POVEZNICE

elektronički izvori

OPEN ACCESS


Berryjeva faza za bozonski plin na...

U članku objavljenom u časopisu Physical Review A, M. Todorić, B. Klajn, D. Jukić i H. Buljan proučili su Berryjevu fazu koja se javlja u sustavu jednodimenzionalnih (1D) bozona na prstenu.

Michael Berry je otkrio postojanje geometrijske faze u kvantnim sustavima 1984. godine. Zamislimo kvantni sustav zadan Hamiltonijanom H(R), gdje vektor R označava skup parametara sustava. Neka se u početnom trenutku sustav nalazi u nekom svojstvenom stanju Hamiltonijana H(R). Berry je pokazao da ako parametre R adijabatski mijenjamo po krivulji C u parametarskom prostoru, valna funkcija uz dinamičku dobije i geometrijsku fazu koja ovisi isključivo o geometriji krivulje C. 
Sustav koji je analiziran u gore navedenom radu tvore bozoni na 1D prstenu s lokaliziranom potencijalnom barijerom oblika δ- funkcije jakosti g. U središtu prstena nalazi se sintetička magnetska zavojnica koja nosi određeni magnetski tok. Ova geometrija poznata je iz atomtronike, područja kvantne tehnologije koje traži analogone elektroničkih uređaja i krugova koristeći ultrahladne plinove. Proučili smo Berryjevu fazu koja se javlja prilikom adijabatskog gibanja δ-barijere oko prstena u ovisnosti o jakosti potencijala i broju čestica. Ponašanje Berryjeve faze objašnjeno je koristeći kvantnomehaničku refleksiju i tuneliranje kroz barijeru koja se giba i pritom gura čestice oko prstena. Uz to, nedvosmisleno je pokazano da se “naboj” istisnut delta-barijerom ne može smatrati kvazičesticom, što dodatno potvrđuje zaključak naše grupe kod nedavnog istraživanja sintetičkih anyona u 2D sustavima (Lunić et al. PRB 2020).  

Slika: Ovisnost Berryjeve faze o jakosti barijere g i jakosti magnetskog toka kroz prsten (α) za N=5 i N=15 čestica. 
Rad je dostupan na https://journals.aps.org/pra/abstract/10.1103/PhysRevA.102.013322
 

Autor: webmaster FO
Popis obavijesti