SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

                Fakultetsko vijeće Prirodoslovno-matematičkog fakulteta na temelju članka 73. i 80. Statuta Fakulteta raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor

1.       za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, grana zoologija i grana ekologija, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu u Zoologijskom zavodu pri Biološkom odsjeku PMF-a - 1 izvršitelj

Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se isključivo putem mrežne poveznice:

https://posao.pmf.hr/opening-login?openingUUID=8be76553-af46-4993-a279-90787e54a544

 

2.       za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, grana botanika na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu u Botaničkom zavodu pri Biološkom odsjeku PMF-a - 1 izvršitelj

Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se isključivo putem mrežne poveznice:

https://posao.pmf.hr/opening-login?openingUUID=81fdfffe-c1ac-4a11-b818-8e8d16b18378

 

3.       za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, grana nuklearna fizika (eksperimentalna) na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu u Zavodu za eksperimentalnu fiziku pri Fizičkom odsjeku PMF-a - 1 izvršitelj

Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se isključivo putem mrežne poveznice:

https://posao.pmf.hr/opening-login?openingUUID=b3684199-5b1d-4b79-b89f-83500f4fe862

 

4.       za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto izvanrednog profesora iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, grana zoologija, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu u Zoologijskom zavodu pri Biološkom odsjeku PMF-a - 1 izvršitelj

Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se isključivo putem mrežne poveznice:

https://posao.pmf.hr/opening-login?openingUUID=013e8aa9-aed7-41e8-934f-e2b7e0e57ee8

 

 

5.       za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto izvanrednog profesora  iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, grana mikrobiologija na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu, u Zavodu za mikrobiologiju pri Biološkom odsjeku PMF-a - 1 izvršitelj

Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se isključivo putem mrežne poveznice:

https://posao.pmf.hr/opening-login?openingUUID=9cf5008e-6799-4807-8aac-529c2ba4b8c3

 

 

6.       za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto docenta iz područja prirodnih znanosti, polje geologija, grana mineralogija i petrologija, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu u Mineraloško-petrografskom zavodu pri Geološkom odsjeku PMF-a - 1 izvršitelj

Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se isključivo putem mrežne poveznice:

https://posao.pmf.hr/opening-login?openingUUID=443e7efb-63d0-42fc-a66a-f403bd0c4228

 

 

7.       za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, grana biofizika i medicinska fizika (teorijska), na određeno vrijeme u trajanju od 1 godine, u punom radnom vremenu, uz uvjet probnog rada u trajanju od 6 mjeseci u Zavodu za teorijsku fiziku pri Fizičkom odsjeku PMF-a, za rad na HRZZ projektu IP-2019-04-5967 „Ravnoteža sila i momenta sila u diobenom vretenu“ - 1 izvršitelj

Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se isključivo putem mrežne poveznice:

https://posao.pmf.hr/opening-login?openingUUID=30819ab5-33de-4c91-bcc5-7c2cde98082e

 

8.       za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, na određeno vrijeme u trajanju od 48 mjeseci, u punom radnom vremenu, u Zoologijskom zavodu pri Biološkom odsjeku PMF-a, za rad na HRZZ projektu UIP-2020-02-5385 „Prostorno-vremenska varijabilnost kopnenih i vodenih zajednica povremenih tekućica dinarskog krša (DinDRY)“ - 1 izvršitelj

Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se isključivo putem mrežne poveznice:

https://posao.pmf.hr/opening-login?openingUUID=f9359767-5cbe-40f4-871b-0ed5f4513384

 

 

UVJETI:

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa pristupnici na natječaj trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14.,  60/15. i 131/17.)

 

Pristupnici uz prijavu na točku 1, 2, 3, 4, 5, 6, natječaja prilažu: odgovarajuću diplomu, dokaz o državljanstvu, fotokopiju odluke o izboru u znanstveno zvanje (ako je izbor izvršen), dokaze o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti, separate radova, te potvrdu o zastupljenosti i citiranosti radova u relevantnim bazama podataka – Current Contents, ISI Web of Science (SCI - Expanded), te ostalim bazama relevantnim za pojedina polja znanosti (Scopus i sl.) Pristupnici su dužni priložiti i Izjavu o izvornosti objavljenih radova kojom će potvrditi da je svaki njihov rad i dostignuće na koji se pozivaju izvorni rezultat njihova rada te da taj rad ne sadržava druge izvore do onih navedenih u radu, koju mogu preuzeti na internetskoj stranici Fakulteta:

https://www.pmf.unizg.hr/_download/repository/Izjava_o_izvornosti.pdf,

 

Pristupnici uz prijavu na točku 1, 2, 3, 4, 5, 6 natječaja obvezno dostavljaju životopis te ostale priloge o ispunjavanju uvjeta natječaja sukladno članku 10. Pravilnika o izborima u zvanja i na radna mjesta na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, koji se nalazi na internetskim stranicama PMF-a

(https://www.pmf.unizg.hr/images/50022658/Pravilnik_o_izborima_u_zvanja_i_na_radna_mjesta_na_PMF-u[1].pdf)

 

 

Nadalje, pristupnici na natječaj obvezno dostavljaju dokaze o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta te odgovore na sva pitanja o ispunjavanju posebnih uvjeta prema Odluci Rektorskoga zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja Narodne novine 122/2017.

(http://www.rektorski-zbor.hr/fileadmin/rektorat/O_Sveucilistu/Tijela_sluzbe/Rektorski_zbor/Odluka_o_nuznim_uvjetima_za_ocjenu_nast...ku_izbora_u_znanstveno-nastavna_zvanja_NN_122_2017.pdf)

 

Pristupnici uz prijavu na točku 1, 2, 4 i 5 natječaja dostavljaju i ostale dokaze o ispunjavanju dodatnih uvjeta sukladno Pravilniku o dodatnim uvjetima za izbor u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Biološkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. (https://www.pmf.unizg.hr/_download/repository/Pravilnik_o_dodatnim_uvjetima_za_izbor_u_zvanja_i_na_odgovarajuca_radna_mjesta%5B1%5D.pdf )

 

Dodatni uvjet za pristupnike uz prijavu na točku 1: radno iskustvo u području makrozoobentosa slatkih voda i ekologije vodenih kukaca

 

 

Dodatni uvjet za pristupnike uz prijavu na točku 2: nastavno i istraživačko iskustvo u području molekularne sistematike i populacijske genetike bilja te u razvoju molekularnih biljega

 

Dodatni uvjet za pristupnike uz prijavu na točku 4: radno iskustvo u područjima molekularne filogenije i konzervacijske genetike slatkovodnih riba, iskustvo u nastavi iz zaštite prirode

 

Dodatni uvjet za pristupnike uz prijavu na točku 5: radno iskustvo u područjima bakteriologije, okolišne mikrobiologije i bioremedijacije, te iskustvo u nastavi i vođenju praktične nastave iz područja bakteriologije, bioremedijacije i primijenjene mikrobiologije

 

 

Pristupnici uz prijavu na točke  7 i 8 natječaja prilažu: životopis, odgovarajuću diplomu, dokaz o državljanstvu

 

Pristupnici uz prijavu na točku  8 natječaja prilažu i: prijepis ocjena

 

Za točku 7 pristupnici trebaju ispunjavati uvjete: stečen doktorat iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, grana teorijska fizika, pristupnik ne smije imati više od dvije godine iskustva na HRZZ projektima. Ukoliko je pristupnik bio zaposlen na međunarodnim projektima, sveukupno poslijedoktorsko usavršavanje ne smije biti dulje od četiri godine (uključujući i dvije godine rada na HRZZ projektima). Pristupiti natječaju mogu pristupnici koji se znanstvenim radom bave najdulje deset godina (od upisivanja doktorskog studija). Ukoliko je pristupnik mijenjao doktorski studij, rok od deset godina počinje teći sa godinom upisa drugog doktorskog studija.

 

Za točku  8 pristupnici trebaju ispunjavati uvjet: završen sveučilišni diplomski ili integrirani studij biologije (studij eksperimentalne biologije, znanosti o okolišu, ekologije i zaštite prirode, integrirani preddiplomski i diplomski studij biologije i kemije) ili njima jednakovrijedni studiji, ukupan prosjek ocjena na prethodnim razinama studija (preddiplomskom, diplomskom ili integriranom studiju) koji osigurava upis na doktorski studij.

Dodatni uvjet: aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu

 

 

Izabrani kandidat po točki  8 natječaja se obvezuje upisat i redovito pohađati poslijediplomski sveučilišni studij  Biologije za koji mu troškove podmiruje poslodavac.

 

Strani državljani, osim za točku 7 natječaja, trebaju dostaviti dokaz o znanju hrvatskog jezika.

 

Kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju, temeljem posebnih propisa, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze koje posebni propisi određuju za ostvarivanje prava na prednost pri zapošljavanju. Takvi kandidati ostvaruju prednost pri zapošljavanju po predmetnom natječaju u odnosu na ostale kandidate, pod istim uvjetima utvrđenim natječajem, na temelju uredne, potpune i pravovremene prijave na natječaj, pod uvjetom da zadovoljavaju sve uvjete natječaja.(https://uprava.gov.hr/o-ministarstvu/ustrojstvo/uprava-za-sluzbenicke-odnose/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/738)

 

Urednom i potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge tražene u natječaju.

Nepotpune  i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet prikuplja i obrađuje osobne podatke pristupnika na natječaj za zasnivanje radnog odnosa u svrhu provjere kvalificiranosti i zadovoljavanja uvjeta natječaja, sukladno Odluci o prikupljanju, zaštiti i obradi osobnih podataka ( KLASA: 035-01/18-01;URBROJ:251-58-10201-18-2).

 

Rok za podnošenje prijava na točke 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 8 natječaja je  30 dana, a na točku 7 natječaja je 60 dana po objavljivanju natječaja u "Narodnim novinama". 

 

Rezultati natječajnog postupka objavit će se na službenoj internetskoj stranici PMF-a: www.pmf.unizg.hr (Natječaji).

 

Autor: Admin 2 dekanat
Popis obavijesti

Obavijesti