Doktorske disertacije obranjene na doktorskom studiju fizike PMF-a u Zagrebu

 

 

Br. Ime Prezime Naslov Godina
1 Hamdi Ajazaj Istraživanje jedno i dvoparametarskih narušavanja SU(3) simetrije u SU(6) bozonskom modelu 1985
2 Gaja Alaga Prilog pseudoskalarnom vezanju u teoriji beta-radioaktivnog raspada i nuklearnoj spektroskopiji jako deformiranih jezgri 1951
3 Željko Andreić Spectroscopic investigations of aluminium plasma produced by a nitrogen laser 1993
4 Ivan Andrić Dualni model jakih međudjelovanja elementarnih čestica 1973
5 Darko Androić Višečestična emisija nakon pionske apsorpcije u jezgrama 2000
6 Branka Antolković Protoni iz reakcija 32 S s neutronima energije 14.6 MeV 1962
7 Damir Aumiler Rezonantna interakcija atoma i molekula s femtosekundnim laserskim frekventnim češljem 2006
8 Ivica Aviani Magnetska svojstva cerijevih metalnih spojeva: elektronske korelacije i kristalno polje 1999
9 Dinko Babić Disipativne pojave u monokristalima Bi2Sr2CaCu2O8+x 1996
10 Mirko Baćani Elektromagnetska svojstva polianilina dopiranog s DBSA : od temelja prema primjeni 2014
11 Željko Bajzer Doprinos teoriji Coulombovog međudjelovanja u dvočestičnim i tročestičnim sistemima i njena primjena na coulombski rascjep deuterona s niskoenergetskim mionima 1979
12 Maja Balarin Elektrokemijsko jetkanje silicija na izolatoru 2011
13 Ivan Balog Kontinuirani prijelaz induciran zamrznutim neredom 2011
14 Davor Balzar Modeling of X-ray difraction line broadening with the Voigt function 1993
15 Ticijana Ban Laserska fotoasocijacija i fotodisasocijacija alkalijskih modela 2002
16 Velimir Bardek Teorija kolektivnog polja i 1/N razvoj 1986
17 Osor Slaven Barišić Holsteinovi polaroni i bipolaroni 2005
18 Mario Basletić Galvanomagnetska svojstva anizotropnog organskog vodiča (TMTSF) 2003
19 Mijo Batinić Produkcija piona u reakcijama na malim brojem čestica na srednjim i visokim energijama 1994
20 Ivo Batistić Nelinearne pojave u kvazidvodimenzionalnim sistemima 1987
21 Jasna Baturić-Rubčić Električka analogija za turbulentno kretanje kod filtriranja 1966
22 Branko Bek Taksonomijska operacionalizacija odgojno-obrazovnih zadataka u nastavi fizike 1986
23 Sanjin Benić Dinamičke kvarkovske petlje na niskim energijama i u mediju 2013
24 Slobodan Beroš Brzi mikrokompjuterski sistem u satelitu i skupljanje podataka o pljuskovima kozmičkog rendgenskog zračenja 1981
25 Igor Bertović Emisija nukleona po uhvatu K- u jezgri 4He i tvorbe hipernuklearnog sustava 2004
26 Erim Bešić EPR spektroskopija ozračenih kristala 2-tiotimina s primjesama bakra 2005
27 Ivana Bešlić Osnovno stanje klastera helija i spin-polariziranog vodika 2010
28 Željko Bihar Istraživanje transportnih i magnetskih svojstava kvazikristalnih spojeva iz obitelji Ksi'-Al-Pd-Mn 2005
29 Ante Bilušić Proučavanje procesa toplinskog transporta u kvazikristalima, niskodimenzionalnim sistemima i fulerenima 2003
30 Katica Biljaković Ispitivanje toplinskih svojstava nekih anorganskih lančastih vodiča 1987
31 Lahorija Bistričić Vibracijska studija strukture i dinamike kavezastih molekula 1996
32 Marijan Bišćan Utjecaj atomskih i molekularnih plinova na laserski proizvedene plazme 2013
33 Neven Biškup Single-particle and collective electrical transport in Bechgaards salts 1996
34 Aleksa  Bjeliš Strukturne nestabilnosti u jednodimenzionalnim vodičima 1978
35 Stanko Blatnik Modeli analitičkih formfaktora i amplituda 1981
36 Ivančica Bogdanović Ionizacija L-ljusaka atoma težim ionima 1997
37 Tomislav Bokulić Primjene Monte Carlo simulacija u istovremenom oslikavanju jednofotonskom emisijskom računalnom tomografijom pomoću dva radionuklida 2005
38 Željana Bonačić-Lošić Spektralna svojstva kvazijednodimenzionalnih elektronskih sustava 2006
39 Antun Bonefačić Rendgenografska strukturna analiza nekih živa (II) sulfata 1963
40 Vesna Borjanović Interakcija laganih i nedopirajućih primjesa sa strukturnim defektima u siliciju 2001
41 Damir Bosnar Apsorpcija pozitivnih piona 300 MeV-a na triciju 1990
42 Srećko Botrić Prilog teoriji samomeđudjelovanja u elektrodinamici 1997
43 Iva Božičević Mihalić Visokorazlučiva spektroskopija rendgenskoga zračenja na ionskoj mikroprobi 2015
44 Hrvoje Božić Spektroskopski dvojni sustav fi Perzeja 1994
45 Roman Brajša Proučavanje atmosfere sunca u mikrovalnom, optičkom i rendgenskom dijelu spektra 1994
46 Radovan Brako Optička svojstva složenih tvari 1980
47 Josip Brana Diracovo i Maxwellovo polje, njihov odnos i međusobna povezanost 1977
48 Slobodan Brant Dinamičke simetrije i supersimetrije za kvadrupolne fonone 1984
49 Hrvoje Brkić Proučavanje dioksigenaza ovisnih o željezu računalnim metodama 2014
50 Alen Brković Structure and variability of the upper solar atmosphere observed with SOHO 2001
51 Mirjana Budanec Monte Carlo simulacija 60 CO teleterapisjkog uređaja i ekperimentalna provjera 2008
52 Marina Bujatti-Marčelja Studij električnih i optičkih svojstava tankih slojeva CdS i plošnih spojeva CdS- metal 1967
53 Hrvoje Buljan Topološka obilježja i mjere kaotičnih mapa sa suženim područjem definicije i njihova primjena 2002
54 Maja Buljan Svojstva poluvodičkih nanočestica u amorfnoj SiO2 matrici 2008
55 Mustafa R. Bytyci Izazivanje i identifikacija tragova teških kosmičkih jezgara u mineralima meteorita i meseca 1984
56 Ivana Capan Electrically active defects in silicon and germanium induced by radiation 2006
57 Tihomir Car Pripravljanje magnetronskom depozicijom te neka svojstva amorfnih slitina na bazi volframa 1997
58 Božidar Casar Eksperimentalno određivanje faktora polja i specifičnih korekcijskih faktora odziva detektora u malim poljima megavoltnih radioterapijskih snopova 2019
59 Saša Ceci Metode ekstrakcije parametara barionskih rezonancija u unitarnom modelu s vezanim kanalima 2007
60 Nikola Cindro Elastično raspršenje deuterona od 13.5 i 15 MeV-a na atomskim jezgrama i analiza u okviru optičkog modela 1959
61 Emil Coffou Polarizacioni efekti i angularne distribucije kod direktnih (d,p),(d,n),(d,py) i (d,ny) nuklearnih reakcija 1962
62 Petar Colić CP-nesačuvanje i kvarkovi 1984
63 Čedomir Crnković Symplectic geometry of field theories and covariant quantization of superstrings and superparticles 1987
64 Maro Cvitan Entropija crnih rupa i konformna teorija polja 2007
65 Hinko Čačković Struktura mozaičnih blokova polietilena 1969
66 Branko Čelustka Promjena nekih fizikalnih parametara na temperaturama faznog prijelaza u bakar i srebro selenidu i njihova interpretacija 1968
67 Josip Črnugelj Poopćena koherentna stanja grupa Su(1,1) i Su(1,1) i njihova primjena 1995
68 Josip Črnugelj Pooćena koherentna stanja algebri Su(1,1) i Su_q(1,1) i njihova primjena 1995
69 Matija Čulo Elektronska svojstva i fazni prijelazi jako koreliranih sustava : organski vodiči i manganiti 2015
70 Ivica Dadić Model produkcije pi-mezona u visokoenergetskim raspršenjima 1973
71 Žarko Dadić Kritičko istraživanje Boškovićevih radova o određivanju staza kometa 1961
72 Vladimir Dananić Nesumjerljive periodičke konfiguracije u sustavima s realnim parametrom uređenja 1996
73 Ida Delač Marion Hibridi biomakromolekula i modernih dvodimenzionalnih materijala 2017
74 Vito Despoja Dinamika i spektroskopija elektronskih pobuđenja u vezanim metalnim slojevima 2008
75 Mirko Dikšić Studija (n, He3) i (n, t) reakcija na srednje teškim jezgrama 1970
76 Jean Dixmier Etude par la diffraction des Rayons X de l'orde local dans les alliages metalliques amorphes 1969
77 Julijan Dobrinić Kutna korelacija dvostrukog unutrašnjeg zakočnog zračenja u raspadu 55Fe uhvatom elektrona 1989
78 Gordana Dodig-Crnković On alpha-decay and alpha-clustering 1988
79 Silvije Domazet Modifikacije gravitacijskog međudjelovanja učincima kvantnih polja 2013
80 Damir Dominko Utjecaj kristalnih defekata na fazna pobuđenja u valovima gustoće naboja 2012
81 Nađa Došlić Klasični i poluklasični opis međudjelovanja elektromagnetskog polja i čestice 1995
82 Đuro Drobac AC susceptibilnost nekih amorfnih feromagnetskih slitina u području faznog prijelaza 1997
83 Tena Dubček Sintetski magnetizam u kvantnim plinovima i fotoničkim rešetkama 2017
84 Antonije Dulčić Spinske interakcije u ozračenim pirimidinskim monokristalima 1973
85 Mateja Dumbović Analiza i predviđanje utjecaja koroninih izbačaja na svemirske vremenske prilike  2015
86 Goran Duplančić Ekskluzivna dvofotonska anihilacija na par nabijenih pseudoskalarnih mezona u formalizmu pertubativne kvantne kromodinamike 2004
87 Mile Dželalija Entropija u reakcijama Au+Au pri relativističkim energijama 1994
88 Igor Đerđ Strukturna ispitivanja nanokristalnog titanovog dioksida 2003
89 Vedran Đerek Hibridni spoj strukturiranoga silicija i organskoga poluvodiča za detekciju infracrvene svjetlosti 2016
90 Senka Đurić Mjerenje zajedničke produkcije W bozona i fotona i potraga za anomalnim vezanjem WW foton CMS detektorom 2013
91 Kari K. Eklund Acidic phospholipids in the structure and function of lipid membranes 1989
92 Branko Eman Slaba međudjelovanja u atomskim jezgrama 1971
93 Davor Eterović Kinetika indikatora u pulzirajućim vaskularnim prostorima 1993
94 Božidar Etlinger Al2In12S21 - novi poluvodički spoj 1978
95 Dario Faj Monte Carlo simulacija ozračenja cijele ljudske kože elektronima 2004
96 Stjepko Fazinić Mjerenje ionizacijskih udarnih presjeka za K i L ljuske protonima i 12C ionima 1994
97 Daniel Ferenc Pion interferometry in ultrarelativistic nuclear collisions 1992
98 Laszlo Forro The effect of temperature, disorder and pressure on the ESR properties of quasionedimensional organic conductors 1985
99 Ivica Friščić Mjerenje reakcije p(e, e' π+)n spektrometrom kratke orbite na Q2 = 0.078(GeV/c)2 2015
100 Miroslav Furić Kinematički kompletno mjerenje procesa n+p→+p+γ ; n+d→n+n+p i problem nuklearnih sila 1970
101 Andreja Gajović Istraživanje sustava TiO2/ZrO2 između mikro- i nanočestica 2003
102 Ozren Gamulin Struktura i optička svojstva tankih filmova halkogenidnih poluvodiča 2004
103 Igor Gašparić Eksperimentalno proučavanje pionske fuzije 4He(3He, π0)7Be 2011
104 Egvin Girt Rendgenska, mehanička i električna istraživanja ultra-brzo kaljenih čvrstih otopina aluminijuma i 3d prelaznih metala 1976
105 Jadranko Gladić Istraživanje rasta kristala ravnotežnog oblika nestehiometrijskog bakar selenida 2003
106 Vladimir Glaser Vezana stanja u teoriji polja 1953
107 Zvonko Glumac Kritično ponašanje 1 d sustava s dugodosežnim međudjelovanjem putem renormalizacije konačnih dosega 1996
108 Matko Glunčić Istraživanje korelacija periodičnosti u sekvenci ljudskog genoma 2009
109 Nikola Godinović Optimization of the Properties of Electromagnetic Calorimeter of CMS detector and the Possibility of Measurin the Higgs Boson Spin and Parity 2003
110 Vjeran Gomzi Radioprotektorska i fotoaktivacijska svojstva tioanalogona baza nukleinskih kiselina 2006
111 Marina Grabar Branilović Eksperimentalno utemeljeno modeliranje interakcija nukleinskih kiselina i malih molekula 2014
112 Mihael Srđan Grbić Proučavanje supravodljivih fluktuacija i pseudoprocjepa u visokotemperaturnim supravodičima mikrovalnom metodom 2011
113 Danijel Grgičin Dinamika i struktura otopina soli deoksiribonukleinske kiseline: utjecaj valencije protuiona 2015
114 Veljko Grilj Ispitivanje i razvoj tankih dijamantnih detektora 2015
115 Darko Grošev Određivanje geometrijskih parametara ostatnog tkiva štitnjače u dozimetrijskom problemu radiojodne ablacije 2011
116 Danijela Grozdanić Paramagnetski defekti u elementalnim poluvodičima i njihovim slitinama 2009
117 Branko Guberina Nesačuvanje pariteta u barionsko - mezonskom međudjelovanju u kvarkovskim modelima 1977
118 Amir Hamzić Etude, par mesures du transport, du magnétisme d'impuretés de métaux de transition dans l'or, le palladium et le platine: asymétries de diffusion, ordre magnétique 1980
119 Bojana Hamzić Magnetootpor anizotropnih organskih vodiča 1990
120 Branko Hanžek Vinko Dvořák - život i djelo 2005
121 Nihad Hasić Metoda Greenovih funkcija u teoriji međudjelovanja elektrona i fonona 1965
122 Josip Hendeković O nekim metodama približnog opisa konačnih mnogočestičnih sistema  1972
123 Mirta Herak Utjecaj ligandnog okruženja i dimenzionalnosti kristalne rešetke na magnetsku anizotropiju iona 3d prijelaznih metala 2009
124 Sven Hoelbling Kolektivni tok srednje teških fragmenata u centralnim sudarima Au+Au pri relativističkim energijama 1994
125 Elizabeta Holub Istraživanje mehanizma emisije više čestica u nuklearnim reakcijama; primjena na reakcije tipa (n,2n) 1979
126 Raul Horvat Problem solarnih neutrina 1989
127 Dubravko Horvat Kiralnosimetrični kvarkovski modeli hadrona i slaba međudjelovanja 1986
128 Sandra Horvat Study of the Higgs Discovery Potential in the Process pp -> H -> 4mi 2005
129 Vladimir Horvat Hipersatelitski i satelitski prijelazi u srebru 1988
130 Berislav Horvatić Račun smetnje za lokalno međudjelovanje 1997
131 Vlasta Horvatić Unutaratomski i međuatomski prijenos elektronske energije pobude u mješavinama alkalijskih para 1997
132 Davor Horvatić Nonet pseudoskalarnih mezona na konačnim temperaturama i njegova podstruktura 2008
133 Jahi Hoxha Neke pravilnosti u Pi-elektronskim spektrima konjugiranih molekula 1987
134 Branimir Hrastnik Kultne korelacije kaskadno emitiranog gama zračenja 1969
135 Hrvoje Hršak Dozimetrija uskih fotonskih snopova u stereotaktičkoj neuroradiokirurgiji gama nožem 2015
136 Dario Hrupec Izvangalaktički izvori brzo promjenljivog visokoenergijskog gama zračenja 2008
137 Jožica Hudomalj Ispitivanje nuklearnih reakcija p + 11B = 3alfa i d + 7Li = 2alfa + n 1971
138 Amon Ilakovac Ubrzani modeli vreće i elektroslaba međudjelovanja 1988
139 Saša Ilijić Neizotropne strukture u Općoj teoriji relativnosti 2007
140 Mile Ivanda Struktura i vibracijski fenomeni amorfnog silicija 1992
141 Lana Ivanjek Istraživanje konceptualnog razumijevanja atomskih spektara kod studenata 2012
142 Jovica Ivkov Hallov efekt u amorfnim slitinama prijelaznih metala 1991
143 Marinko Jablan Elektrodinamička svojstva grafena i primjene u tehnologiji 2012
144 Krešimir Jakovčić Potraga za 14.4 keV aksionima pomoću CERN-ovog teleskopa za Sunčeve aksione 2008
145 Borivoj Jakšić Izborna pravila za raspade na sistem čestica sa cjelobrojnim spinom,prouzrokovana zakonom o sačuvanju momenta impulsa i parnosti 1954
146 Vesna Janicki Oblikovanje i optička karakterizacija hibridnih tankoslojnih sustava 2007
147 Zlatko Janković Prilog izgradnji mehanike : (Odnos klasične mehanike i specijalne teorije relativnosti) 1950
148 Deša Jelavić Malenica Nuklearne reakcije 10B + 10B i građa lakih atomskih jezgara 2015
149 Ivana Jelovica Badovinac Fotofizikalna svojstva i relaksacijska dinamika porfirinskih sustava 2011
150 Gorjana Jerbić-Zorc XX raspad u atomima hafnija 1991
151 Marko Jerčinović Samoorganizacija i karakterizacija niklenih nanočestica u dielektričnoj matrici 2014
152 Larisa Jonke Kvantne fluktuacije u Chern - Simonsovoj teoriji 1999
153 Sanja Josef Golubić Neurodinamika normalnoga i patologijom promijenjenoga osjetnoga procesiranja 2014
154 Dario Jukić Neravnotežna dinamika egzaktno rješivih jednodimenzionalnih višečestičnih bozonskih sustava 2012
155 Krunoslav Juraić Tanki filmovi amorfno-nanokristalnog silicija : strukturne i optičke osobine 2012
156 Marijan Jurčević Unutrašnji Comptonov efekt u 113In 1974
157 Rajka Jurdana-Šepić Vremenske promjene fizičkih parametara simbiotske zvijezde CH Cygni 2000
158 Ivan Jurić Elektronski transport i rekombinacija u amorfnim organskim poluvodičima 2013
159 Tajron Jurić Kapa-Minkowskijev prostor i zika na Planckovoj skali 2014
160 Tomislav Jurkić Circumstelarna prašina zvijeza različitih evolucijskih faza 2012
161 Slaven Jurković Dozimetrijske nesigurnosti pri verifikaciji fotonskih snopova linearnog akceleratora modulirane jakosti 2010
162 Krešo Kadija Analiza inkluzivnih energijskih spektara u reakcijama d i 3He s laganim jezgrama 1985
163 Zoran Kaliman Kutne korelacije u Comptonovom raspršenju na vezanim elektronima 1998
164 Marko Karlušić Tragovi brzih teških iona u SrTiO3 2012
165 Dalibor Kekez Traženje narušenja Paulijevog principa u nuklearnim raspadima 1990
166 Srećko Kilić Primjena Brillouin-Wignerovog postupka u teoriji mnoštva bozona 1970
167 Ankica Kirin Proučavanje mikrostrukturnih parametara ultrabrzo kaljenog aluminija i nekih slitina s aluminijskom bazom 1973
168 Tibor Kiss-Toth Izvođenje klasičnih statičkih, aksijalno simetričnih rješenja baždarnih teorija 1985
169 Bruno Klajn Računanje jednopetljenih Feynmanovih dijagrama direktnom numeričkom metodom 2016
170 Budimir Kliček Ograničenja na parametre neutrinskih oscilacija uvjetovana podacima eksperimenta OPERA 2018
171 Nenad Klipa Dinamika kvantnih i klasičnih valnih paketa 2000
172 Andrea Knežević Multifraktalnost srčanog ritma 2004
173 Ljupčo Kocarev Granici megu bazeni na privlekovanje vo nelinearni disipativni dinamički sistemi 1989
174 Momčilo Kocić Difrakcija laserske svetlosti na pravougaonom otvoru 1982
175 Ivan Kokanović Kvantna interferencija i elektron-elektron interakcije u nekim neuređenim vodičima 1991
176 Vladimir Kolbas Produkti CNO nukleosinteze u dvojnim zvijezdama s prijenosom tvari 2014
177 Milorad Korolija Studij korelacija lakih čestica iz sudara teških iona 1991
178 Dean Korošak Transport naboja u Schottky strukturama 2000
179 Marin Kosović Nanostrukturna svojstva visoko luminiscentnoga poroznoga silicija 2015
180 Ana Kozmidis-Petrović Uticaj kristalnog polja na elektronske nivoe vanadijuma u kompleksima sa S-metiltiosemikarbazonima 1984
181 Ines Krajcar Bronić The mean energy required to form an ion pair and the Fano factor in gas mixtures with an emphasis on argon-isobutane mixture 1993
182 Ivana  Kralik Učinak optimizacijskih postupaka na ozračenje pacijenta računalnom tomografijom stožastim rendgenskim snopom u dentalnoj medicini  2018
183 Marko Kralj Electron states in ultra thin silver films on (100) vanadium surface 2003
184 Hrvoje Kraljević Reprezentacije univerzalne grupe natkrivanja grupe SU(n,1) 1973
185 Milica Krčmar Nerezonantno pobuđenje jezgre gama zračenjem iz 60 Co 1985
186 Zlatko Kregar Prostorno i vremenski razlučiva spektroskopska karakterizacija niskotlačnih hladnih plazmi 2013
187 Gordana Kregar Utjecaj vanjskog koherentnog zračenja na rubidijeve atome u magnetno-optičkoj stupici 2014
188 Zvonko Krešak Mjerenje vremena poluživota prvopobuđenog stanja 205Pb 1994
189 Dubravka Krilov ESR analiza radijacijskih oštećenja u modelnim sistemima dna : oštećenja u području šećer-fosfat 1983
190 Rudolf Krsnik Devijacije od Matthiessenovog pravila u slitinama na bazi aluminija i cinka 1978
191 Nikša Krstulović Efekti dvostruke laserske ablacije 2010
192 Domagoj Kuić Temeljna načela prediktivne statističke mehanike kao osnova za teoriju ireverzibilnosti 2013
193 Petar Kulišić (n, alfa) reakcije na teškim jezgrama 1965
194 Krešimir Kumerički Rijetki raspadi K mezona 1998
195 Dragan Kunstelj Istraživanje strukturnih promjena pri dozrijevanju nekih brzo kaljenih slitina 1979
196 Ivan Kupčić Dugovalna svojstva visokotemperaturnih supravodiča u modelu tri vrpce 1998
197 Ahmed Kuršumović Strukturna relaksacija metalnih stakala istraživana kroz promjenu gustine i Young-ovog modela elastičnosti 1981
198 Ivica Kušević Transportna svojstva bizmutovih supravodiča 2002
199 Irena Labazan Istraživanje novih molekula stvorenih pri laserskoj ablaciji 2002
200 Biljana Lakić Traganje za Sunčevim aksionima i velike ekstra dimenzije 2003
201 Predrag Lazić Ab initio računi atomske strukture i elektronskih svojstava tankih slojeva 2007
202 Nenad Leder Barotropni baroklini valovi u širem području Lastovskog kanala 2004
203 Srđan Lelas Kopenhagenška interpretacija kvantne mehanike i posljedice na problem odnosa subjekta i objekta 1973
204 Karlo Lelas Korelacije u jako-međudjelujućim višečestičnim jednodimenzionalnim sustavima 2012
205 Zdravko Lenac Elektronska spektroskopija metalnih površina 1979
206 Nedžad Limić Teorija raspršenja na jako singularnim odbojnim potencijalima 1963
207 Ivana Lončarek Mikrostrukturna i strukturna istraživanja magnezijeva diborida dopiranog magnetskim nanočesticama 2017
208 Srećko Lončarić Studij artefakata jednofotonske emisione kompjuterizirane tomografije 1989
209 Martin Lončarić Optička i strukturna svojstva ultratankih slojeva plemenitih metala 2011
210 Vjera Lopac Vibracione jezgre u semimikroskopskom modelu 1971
211 Magdy Lučić Lavčević Raspršenje rentgenskih zraka sinkrotronskog izvora pri malom kutu u nonofaznom TiO2 1998
212 Jelena Luetić Mjerenje udarnog presjeka zajedničke tvorbe W bozona i para b kvarkova detektorom CMS na Velikom hadronskom sudarivaču 2015
213 Igor Lukačević Visokotlačni fazni prijelazi u binarnim poluvodičima 2009
214 Slaven Lulić Nastanak i prostiranje udarnih valova u Sunčevoj koroni 2017
215 Krunoslav Ljolje Kvantna teorija električne vodljivosti 1953
216 Marija Majer Nuklearne reakcije izazvane radioaktivnim snopom 6He na 9Be 2008
217 Mihael Makek Razvoj sustava silicijskih detektora za opažanje protona i mjerenje trostrukih koincidencija u elektronskim raspršenjima na jezgrama 12C 2009
218 Aleksandar Maksimović Vrtložni filamenti inducirani na metalima nanosekundarnim laserskim impulsima 1999
219 Vlado Malačič Response of the sea to the air-pressure forcing 1993
220 Rashit Maliqi Prilog teoriji transportnih procesa poluvodičkih kristala 1986
221 Nadica Maltar-Strmečki Intermolekularna i intramolekularna dinamika u okolini stabilnih paramagnetskih centara u l-alaninu 2005
222 Diana Mance Karakterizacija krškog vodonosnika temeljena na prostornim i vremenskim promjenama stabilnih izotopa vodika i kisika 2014
223 Luka Mandić Kemijski učinci u Kbeta spektrima rentgenskog zračenja pobuđenog protonskim snopom u 3d elementima i njihovim spojevima 2011
224 Magda Mandić Utvrđivanje ravnotežnih uvjeta taloženja karbonata u Postojnskoj jami s mogućom primjenom u paleoklimatologiji 2013
225 Frane Marčelja Mjerenje raspršenja antiprotona na vodiku 1966
226 Sanjin Marion Sažimanje nukleinskih kiselina: fizikalni mehanizmi i biološka relevantnost 2017
227 Tomislav Marketin Primjena relativističkih funkcionala gustoće u procesima slabog međudjelovanja u atomskim jezgrama 2010
228 Željko Marohnić Određivanje kritičnih struja u masivnim uzorcima zrnastih visokotemperaturnih supravodiča 1999
229 Anja Marunović Modeli nesingularnih kompaktnih objekata u teoriji polja 2013
230 Leonardo Marušić Dynamical effects in electron tunneling 1993
231 Aljoša Marušić Novi test simetrije po naboju u produkciji eta čestice na deuteriju 1996
232 Ulrich Mayerhofer Kernspektroskopische Untersuchungen an 168Er, 196Au und 198Au 1990
233 Zvonko Medunić Svojstva sintetičkog minerala murdochita i drugih faza Cu - Pb - Ag - O sustava 1998
234 Norman Dwight Megill Algebarsko modeliranje kvantno-mehaničkih jednadžbi u konačno i beskonačno dimenzionalnim Hilbertovim prostorima 2011
235 Darko Mekterović Diferencijalni udarni presjeci za reakciju pionsko-nukleonske izmjene naboja na niskim energijama 2009
236 Daniel Meljanac Defekti i nanostrukture u metalnim oksidima pogodnim za organske solarne ćelije 2016
237 Dalibor Merunka Razvoj i primjena proširenog modela jake sprege dipola i vodikove veze za feroelektrike tipa KDP 2004
238 Benjamin Mesić Proučavanje zajedničke tvorbe Higgsova bozona i masivnoga elektroslaboga bozona u konačnim stanjima s dva b kvarka i dva leptona  2018
239 Saša Mićanović Određivanje sastava kozmičkog zračenja iz mjerenja površinskim detektorima opservatorija Pierre Auger 2013
240 Tea Mijatović Proučavanje teškoionskih reakcija magnetskim spektrometrom velikoga prostornoga kuta 2015
241 Vesna Mikšić Trontl Elektronska i strukturna svojstva adsorbiranih metalnih nanosistema 2005
242 Vesna Mikuta-Martinis Izospinske fluktuacije u relativističkim sudarima hadrona i teških iona 1995
243 Ognjen Milat Istraživanje superstrukturnog uređenja u niskotemperaturnim fazama nekih čvrstih elektrolita 1990
244 Marijan Mileković Klasične i kvantne grupe simetrija u preonskim modelima i spinskim sistemima 1991
245 Matko Milin Nuklearne reakcije izazvane radioaktivnim snopom 6HE na litijevim metama 2003
246 Ljiljana Milinković Kompjutersko modeliranje dinamike ciklotronskog snopa 1990
247 Đuro Miljanić Transfer reakcije na lakim jezgrama 1970
248 Željka Mioković Istraživanje izboja u mješavinama para alkalija i rijetkih zemalja 2007
249 Mitre Mitreski Nekoi optički, fotoelektrični i termoelektrični karakteristiki na tenki filmovi od CdS 1987
250 Vlasta Mohaček Grošev Vibracijska dinamika molekula s unutrašnjom rotacijom na niskim temperaturama 1995
251 Srećko Morović Mjerenje produkcije parova W i Z bozona i potraga za njihovim rezonancijama na velikom hadronskom sudarivaču 2013
252 Iva Movre Šapić Vibracijska dinamika i struktura organosilana 2011
253 Iva Mrčela In vivo dozimetrija u radioterapiji upotrebom poluvodičkih dioda i optički stimuliranih luminiscentnih dozimetara u 60Co fotonskim snopovima 2012
254 Ivana Mrkonjić Radić Singular Band-Behavior of High-Temperature Superconductors 2003
255 Milan Napijalo GM-difraktometrijsko merenje u rendgenografskoj strukturnoj analizi 1965
256 Zoran Narančić Instantonski doprinosi neleptonskim raspadima 1996
257 Nikolina Nekić Samouređene kvantne točke Ge/Si jezgra/ljuska u aluminskoj matrici s primjenom u fotoelektričnoj konverziji 2018
258 Hrvoje Nikolić Bozonski i fermionski gravitirajući sistemi na konačnoj temperaturi 2001
259 Tamara Nikšić Relativistic description of nuclear structure : models with density-depedent meson-nucleon couplings 2004
260 Goran Nikšić Magnetska i nabojna uređenja u Kupratnim supravodičima 2015
261 Josip Nosil Proizvodnja kratkoživućih radioizotopa i primjena u proučavanju ventilacije pluća 1977
262 Mario Novak Transportna i magnetska svojstva PANI-HCl organskog vodiča 2010
263 Maja Novak Uloga premosnih mikrotubula u ravnoteži sila diobenog vretena 2017
264 Mladen Novak VLA-COSMOS 3 GHz Large Project: Stvaranje zvijezda kroz kozmičko vrijeme 2017
265 Nikolina Novosel Magnetska svojstva odabranih nanočestica i njihov utjecaj na supravodljivost magnezijeva diborida 2012
266 Bogomil Obelić Određivanje primarne ionizacije u plinovima metodom dekonvolucije izmjerenih amplitudnih raspodjela impulsa iz proporcijalnog brojača 1979
267 Zvonimir Ogorelec Električna vodljivost nekih A2IBVI poluvodiča nestehiometrijskog sastava 1966
268 Gordana Omanović Neutrinske mase i supersimetrija 2002
269 Filip Orbanić Kvantni transport i magnetska svojstva odabranih topoloških izolatora i Diracovih polumetala  2019
270 Nada Orlić Dvostruko unutrašnje zakočno zračenje u raspadu 131 Cs uhvatom elektrona 1986
271 Vladimir Paar Nuklearne vibracije površine i sparivanja. Primjene na dvostruko pune ljuske, jednostruko pune ljuske i suprovodljivo područje 1971
272 Dalibor Paar Mikrovalna svojstva monokristala YBa2Cu3Ox s različitim dopiranjem 2006
273 Alan Paić Deep inelastic muon scattering on lithium, carbon and deuterium targets at 200 GeV 1994
274 Damir Pajić Klasična i kvantna magnetska relaksacija u izabranim nanomaterijalima 2008
275 Davor Palle Raspadi i elektroslabe interakcije bariona 1984
276 Silvio Pallua Saturation and dispersion theory of higher symmetry current algebras and of field algebra model 1970
277 Silvio Pallua Zasićenje i disperziona teorija algebra struja viših simetrija i modela algebre polja 1970
278 Kornelija Passek Primjena pertubativne kvantne kromodinamike na određivanje funkcije strukture piona 2001
279 Željko Pastuović Promjene električkih svojstava i efikasnosti sakupljanja naboja u silicijskim fotodiodama izloženim fokusiranim ionskim snopovima 2009
280 Selim Pašić Mjerenje Comptonovog raspršenja gama zračenja energije 59.537 keV u germaniju u širokom energijskom području 1996
281 Nenad  Pavin Kaotični tranzijenti u novoj populacijskoj jednadžbi s rupom i njihov odraz na fraktalnu strukturu Arnoldovih jezika 1999
282 Mladen Pavlović Svojstva visokootpornog galijeva arsenida: analiza utjecaja defekata s dubokim nivoima 1998
283 Željko Pavlović Vibraciono pobuđenje dušika elektronskim sudarima u okolišu 22 eV 1972
284 Damjan Pelc Nabojni red u kupratima: nastanak, dinamika i interakcija sa supravodljivošću 2017
285 Ivan Penzar Prilog poznavanju atmosfrske mutnoće i njenog djelovanja na sunčevu radijaciju  1970
286 Branka  Penzar Mehanizam opće cirkulacije atmosfere ljeti nad Jugoslavijom 1969
287 Ante Perica Poopćene kanonske komutacijske relacije i beskonačna quonska statistika 1996
288 Berislav Perić Kristalne strukture i magnetska svojstva heksanuklearnih halogenidnih spojeva tantala 2004
289 Čuljak Petar Proširenja standardnog modela s radijacijskim generiranjem neutrinskih masa 2019
290 Robert Peter Istraživanje točkastih defekata u složenim poluvodičkim spojevima mjerenjem apsorpcije rentgenskoga zračenja i teorijom višestrukoga raspršenja  2015
291 Tomislav Petković Optimisation of a large area subnanosecond time-of-flight counter and its utilization in a pi+- + 3 He  3N experiment 1986
292 Branko Petrinec Radiološka karakterizacija srednjeg i južnog Jadrana 2010
293 Vladimir J. Petrović Promena mikrostrukturnih konstituenata tokom sinterovanja nekih polikristalnih materijala 1973
294 Marin Petrović Sinteza i interakcija epitaksijalnog grafena na iridiju 2014
295 Robert Pezer Sistematika nuklearne gustoće stanja i gustoće projicirane na paritet i na kutnu količinu gibanja 2002
296 Ivica Picek Vektorske čestice i narušenje prostornog pariteta u unificiranim baždarnim teorijama slabe, elektromagnetske i jake interakcije 1980
297 Lovro Pičman Kvantnomehanski opis širenja zvoka v neidealnim fermiionskem plinu 1963
298 Marko Pinterić Electronic properties of the superconducting and density wave phases in organic anisotropic materials 2003
299 Krunoslav Pisk Procesi višeg reda s elektronskim međustanjima 1977
300 Mirko Planinić Produkcijski mehanizmi za deuterone tijekom pionske apsorpcije u 4He 1999
301 Josip Planinić Proporcionalni brojači 1976
302 Maja Planinić Komparativno istraživanje učeničkog razmijevanja nekih temeljnih koncepata u mehanici i elektromagnetizmu 2005
303 Sanda Pleslić Ablative capillary discharge as a source of extreme ultraviolet radiation 2005
304 Ivo Pletikosić Elektronska stanja epitaksijskog grafena na iridiju : od gotovo neutralnog do vrlo dopiranog grafena 2012
305 Milivoj Plodinec Fizikalna i kemijska svojstva funkcionaliziranih titanatnih nanostruktura 2014
306 Boris Podobnik Učinkovne linearne teorije s mezonskim poljima 1996
307 Marina Poje Detekcija neutrona u atmosferi 2012
308 Nikola Poljak Transverzalne jednostruke spinske asimetrije pri produkciji neutralnih piona u protonskim sudarima na Vs=200GeV 2010
309 Petar Popčević Anizotropija transportnih svojstava aproksimanata dekagonalnih kvazikristala 2010
310 Luka Popov Nesačuvanje leptonskog okusa u supersimetričnim modelima njihalice na niskoj skali 2013
311 Stanko Popović Studij mikrostrukturnih parametara polikristalnog grafita 1968
312 Dean Popović Dijagnostika i primjena pulsnih hladnih atmosferskih plazma 2019
313 Miroslav Požek Magnetski ovisan odziv visokotemperaturnih supravodiča na mikrovalno zračenje 1992
314 Krsto Prelec Impulsni izvor iona i njegova primjena u spektrometriji brzih neutrona 1962
315 Lovro Prepolec Lake atomske jezgre proučavane reakcijama izazvanim snopom 13C 2015
316 Predrag Prester Masivni Thirringov model i Sine - Gordonova teorija polja 1999
317 Miljenko Primorac Izračunavanje elektronske strukture jednostavnijih sustava pomoću Hermite-Gaussovih i integralno transformiranih Slaterovih probnih funkcija 1986
318 Ivica Prlić Istraživanje prostorno vremenske raspodjele raspršenog rendgenskog zračenja vrlo niskih doza pri dijagnostičkoj, terapijskoj i intervencijskoj radiologiji 2013
319 Ivica Puljak Potentiel de decouverte du boson de Higgs dans le canal H->ZZ*->4e+- avec le detecteur CMS. Contribution a la construction du calorimetre electromagnetique de CMS 2000
320 Zdravko Radman Uloga simboličkih jezika u artikulaciji perceptualnog iskustva 1981
321 Vanja Radolić Istraživanje radonskih anomalija u tlu i vodi kao mogućih pretkazivača potresa 2004
322 Branimir Radovčić Kvintuplet teških leptona i mehanizam njihalice na skali TeV-a 2013
323 Mario Rakić Primjene odabranih vrućih alkalijskih para 2013
324 Ramir Ristić Električna i magnetska svojstva staklastih Zr-3d slitina 1992
325 Davor Ristić Depozicija i karakterizacija nanokristalnog silicija 2010
326 Zvjezdana Roller Dvostruko unutrašnje zakočno zračenje u raspadu 37Ar uhvatom elektrona 1981
327 Dragan Roša Određivanje sunčeve rotacije iz opažanja ustrojstava u atmosferi sunca 1996
328 Antun Rubčić Dinamika uređenih i neuređenih polimera s primjenom na polivinilklorid 1973
329 Zoran Rukelj Međuvrpčana pobuđenja u heksagonalnim dvodimenzionalnim vodljivim sustavima 2017
330 Domagoj Ruždjak Istraživanje V7R promjena kod Be zvijezda 2008
331 Jasmina Sabolović Molekulsko-mehanički modeli za proračun koordinacijskog poliedra bakra(II)  1994
332 Krešimir Salamon Raspršenje x-zračenja s površina pri malom upadnom kutu : istraživanje nanostrukture i morfologije površinskih tankih heterogenih slojeva 2009
333 Claudia Salazar CP-Verletzung und seltene Zerfaelle im Zwei-Higgs-Doubletten-Modell 1990
334 Manfred Salmhofer Ueber die Brechung der chiralen Symmetrie 1990
335 Anđelo Samsarov Poopćeni modeli Calogerovog tipa 2009
336 Krešimir Sanković Migracija elektrona u ozračenim kristalima baza nukleinskih kiselina EPR analiza 1996
337 Dalibor Sekulić Detekcija oštećenja u armiranobetonskim konstrukcijama elastičnim valovima 2011
338 Stjepan Selak Hibridni model svemira s neprekidnim porastom mase  1980
339 Kristina  Serec Vibracijska dinamika tankih filmova soli deoksiribonukleinske kiseline 2016
340 Zahadin Shemsidini Uloga solitona u transportu energije kod jednodimenzionalnih molekularnih kristala kiji se dodiruju u malom broju kristalnih čvorova 1987
341 Zdravko Siketić Spektroskopija elastično izbijenih iona mjerenjem vremena proleta 2010
342 Goran Simatović Pionska femtoskopija sudara protona i protona na energiji 7 TeV u centru mase u ovisnosti o obliku događaja 2015
343 Marina Skender Egzaktno rješavanje problema magnetskog prespajanja u astrofizičkim plazmama 2005
344 Hrvoje Skenderović Linearna i nelinearna laserska spektroskopija svjetlosnih izvora 1999
345 Ivica Skokić Prijenos momenta količine gibanja i polje brzina velikih razmjera na Suncu 2014
346 Željko Skoko Fazne pretvorbe u sustavu Al-Zn 2008
347 Robert Slunjski Transportna svojstva poluvodičkih nanostruktura 2014
348 Anais Smailagić Klasična rješenja konformno invarijantnih teorija polja 1981
349 Đeni Smilović Radojčić Usporedba algoritama za izračun raspodjele doze u radioterapiji i nova metoda verifikacije Monte Carlo algoritama u nehomogenostima 2018
350 Ivica Smolić Hawkingovo zračenje, W algebre i anomalije 2010
351 Ana Smontara Heat transport in charge density waves systems 1991
352 Neven Soić Nuklearne reakcije izazvane 7Li i klasterska građa lakih jezgara 1999
353 Jugoslav Stahov Disperzione relacije na hiperbolama i viši pion - nukleon parcijalni valovi 1983
354 Denis Stanić Transport naboja i topline kompleksnih metalnih spojeva AL_73Mn_27-x(Pd, Fe)x 2009
355 Damir Starešinić Contribution to the investigation of low energy excitations in quasi one - dimensional systems 2000
356 Petar Stipanović Stabilnost i univerzalnost malih kvantnih klastera te adsorpcijski utjecaji
grafena i cezija na osnovno stanje malih klastera helija
2015
357 Mario Stipčević A study of a hadronic liquid argon calorimeter prototype for an LHC experiment: testing in the beam and optimization of energy resolution by means of a weighting method 1994
358 Zdravko Stipčević Neke generalizacije metoda Hartree i Hartree-Fock 1964
359 Marko Stojić Poopćene statistike i operatorske algebre 2002
360 Mirko Stubičar Istraživanje kinetike dekompozicije kaljene slitine aluminij-srebro mjerenjem nekih mehaničkh i strukturnih svojstava 1986
361 Davorin Sudac Razvoj sistema za nalaženje opasnog materijala korištenjem brzih neutrona 2007
362 Davor Sudar Vruće zvijezde s emisijskim linijama u pomrčinskim dvojnim sustavima 2008
363 Lucija Sudić Proučavanje zajedničke tvorbe bozona W i Z detektorom CMS u sudarima protona i protona na Velikom hadronskom sudarivaču  2017
364 Denis Sunko Algebarski pristup računanju gustoće nivoa u velikim konfiguracionim prostorima 1987
365 Selma Supek Multi-source modeling in magnetoencephaiography : simulation and empirical studies 1993
366 Tihomir Surić Komptonsko raspršenje fotona na vezanim elektronima 1991
367 Marija Surić Mihić Vremenski razlučiva osobna dozimetrija rendgenskog zračenja vrlo niskih doza 2012
368 Ana Sušac Neurodynamics of face processing 2008
369 Juraj Szavits Nossan Fazni prijelazi u vođenim difuzijskim sustavima daleko od ravnoteže 2011
370 Suzana Szilner Study of the weak absorption in the collision of Carbon and Oxygen nuclei in the energy range between 5 and 10 MeV 2001
371 Neven Šantić Sintetička Lorentzova sila za neutralne hladne atome 2018
372 Iva Šarić EPR spektroskopija krute trehaloze: utjecaj neuređenosti matrice na dinamiku paramagnetskih centara 2014
373 Kristina Šariri Analiza osjetljivosti momenata slike s ciljem primjene na problematiku raspoznavanja uzoraka 2010
374 Toni Šćulac Mjerenja svojstava Higgsovog bozona kroz kanal raspada u četiri leptona u pp sudarima s energijom u centru mase od 13 TeV detektorom CMS 2018
375 Dragan Šestović Utjecaj dinamičkog zasjenjenja na tuneliranje u STM-u 1995
376 Jovan Šetrajčić O problemu superfluidnog transfera u kondenzovanoj materiji 1985
377 Tomislav Ševa Eksperimentalno istraživanje elektroprodukcije hiperjezgri spektrima visoke rezolucije 2009
378 Antonio Šiber Teorija raspršenja termalnih atoma He na uređenim absorbiranim strukturama niske gustoće = Theory of thermal energy He atom scattering from ordered submonolayers on solid surface 2002
379 Neven Šimičević Pionska apsorpcija na tronukleonskim sistemima 1990
380 Neven Šimićević Pionska apsorpcija na tronukleonskim sistemima 1990
381 Vladimir Šips Prilog teoriji kolektivnog gibanja elektrona i iona u metalima 1963
382 Leopold Šips O strukturi višečestičnih spektara jezgri 1964
383 Ljuba Škovrlj Elektromagnetski potencijali i polja izraženi pomoću sadašnjeg vremena 2002
384 Josip Šoln Jedan jednodimenzionalni riješivi model teorije polja (Jednodimenzionalna kvantna elektrodinamika) 1960
385 Marko  Šoštarić Radiološka svojstva tla u Republici Hrvatskoj 2017
386 Iva Šrut Rakić Manipuliranje Diracovim elektronima pomoću nanometarske modulacije epitaksijalnoga grafena 2015
387 Hrvoje Štefančić Hijerarhija vremena života hadrona s teškim kvarkovima 2002
388 Zoran Štefanić Uloga vodikove veze u supramolekularnoj organizaciji oksalil i ftaloil derivata aminokiselina 2004
389 Tamara Štemberga Anomalije traga iz modela materije u zakrivljenom prostoru 2018
390 Marijan Šunjić Many-body theory of photoemission from metals 1970
391 Tatjana Šuša Potraga za strukturama pentakvarkovskog tipa u podacima iz p+p sudara na eksperimentu NA49 2007
392 Dubravko Tadić Pseudoskalarno vezanje kod β prijelaza 1961
393 Emil Tafra Utjecaj promjene dimenzionalnosti na elektronska svojstva organskih i anorganskih materijala 2009
394 Ettore Tamajo Kemijska evolucija dvojnih zvijezda 2009
395 Tomislav Terzić Svojstva visokoenergijskoga gama-zračenja iz aktivnih galaktičkih jezgri opažanih teleskopima magic  2015
396 Vedrana Tokić Građa pobuđenih stanja 24Mg i njihov utjecaj na nukleosintezu 2016
397 Dijana Tolić Analogna kozmologija u relativističkim fluidima 2015
398 Marin Slobodan Tomaš Međudjelovanje nabijenih čestica s površinskim polaritonima 1975
399 Ivek Tomislav Uređenja naboja u jako koreliranim sustavima 2011
400 Anđelka Tonejc Istraživanje brzo kaljenih slitina s bazom srebra i aluminija metodama rendgenske i elektronske difrakcije 1980
401 Anton Tonejc Strukturna istraživanja nekih metastabilnih slitina brzo kaljenih iz tekućeg stanja 1972
402 Filip Torić Istraživanje povezanosti kristalne strukture i magnetskog ponašanja izabranih kompleksnih spojeva   2018
403 Josip Trampetić Kvarkovski modeli hadrona i teorija ujedinjenih slabih, elektromagnetskih i jakih međudjelovanja 1980
404 Marijan Tudja Istraživanje utjecaja malih količina nemetala na stabilizaciju kubične plošno-centralne modifikacije urana 1974
405 Milica Turk Raspršenje brzih neutrona na jezgri C12 1964
406 Eduard Tutiš Utjecaj jakog Coulombovog međudjelovanja na elektrone i fonone u visokotemperaturnim supravodičima 1994
407 Vlasta Tutiš Razvoj olujnih procesa iznad nehomogene podloge 1995
408 Ljiljana Udovičić Radiation-induced DNA strand breaks in aqueous solution. A comparison of experimental results with theoretical models. 1991
409 Milivoj Uroić Dvofotonski raspad K-šupljine atoma hafnija u području rezonancija 2004
410 Dragoljub P. Uskoković Proučavanje osnovnih procesa koji se dešavaju tokom sinterovanja kristalnih materijala 1974
411 Vladivoj Valković Nuklearne reakcije s neutronima energije 14.4 MeV na lakim jezgrama 1964
412 Tonica Valla Electronic and Structural Properties of Ultra - Thin Metalic Films on Metal Surfaces 1996
413 Maja Varga Pajtler Reakcije prijenosa nukleona u sustavu 90Zr+208Pb 2014
414 Silvije Vdović Nelinearni efekti interakcije lasera i atomskih para 2010
415 Kristijan Velebit Utjecaj superstrukturiranja na optička i transportna svojstva odabranih slojevitih materijala 2015
416 Krešimir Veselić Prilog teoriji smetnje operatora skalarnog tipa i primjene 1970
417 Ines Vlahović Identifikacija periodičnosti višega reda u insektu Tribolium castaneum pomoću računalne grm metode 2014
418 Milenko Vlatković Kemijski oblici radiohalogena nastalih nuklearnim reakcijama u čvrstim spojevima 1962
419 Slavenko Vobornik Elektronski sistemi u novoj teoriji Diracovog polja 1984
420 Maja Vojnić Kortmiš Osjetljivost lijevanoga natrijeva kalcijeva silikatnoga stakla na male doze ionizirajućega zračenja u retrospektivnoj dozimetriji primjenom spektroskopije elektronske spinske rezonancije 2019
421 Dražen Vorkapić Poincareovi presjeci i mjere za kaos u bozonskoj reprezentaciji 1990
422 Leandra Vranješ Dimeri, trimeri i tetrameri helija u dvodimenzionalnom i kvazi-dvodimenzionalnom prostoru 2002
423 Dario Vretenar Struktura neparno-neparnih jezgara u modelu dviju kvazičestica vezanih na SU(6) sredicu 1988
424 Mladen Vrtar Model dozimetrije ozračivanja cijelog tijela pri transplataciji koštane srži 1989
425 Zlatko Vučić Difuzno raspršenje rendgenskog zračenja u superionskim vodičima 1989
426 Nataša Vujičić Utjecaj magneto-optičkih efekata na rezonantne linije rubidijevih atoma 2011
427 Antun Vujić Problem utemeljivanja znanosti u filozofiji Karla Poppera 1984
428 Branko Vuković Hipersatelitski i satelitski prijelazi u kobaltu 2001
429 Tomislav Vuletić Collective electronic states of the new quasi-one-dimensional materials  2004
430 Ivana Weber Istraživanje stvaranja lambda čestica u nuklearnom mediju pionski induciranim reakcijama pri 1.15 GeV/c 2016
431 Dragica Winterhalter Raspršenje neutrona energije 2,76 MeV na 27 Al 1962
432 Mile Zadro Kvazislobodni procesi u nuklearnim reakcijama na litiju 1988
433 Krešo Zadro Razvoj magnetske nehomogenosti u nekim amorfnim slitinama 1996
434 Ivana Zamboni Razvoj metode protonima inducirane emisije gama-zračenja za analizu i trodimenzionalno profiliranje lakih elemenata 2015
435 Branimir Zauner Priroda nukleonskih rezonancija 2010
436 Vinko Zlatić Struktura kompleksnih mreža u modelima rasta s nepotpunom informacijom 2009
437 Larisa Zoranić Ispitivanje mikroheterogenosti u vodenim otopinama alkohola metodom molekularne dinamike  2008
438 Nikola Zovko Amplituda za K±p forward raspršenje 1966
439 Gordana Žauhar Strujanje tekućine kao posljedica prolaska ultrazvuka 2001
440 Srećko Žganec Kovarijantni kvarkovski modeli i simetrije među teškim kvarkovima 1996
441 Tomislav Žic Eruptivni procesi u Sunčevoj koroni i njihovo širenje heliosferom 2012
442 Dijana Žilić Magnetsko polje na površini i dinamika energijskih prijelaza jednomolekulskih magneta 2008
443 Tomislav Živković Prostor i vrijeme u kvantnoj teoriji 1975
444 Ivica Živković Magnetska dinamika rutenokuprata 2006
445 Igor Žlimen Eksperimentalno istraživanje emisije teškog neutrina u raspadu elektronskim uhvatom 71Ge 1991
446 Petar Žugec Mjerenje udarnoga presjeka za uhvat neutrona na izotopu 58Ni 2014
447 Paško Županović Dielektrična svojstva kristala s većim brojem elektronskih vrpci 1998
448 Marta Žuvić-Butorac Proučavanje strukture i dinamike staničnih membrana elektronskom paramagnetskom rezonancijom 2001