SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

                Fakultetsko vijeće Prirodoslovno-matematičkog fakulteta na temelju članka 73. Statuta Fakulteta raspisuje

N A T J E Č A J

 

1.       za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, grana zoologija, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu u Zoologijskom zavodu pri Biološkom odsjeku PMF-a - 1 izvršitelj

Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se isključivo putem mrežne

poveznice:

https://posao.pmf.hr/opening-login?openingUUID=0d98a146-c677-41f3-bdcb-8b0d7a638a24

 

 

2.       za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto izvanrednog profesora  iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, grana zoologija i grana ekologija na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu u Zoologijskom zavodu pri Biološkom odsjeku PMF-a - 1 izvršitelj

Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se isključivo putem mrežne

poveznice:

https://posao.pmf.hr/opening-login?openingUUID=dbaa1d34-03a2-40b1-8823-af797ff73ac6

 

 

3.       za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto izvanrednog profesora iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, grana botanika, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu Botaničko zavodu pri Biološkom odsjeku PMF-a - 1 izvršitelj

Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se isključivo putem mrežne

poveznice:

https://posao.pmf.hr/opening-login?openingUUID=25d3c1c9-6969-4fe9-a5ce-40469c756e5a

 

UVJETI:

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa pristupnici na natječaj trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14.,  60/15. i 131/17.)

 

Pristupnici uz prijavu na točku 1, 2, 3, natječaja prilažu: odgovarajuću diplomu, dokaz o državljanstvu, fotokopiju odluke o izboru u znanstveno zvanje (ako je izbor izvršen), dokaze o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti, separate radova, te potvrdu o zastupljenosti i citiranosti radova u relevantnim bazama podataka – Current Contents, ISI Web of Science (SCI - Expanded), te ostalim bazama relevantnim za pojedina polja znanosti (Scopus i sl.) Pristupnici su dužni priložiti i Izjavu o izvornosti objavljenih radova kojom će potvrditi da je svaki njihov rad i dostignuće na koji se pozivaju izvorni rezultat njihova rada te da taj rad ne sadržava druge izvore do onih navedenih u radu, koju mogu preuzeti na internetskoj stranici Fakulteta:

https://www.pmf.unizg.hr/_download/repository/Izjava_o_izvornosti.pdf,

 

 

Nadalje, pristupnici na natječaj obvezno dostavljaju dokaze o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta te odgovore na sva pitanja o ispunjavanju posebnih uvjeta prema Odluci Rektorskoga zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja Narodne novine 122/2017.

(http://www.rektorski-zbor.hr/fileadmin/rektorat/O_Sveucilistu/Tijela_sluzbe/Rektorski_zbor/Odluka_o_nuznim_uvjetima_za_ocjenu_nast...ku_izbora_u_znanstveno-nastavna_zvanja_NN_122_2017.pdf)

 

Pristupnici uz prijavu na točku 1, 2, 3, natječaja dostavljaju i ostale dokaze o ispunjavanju dodatnih uvjeta sukladno Pravilniku o dodatnim uvjetima za izbor u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Biološkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. (https://www.pmf.unizg.hr/_download/repository/Pravilnik_o_dodatnim_uvjetima_za_izbor_u_zvanja_i_na_odgovarajuca_radna_mjesta%5B1%5D.pdf )

 

Dodatni uvjet za pristupnike uz prijavu na točku 1: radno iskustvo u području zoologije i entomologije

 

 

Dodatni uvjet za pristupnike uz prijavu na točku 2: radno iskustvo u području ekologije i taksonomije vodenih dvokrilaca

 

 

Dodatni uvjet za pristupnike uz prijavu na točku 3: iskustvo u području mikrobne ekologije mora i taksonomiji morskih dijatomeja

 

 

Strani državljani trebaju dostaviti dokaz o znanju hrvatskog jezika.

 

Kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju, temeljem posebnih propisa, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze koje posebni propisi određuju za ostvarivanje prava na prednost pri zapošljavanju. Takvi kandidati ostvaruju prednost pri zapošljavanju po predmetnom natječaju u odnosu na ostale kandidate, pod istim uvjetima utvrđenim natječajem, na temelju uredne, potpune i pravovremene prijave na natječaj, pod uvjetom da zadovoljavaju sve uvjete natječaja.(https://uprava.gov.hr/o-ministarstvu/ustrojstvo/uprava-za-sluzbenicke-odnose/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/738)

 

Urednom i potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge tražene u natječaju.

Nepotpune  i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet prikuplja i obrađuje osobne podatke pristupnika na natječaj za zasnivanje radnog odnosa u svrhu provjere kvalificiranosti i zadovoljavanja uvjeta natječaja, sukladno Odluci o prikupljanju, zaštiti i obradi osobnih podataka ( KLASA: 035-01/18-01;URBROJ:251-58-10201-18-2).

 

Rok za podnošenje prijava na sve točke natječaja je  30 dana, po objavljivanju natječaja u "Narodnim novinama". 

 

Rezultati natječajnog postupka objavit će se na službenoj internetskoj stranici PMF-a: https://www.pmf.unizg.hr/ (Natječaji).

Autor: Admin 2 dekanat
Popis obavijesti

Obavijesti