LABORATORIJI I GRUPE

LABORATORIJ ZA NISKE TEMPERATURE I JAKA MAGNETSKA POLJA

U laboratoriju se izvode istraživanja magnetotransportnih svojstava (otpor, magnetootpor, Hallov efekt) različitih materijala (niskodimenzionalni vodiči, oksidne heterostrukture, ...).

Voditelj laboratorija

Izv. prof. dr. sc. Mario Basletić

Članovi laboratorija
1. Izv. prof. dr. sc. Emil Tafra
2. Marko Kuveždić, mag. phys.
3. Prof. dr. sc. Amir Hamzić, prof. emeritus

LABORATORIJ ZA NMR ČVRSTOG STANJA I VISOKOFREKVENTNA MJERENJA

Laboratorij za NMR čvrstog stanja na Fizičkom odsjeku uspostavljen je 2010. godine. Laboratorij dijeli prostor, ljudstvo i tematike s istraživanjima mikrovalnih svojstava materijala koja se na PMF-u provode od 1997. godine. Glavne teme istraživanja su proučavanje kolektivnih pojava koje definiraju svojstva tvari kao što su supravodljivost i kvantni magnetizam. Uz ove  glavne teme, laboratorij sudjeluje i u istraživanjima drugih iz područja kondenzirane tvari metodom nuklearne magnetske rezonancije, kao što su ionski vodiči, feromagnetski grafit, meka tvar, metalni klasterski spojevi itd.

Voditelj laboratorija

Prof. dr. sc. Miroslav Požek

Članovi laboratorija

1. Izv. prof. dr. sc. Mihael Grbić

2.Doc. dr. sc. Damjan Pelc

3. Doc. dr. sc. Dalibor Paar

4. Ana Najev, mag. phys.

5. Ivan Jakovac, mag. phys.

6. Prof. dr. sc. Antonije Dulčić, prof. emeritus

7. Marija Vučković, mag. phys.

8. Marko Bosiočić, mag. phys.

LABORATORIJ ZA MIKROSTRUKTURNA ISTRAŽIVANJA

Laboratorij se bavi istraživanjima mikrostrukture modernih materijala. U tu svrhu u laboratoriju se nalaze rentgenski difraktometar za polikristalne uzore, te visoko razlučiti elektronski transmisijski mikroskop, uz potpuni popratni postav za pripremu uzoraka.

Voditelj laboratorija

Doc. dr. sc. Željko Skoko

Članovi laboratorija

1. Teodoro Klaser, mag. phys.
2. Prof. dr. sc. Stanko Popović, prof. emeritus

3. Prof. dr. sc. Antun Tonejc, u mirovini
4. Prof. dr. sc. Anđelka Tonejc, u mirovini

 LABORATORIJ ZA MJERENJE TRANSPORTNIH, MAGNETSKIH I TERMODINAMIČKIH SVOJSTAVA

U laboratoriju vršimo sintezu amorfnih materijala, metalnih stakala, nanokristaliničnih slitina, polimera, visokotemperaturnih supravodiča i najnovije visokokvalitetnih monokristala raznih tipova topoloških izolatora sa superiornim svojstvima (niska gustoća nosioca naboja te što viša mobilnost) i potencijalnih topoloških supravodiča potrebnih za detekciju novih fizikalnih fenomena predviđenih u topološkim izolatorima. Nakon sinteze uzoraka isti se karakteriziraju mjerenjem strukturnih, traspornih, termodinamičkih i magnetskih svojstava. Postojeća aparatura uključuje nekoliko raznih peći (do 1600 C), Diferencijalni skenirajući kalorimetar (100 K-830 K), He hladnjak (10K-400 K), Kriostat s magnetom do 10 T (1.7 K do 400 K), RF uređaj kao i potrebnu aparaturu za mjerenje transportnih, termodinamičkih i magnetskih svojstava. Glavni interesi istraživanja su razvoj novih materijala, istraživanja kolektivnih pojava supravodljivosti i magnetizma materijala, slabe lokalizacije, spin-orbit interakcije te spinskog raspršenja u metalnim staklima, fenomena koji su posljedica Diracove disperzije, „spin-momentum locking“ efekta te π-Berry-eve faze površinske topološki zaštićene metalne faze. Posebna pažnja stavljena je na razvoj vrlo preciznih metoda mjerenja magnetizacije mikropiezo polugom, toplinskog kapaciteta i termoelektričkih efekata.

Voditelj laboratorija

Prof. dr. sc. Ivan Kokanović

Članovi laboratorija

1. Doc. dr. sc. Mario Novak
2. Dr. sc. Filip Orbanić

3. Bruno Gudac, mag. phys.
 

LABORATORIJ ZA NUKLEARNU FIZIKU

U laboratoriju se pripremaju i testiraju detektori za fundamentalna istraživanja u eksperimentalnoj nuklearnoj fizici koja se izvode u akceleratoskim središtima MAMI (Mainz Microtron) Njemačka, DAPHNE u Laboratori Nazionali di Frascati Italija i CERN Švicarska, te se bavi primjenom nuklearnih metoda: materijali, medicina, okolis.

Voditelj laboratorija

Prof. dr. sc. Damir Bosnar

Članovi laboratorija

1. Izv. prof. dr. sc. Mihael Makek
2. Doc. dr. sc. Petar Žugec

3. Dr. sc. Ivica Frišćić
4. Ana Marija Kožuljević, mag. phys.

LABORATORIJ ZA SREDNJE I VISOKE ENERGIJE

Istraživanja u eksperimentalnoj fizici elementarnih čestica na visokim energijama fokusirana su na istraživanja kvarkovsko gluonske plazme na RHIC i LHC sudarivačima kao i spinske strukture nukleona na RHIC sudarivaču.

Voditelj laboratorija

Prof. dr. sc. Mirko Planinić

Članovi laboratorija

1. Prof. dr. sc. Darko Androić
2. Izv. prof. dr. sc. Nikola Poljak
3. Dr. sc. Filip Erhardt

4. Marko Jerčić, mag. phys.
5. David Karatović, mag. phy.
6. Prof. dr. sc. Miroslav Furić, prof. emeritus

LABORATORIJ ZA FOTONIKU I OPTIČKU SPEKTROSKOPIJU

U laboratoriju istražujemo interakciju svjetlosti sa materijom, i pri tome koristimo eksperimentalne metode visoko razlučive optičke spektroskopije u vidljivom i infra-crvenom području kao i numeričko modeliranje paketom COMSOL Multiphysics. Fokus istraživanja je pripremama opto-bioelektroničkih elemenata i implantata za primjenu u medicini i neuroznanosti, temeljenih na materijalima organske elektronike te karakterizaciji njihovih elektroničkih i opto-bioelektroničkih svojstvava. Laboratorij je opremljen modernom opremom za visko-razlučivu atomsku i molekulsku spektroskopiju, i raspolaže disperzivnim i FT-VIS-IR spektrometrom, LIBS postavom, eksperimentalnim postavima za vremenski razlučivu spektroskopiju, termalnim vakuumskim evaporatorom za metale i organske poluvodiče, kao i opremom za opto-elektroničku karakterizaciju uzoraka izrađenih u našem laboratoriju. Imamo razvijenu suradnju sa istraživačkim grupama iz Švedske, SAD-a, Austrije i Izraela, kao i sa grupama sa IRB-a, Hrvatskog instituta za istraživanje mozga te Medicinskim fakultetom u Zagrebu, a naš laboratorij član je i Znanstvenog centra izvrsnosti za napredne materijale i senzore (CEMS).

Voditelj laboratorija

Doc. dr. sc. Vedran Đerek

Članovi laboratorija

1. doc. dr. sc. Nikola Habek
2. dr. sc. Kristina Serec
3. dr. sc. Malin Silverå Ejneby

4. Marta Nikić
5. Aleksandar Opančar
6. Kamran Syed
7. Anja Mioković

LABORATORIJ ZA ISTRAŽIVANJE MAGNETSKIH I ELEKTRIČNIH POJAVA

U laboratoriju se istražuju magnetska i električna svojstva različitih materijala, uključujući statičku magnetizaciju i izmjeničnu susceptibilnost, zatim električni transport u magnetskom polju, te magnetska svojstva u električnom polju. To omogućava proučavanje magnetskog uređenja i dinamike u nanomagnetima, međudjelovanja u različitim kompleksnim materijalima, kritične pojave u supravodičima i magneticima, magnetoelektrični učinak, te mnoge druge zanimljive pojave moderne fizike. Istraživani sustavi obuhvaćaju magnetske nanočestice, jednomolekulske magnete, kompleksne spojeve s magnetskim ionima, organske magnetske materijale, multiferoike, supravodiče, slitine, složene magnetske strukture i druge materijale od važnosti za temeljnu i primijenjenu fiziku. Postojeća eksperimentalna aparatura, uključujući SQUID magnetometar, magnetometar s vibrirajućim uzorkom, AC susceptometar i instrumentaciju za transportna električna mjerenja, omogućava precizno i detaljno mjerenje magnetskih i električnih svojstava u širokom rasponu temperatura (2-1000K) i polja (do 18T), što je čini prikladnom i za osnovnu karakterizaciju novih materijala i za detaljno istraživanje zanimljivih pojava.

Voditelj laboratorija

Prof. dr. sc. Krešo Zadro

Članovi laboratorija

1. Izv. prof. dr. sc. Damir Pajić
2. Dario Barišić, mag. phys.
3. Pavla Šenjug, mag. phys.

4. Dr. sc. Filip Torić
5. Prof. dr. sc. Emil Babić, prof. emeritus

LABORATORIJ ZA INFRACRVENU SPEKTROSKOPIJU I ELIPSOMETRIJU

Voditelj grupe

Izv. prof. dr. sc. Neven Barišić

Članovi grupe

1. Dr. sc. Priyyanka Reddy
2. Dr. sc. 
3. 

 

GRUPA ZGAL

Opažačka astrofizika primjenjena na formiranje i evoluciju galaksija.

Voditelj grupe

Prof. dr. sc. Vernesa Smolčić

Članovi grupe

1. Bruno Šlaus, mag. phys.

 

GRUPA ZA EDUKACIJSKU FIZIKU

​Grupa se aktivno bavi edukacijskim istraživanjima u fizici, koja uključuju istraživanja učeničkih i studentskih konceptualnih i matematičkih poteškoća pri razumijevanju i usvajanju temeljnih fizikalnih pojmova, istraživanja u području edukacijske neuroznanosti, kao i razvoj i testiranje novih nastavnih strategija i materijala za poučavanje fizike. Grupa se također bavi razvojem kurikuluma iz fizike, razvojem školskihlaboratorijskih eksperimenata iz fizike, te konstruiranjem i evaluacijom edukacijskih testova iz fizike uz primjenu Raschovog modela. Važan aspekt djelatnosti grupe je suradnja s učiteljima i nastavnicima fizike iz osnovnih i srednjih škola za koje se redovito organiziraju predavanja i radionice.

 

Voditelj grupe

Doc. dr. sc. Maja Planinić

Članovi grupe

1. Dr. sc. Katarina Jeličić
2. Karolina Matejak Cvenić, mag. educ. phys. et inf.
3. Planinka Pećina, dipl. ing.

LABORATORIJ ZA SINTEZU I PRIPREMU UZORAKA

Lorem ipsum...

 

Voditelj grupe

Izv. prof. dr. sc. Neven Barišić

Članovi grupe

1. Doc. dr. sc. Mario Novak
2. Dr. sc. Priyyanka Reddy
3.