POVEZNICE

elektronički izvori

OPEN ACCESS


Stvaranje umjetnih baždarnih...

Fizičari sa četiri sastavnice Sveučilišta u Zagrebu (uključujući i Fizički odsjek PMF-a) objavili su rad u časopisu New Journal of Physics gdje su testirali stvaranje umjetnih baždarnih potencijala u međudjelujućim kvantnim sustavima. Rad je objavljen u okviru Znanstvenog centra izvrsnosti za kvantne i kompleksne sustave te Liejeve algebre.

Konkretno, za jako-međudjelujući 1D bozonski plin – Tonks-Girardeau plin – proveli su egzaktni kvantno-mehanički račun za taj više-čestični sustav u vremenski ovisnom periodičkom potencijalu. Pokazano je da efektivni Floqueov  hamiltonijan odgovara višečestičnom sustavu sa posebno skrojenim umjetnim baždarnim potencijalom. To omogućuje put prema realizaciji međudjelujućih ultrahladnih atomskih sustava u umjetnim magnetskim poljima i istraživanje efekata poput frakcionalnog kvantnog Hallovog efekta sa bozonima.

Slika: Koristeći vremenski ovisnu perturbaciju i tzv. Wannier-Stark ladder potencijal, normalan diskretni model (a) prelazi u model sa kompleksnim parametrima preskoka (b) koji odgovaraju Pierelsovim fazama. 
 

Link na rad:


Karlo Lelas, Nikola Drpić, Tena Dubček, Dario Jukić, Robert Pezer and Hrvoje Buljan. Laser assisted tunneling in a Tonks–Girardeau gas.  
New Journal of Physics, Volume 18, September 2016 

Autor: webmaster FO
Popis obavijesti