Stručna praksa

Razmjena studenata u svrhu stručne prakse na Sveučilištu u Zagrebu odvija se kroz program Erasmus+ od akademske godine 2014./15.

Stručna praksa može trajati najkraće 2 mjeseca, a najduže 12 mjeseci. Trajanje stručne prakse definira prihvatna institucija u dogovoru sa studentom. Studenti su na stručnoj praksi dužni odrađivati puno radno vrijeme (6 do 8 sati dnevno).

Studenti za vrijeme trajanja stručne prakse ostaju upisani na svoj matični fakultet/akademiju. Studenti koji se nalaze u kategoriji onih koji imaju obavezu participacije u troškovima studija, za vrijeme trajanja razmjene dužni su nastaviti plaćati participaciju. Iznimno, u sklopu programa Erasmus+ stručna praksa, moguće je završiti studij (diplomirati) prije polaska na mobilnost ali pod uvjetom prijave na natječaj i potpisivanja dokumenta Learning Agreement for Traineeships prije završetka studija.

Student sam ili u dogovoru s ECTS-koordinatorom/mentorom na fakultetu/akademiji pronalazi ustanovu/tvrtku na kojoj će obavljati stručnu praksu. Stručna praksa treba biti povezana sa studijem na matičnom fakultetu/akademiji.

Detaljnije informacije: Erasmus+ stručna praksa. Molimo da pažljivo proučite sve informacije jer sadrže pojašnjen postupak prijave, planirane rokove objave, te link na prijašnje natječaje).