fizika elementarnih čestica 1 (84967)
Kumerički, K.
- 45
(30P+15A)
7 INFO
7.0 Nuklearna fizika 1 (84969)
Paar, N.
- 45
(30P+15A)
7 INFO
ECTS Izborni predmeti
=> IV godina - Sveučilišni istraživački studij fizike
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Atomska i molekulska fizika (51566)
Đerek, V.
- 45
(30P+15A)
7, 8 INFO
5.0 Biofizika (51555)
Pavin, N.
- 45
(30P+15S)
7, 8 INFO
5.0 Biofizika (kolegij izvođen na engleskom jeziku) (172756)
Pavin, N.
- 45
(30P+15S)
7, 8 INFO
5.0 Diferencijalna geometrija u fizici (63022)
Smolić, I.
- 45
(30P+15A)
7, 8 INFO
5.0 Elektrodinamika kontinuuma (51550)
Kupčić, I.
- 45
(30P+15A)
7, 8 INFO
5.0 Elektromagnetski valovi i optika (51571)
Jablan, M.
- 45
(30P+15A)
7, 8 INFO
5.0 Elementi informacijske tehnologije (240560)
Jablan, M.
- 45
(30P+15A)
7, 8 INFO
5.0 Fizikalna i računarska neuroznanost (217579)
Novak, A.; Sedmak, G.
- 45
(30P+15A)
7, 8 INFO
5.0 Fizikalna kozmologija (51564)
Kumerički, K.
- 45
(30P+15A)
7, 8 INFO
5.0 Fizika neuređenih sustava (51568)
Pajić, D.
- 45
(30P+15S)
7, 8 INFO
5.0 Fizika zvijezda (51556)
Jelić, V.
- 45
(30P+15S)
7, 8 INFO
5.0 Galaksije (51565)
Tomičić, N.
- 45
(30P+15S)
7, 8 INFO
5.0 Hidrodinamika (51551)
- 45
(30P+15A)
7, 8 INFO
5.0 Kvantna fizika konačnih sustava (51572)
Nikšić, T.
- 45
(30P+15A)
7, 8 INFO
5.0 Kvantna statistička fizika (51567)
Jablan, M.
- 45
(30P+15A)
7, 8 INFO
5.0 Medicinska fizika (51569)
Bokulić, T.
- 45
(30P+15S)
7, 8 INFO
5.0 Metode karakterizacija materijala (51559)
Tonejc, A.
- 45
(30P+15S)
7, 8 INFO
5.0 Moderna fizika i filozofija (63012)
Vukelja, T.
- 45
(30P+15S)
7, 8 INFO
5.0 Napredna kvantna fizika (51544)
Sunko, D.
- 45
(30P+15A)
7, 8 INFO
5.0 Napredna statistička fizika (51562)
Rukelj, Z.
- 45
(30P+15A)
7, 8 INFO
5.0 Opažačke astrofizičke tehnike (240559)
Smolčić, V.
- 45
(15P+30A)
7, 8 INFO
5.0 Opća teorija relativnosti (63010)
Cvitan, M.
- 45
(30P+15A)
7, 8 INFO
5.0 Praktikum iz elektronike (51570)
Tafra, E.
- 45
(45L)
7, 8 INFO
5.0 Razvoj fizike (63011)
Vukelja, T.
- 45
(30P+15S)
7, 8 INFO
5.0 Relativistička kvantna fizika (51545)
Klabučar, D.
- 45
(30P+15A)
7, 8 INFO
5.0 Teorija polja 1 (51563)
Ilakovac, A.
- 45
(30P+15A)
7, 8 INFO
8. semestar, 4. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Fizika čvrstog stanja 2 (84972)
Kupčić, I.
- 45
(30P+15A)
8 INFO
7.0 Fizika elementarnih čestica 2 (84968)
Kumerički, K.
- 45
(30P+15A)
8 INFO
7.0 Nuklearna fizika 2 (84970)
Paar, N.
- 45
(30P+15A)
8 INFO
4.0 Praktikum iz moderne fizike (78214)
Bosnar, D.; Makek, M.; Grbić, M.; Đerek, V.
- 45
(45L)
8 INFO
ECTS Izborni predmeti
=> IV godina - Sveučilišni istraživački studij fizike
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Atomska i molekulska fizika (51566)
Đerek, V.
- 45
(30P+15A)
7, 8 INFO
5.0 Biofizika (51555)
Pavin, N.
- 45
(30P+15S)
7, 8 INFO
5.0 Biofizika (kolegij izvođen na engleskom jeziku) (172756)
Pavin, N.
- 45
(30P+15S)
7, 8 INFO
5.0 Diferencijalna geometrija u fizici (63022)
Smolić, I.
- 45
(30P+15A)
7, 8 INFO
5.0 Elektrodinamika kontinuuma (51550)
Kupčić, I.
- 45
(30P+15A)
7, 8 INFO
5.0 Elektromagnetski valovi i optika (51571)
Jablan, M.
- 45
(30P+15A)
7, 8 INFO
5.0 Elementi informacijske tehnologije (240560)
Jablan, M.
- 45
(30P+15A)
7, 8 INFO
5.0 Fizikalna i računarska neuroznanost (217579)
Novak, A.; Sedmak, G.
- 45
(30P+15A)
7, 8 INFO
5.0 Fizikalna kozmologija (51564)
Kumerički, K.
- 45
(30P+15A)
7, 8 INFO
5.0 Fizika neuređenih sustava (51568)
Pajić, D.
- 45
(30P+15S)
7, 8 INFO
5.0 Fizika zvijezda (51556)
Jelić, V.
- 45
(30P+15S)
7, 8 INFO
5.0 Galaksije (51565)
Tomičić, N.
- 45
(30P+15S)
7, 8 INFO
5.0 Hidrodinamika (51551)
- 45
(30P+15A)
7, 8 INFO
5.0 Kvantna fizika konačnih sustava (51572)
Nikšić, T.
- 45
(30P+15A)
7, 8 INFO
5.0 Kvantna statistička fizika (51567)
Jablan, M.
- 45
(30P+15A)
7, 8 INFO
5.0 Medicinska fizika (51569)
Bokulić, T.
- 45
(30P+15S)
7, 8 INFO
5.0 Metode karakterizacija materijala (51559)
Tonejc, A.
- 45
(30P+15S)
7, 8 INFO
5.0 Moderna fizika i filozofija (63012)
Vukelja, T.
- 45
(30P+15S)
7, 8 INFO
5.0 Napredna kvantna fizika (51544)
Sunko, D.
- 45
(30P+15A)
7, 8 INFO
5.0 Napredna statistička fizika (51562)
Rukelj, Z.
- 45
(30P+15A)
7, 8 INFO
5.0 Opažačke astrofizičke tehnike (240559)
Smolčić, V.
- 45
(15P+30A)
7, 8 INFO
5.0 Opća teorija relativnosti (63010)
Cvitan, M.
- 45
(30P+15A)
7, 8 INFO
5.0 Praktikum iz elektronike (51570)
Tafra, E.
- 45
(45L)
7, 8 INFO
5.0 Razvoj fizike (63011)
Vukelja, T.
- 45
(30P+15S)
7, 8 INFO
5.0 Relativistička kvantna fizika (51545)
Klabučar, D.
- 45
(30P+15A)
7, 8 INFO
9. semestar, 5. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
9.0 Samostalni seminar iz istraživanja u fizici (63013)
Kokanović, I.; Kumerički, K.
- 60
(60S)
9 INFO
ECTS Izborni predmeti
=> 9. semestar - Sveučilišni istraživački studij fizike
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Analiza podataka i korelacija u biologiji (63068)
Glunčić, M.
- 45
(30P+15A)
9 INFO
7.0 Biofizika stanica (63070)
- 45
(30P+15A)
9 INFO
7.0 Eksperimentalne metode atomske fizike (63063)
Aumiler, D.
- 45
(30P+15A)
9 INFO
7.0 Eksperimentalne tehnike u subatomskoj fizici (63038)
Bosnar, D.
- 45
(30P+15A)
9 INFO
7.0 Fizika hadrona (63037)
- 45
(30P+15A)
9 INFO
7.0 Fizika hadrona (kolegij izvođen na engleskom jeziku) (226984)
Klabučar, D.
- 45
(30P+15A)
9 INFO
7.0 Fizika izvan standardnog modela (63036)
Kumerički, K.
- 45
(30P+15A)
9 INFO
7.0 Fizika lasera (63066)
Aumiler, D.
- 45
(30P+15A)
9 INFO
7.0 Fizika nanomaterijala (63059)
Pajić, D.
- 45
(30P+15A)
9 INFO
7.0 Fizika okusa i CP narušenje (63035)
Picek, I.
- 45
(30P+15A)
9 INFO
7.0 Fizika poluvodiča (63057)
Kokanović, I.
- 45
(30P+15A)
9 INFO
7.0 Fizika površina i nanostruktura (63053)
- 45
(30P+15A)
9 INFO
7.0 Kvantne tekućine (63047)
Sunko, D.
- 45
(30P+15A)
9 INFO
7.0 Magnetizam i magnetski materijali (63060)
Pajić, D.
- 45
(30P+15A)
9 INFO
7.0 Moderne astrofizičke tehnike (133954)
Tomičić, N.
- 60
(60A)
9 INFO
7.0 Moderne metode elektronske mikroskopije (63061)
- 45
(30P+15A)
9 INFO
7.0 Napredna gravitacija (63031)
Cvitan, M.
- 45
(30P+15A)
9 INFO
7.0 Niskotemperaturna fizika i supravodljivost (63055)
Tafra, E.
- 45
(30P+15A)
9 INFO
7.0 Nuklearna astrofizika (63041)
Milin, M.
- 45
(30P+15A)
9 INFO
7.0 Nuklearna struktura (63039)
Paar, N.
- 45
(30P+15A)
9 INFO
7.0 Nuklearna struktura (kolegij izvođen na engleskom jeziku) (200367)
Nomura, K.
- 45
(30P+15A)
9 INFO
7.0 Odabrana poglavlja atomske spektroskopije (63065)
- 45
(30P+15A)
9 INFO
7.0 Odabrana poglavlja iz astrofizike (133951)
Smolčić, V.
- 45
(30P+15S)
9 INFO
7.0 Odabrana poglavlja molekulske fizike (63064)
Cvitaš, M.
- 45
(30P+15A)
9 INFO
7.0 Odabrana poglavlja teorijske atomske fizike (63062)
Buljan, H.; Cvitaš, M.
- 45
(30P+15A)
9 INFO
14.0 Praktikum iz atomske fizike (63030)
Đerek, V.
- 60
(60L)
9 INFO
14.0 Praktikum iz fizike čvrstog stanja (63027)
Grbić, M.
- 60
(60L)
9 INFO
14.0 Praktikum iz fizike elementarnih čestica (63029)
Bosnar, D.
- 60
(60L)
9 INFO
14.0 Praktikum iz nuklearne fizike (63028)
Makek, M.
- 60
(60L)
9 INFO
7.0 Reaktorska fizika (63046)
Bosnar, D.
- 45
(30P+15A)
9 INFO
7.0 Struktura nukleona (63040)
Bosnar, D.
- 45
(30P+15A)
9 INFO
7.0 Teorija polja 2 (63032)
Ilakovac, A.
- 45
(30P+15A)
9 INFO
7.0 Topologija u fizici (63033)
Smolić, I.
- 45
(30P+15A)
9 INFO
7.0 Uvod u bioinformatiku centromere humanog genoma (63067)
Glunčić, M.
- 45
(30P+15A)
9 INFO
7.0 Uvod u supersimetrije (63034)
Ilakovac, A.
- 45
(30P+15A)
9 INFO
10. semestar, 5. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
30.0 Diplomski rad (63014)
- 0
()
10 INFO

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj