Prva godina

Vjerojatnost i matematička statistika

Financijska matematika

 • Opisna analiza podataka
 • Slučajne varijable
 • Funkcije izvodnice
 • Zajednička razdioba slučajnih varijabli
 • Centralni granični teorem i primjena
 • Uzorkovanje i statističko zaključivanje
 • Točkovno procjenjivanje
 • Pouzdani intervali
 • Testiranje statističkih hipoteza
 • Korelacijska i regresijska analiza
 • Analiza varijance
 • Uvjetno očekivanje

Detaljni opis (PDF)

 • Kamatni račun
 • Osnovne funkcije složenih kamata
 • Diskontrani tok novca
 • Uvod u vrste ulaganja i tržište vrijednosnica
 • Jednostavni stohastički kamatni modeli

Detaljni opis (PDF)

Stohastičko modeliranje

Ekonomija

 • Struktura modela i principi aktuarskog modeliranja
 • Stohastički procesi: definicija i klasifikacija
 • Markovljevi lanci
 • Markovljevi procesi skokova
 • Analiza vremenskih nizova
 • Brownovo gibanje i difuzije
 • Monte Carlo simulacija stohastičkih procesa
 • Proces aktuarskog modeliranja

Detaljni opis (PDF)

 • Ponuda i potražnja, te ravnoteža cijene
 • Elastičnost ponude i potražnje
 • Teorija korisnosti i izbor potrošača
 • Nacionalna privreda
 • Financije javnog sektora
 • Keynesov model
 • Monetarna politika
 • Makroekonomska politika vlade

Detaljni opis (PDF)

Modeli doživljenja

Aktuarska matematika I

 • Modeli doživljenja i tablice smrtnosti
 • Procjena distribucije trajanja života
 • Markovljev proces s dva stanja
 • Markovljev proces s više stanja
 • Binomni i Poissonov model
 • Izglađivanje i statistički testovi
 • Metode izglađivanja
 • Izloženost riziku
 • Heterogenost unutar populacije. Selekcija
 • Izračunavanje vrijednosti osiguranja i renti
 • Premije i pričuve

Detaljni opis (PDF)

 • Funkcije dva života
 • Upotreba funkcija koje uključuju selekciju
 • Ugovori s promjenjivom naknadom, ugovori za slučaj nesposobnosti za rad i dugoročne njege
 • Troškovi i udjeli u dobiti ugovora o osiguranju života
 • Bruto premije i pričuve za ugovore s fiksnom i promjenjivom naknadom
 • Tehnika diskontiranih nadolazećih troškova
 • Tehnika udjela u imovini u kontekstu ugovora o životnom osiguranju
 • Promjene u ugovorima
 • Troškovi garancija pod ugovorima životnog osiguranja
 • Smrtnost; selekcija i standardizacija
 • Proces populacijske projekcije i njegove glavne odrednice
 • Vrednovanje naknada po ugovorima za slučaj nesposobnosti za rad

Detaljni opis (PDF)

Aktuarska matematika II

 
 • Osnovni pojmovi teorije odlučivanja
 • Bayesovska statistika
 • Distribucije šteta
 • Modeli rizika
 • Teorija nesolventnosti
 • Teorija povjerenja
 • Sustav bonusa
 • Analiza trokuta razvoja
 • Generalizirani linearni modeli

Detaljni opis (PDF)