POVEZNICE

elektronički izvori

OPEN ACCESS


Zagrebačka grupa, Fizički odsjek PMF-a, s razvijenom eksperimentalnom aktivnošću na Jefferson Labu, SAD, sudjelovala je 2006/2007. godine u važnim mjerenjima vezanim uz strukturu i svojstva protona. Cilj eksperimenta je bila verifikacija doprinosa stranog kvarka strujama u nukleonu

Physical Review Letter od 8. siječnja 2010. donosi članak, D.Androić et al. (G0 kolaboracija) s naslovom: Strange Quark Contributions to Parity-Violating Asymmetries in the Backward Angle G0 Electron Scattering Experiment o asimetriji u narušenju pariteta u elastičnim sudarima polariziranih elektrona s protonima i kvazielastičnim sudarima polariziranih elektrona s deuteronima na energijama Q2=0.22 i Q2=0.63 GeV-a. Ova asimetrija uvjerljivo dijagnosticira doprinos stranog kvarka struji unutar nukleona i aksijalnovektorskoj struji nukleona. Rezultati upućuju na eksperimentalnu granicu na 10% doprinosa strane struje električnom i magnetskom form faktoru nukleona.


Više o mjerenju na: PRL 104, 012001 (2010)

Autor: webmaster FO
Popis obavijesti