SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

                Fakultetsko vijeće Prirodoslovno-matematičkog fakulteta na temelju članka   80. Statuta Fakulteta raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor

 

 

 u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, grana atomska i molekulska fizika (teorijska) ili iz područja prirodnih znanosti, polje kemija, grana teorijska kemija, u sklopu natječaja HRZZ-a „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ (DOK-2021-02) na određeno vrijeme u trajanju od 4 godine, u punom radnom vremenu, u Zavodu za teorijsku fiziku pri Fizičkom odsjeku PMF-a, za rad na projektu HRZZ „Efekt kvantnog tuneliranja: dinamika molekula s kvantnim jezgrama (QuanTunMol, IP-2020-02-9932)“ - 1 izvršitelj

Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se isključivo putem mrežne poveznice:

https://posao.pmf.hr/opening-login?openingUUID=65327618-a4ed-4a55-b56c-604e7394b1e1

UVJETI:

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa pristupnici na natječaj trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14.,  60/15. i 131/17.)

 

 

Pristupnici uz prijave na natječaj prilažu: životopis, odgovarajuću diplomu, dokaz o državljanstvu, prijepis ocjena

 

 

Pristupnici trebaju ispunjavati uvjet:       završen sveučilišni diplomski studij fizike – smjer istraživački (magistar fizike/dipl. ing.) ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij fizike – smjer istraživački (magistar fizike/dipl. ing. fizike) ili završen sveučilišni diplomski studij kemije – smjer istraživački (magistar kemije/dipl. ing.), ukupan prosjek ocjena na prethodnim razinama studija koji osigurava upis na doktorski studij (3,5 i više)

 

Izabrani kandidat po  natječaju se obvezuje upisat i redovito pohađati poslijediplomski sveučilišni studij  Fizike ili poslijediplomski sveučilišni studij Kemije za koji mu troškove podmiruje poslodavac.

 

Kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju, temeljem posebnih propisa, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze koje posebni propisi određuju za ostvarivanje prava na prednost pri zapošljavanju. Takvi kandidati ostvaruju prednost pri zapošljavanju po predmetnom natječaju u odnosu na ostale kandidate, pod istim uvjetima utvrđenim natječajem, na temelju uredne, potpune i pravovremene prijave na natječaj, pod uvjetom da zadovoljavaju sve uvjete natječaja.(https://uprava.gov.hr/o-ministarstvu/ustrojstvo/uprava-za-sluzbenicke-odnose/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/738)

 

Urednom i potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge tražene u natječaju.

Nepotpune  i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet prikuplja i obrađuje osobne podatke pristupnika na natječaj za zasnivanje radnog odnosa u svrhu provjere kvalificiranosti i zadovoljavanja uvjeta natječaja, sukladno Odluci o prikupljanju, zaštiti i obradi osobnih podataka ( KLASA: 035-01/18-01;URBROJ:251-58-10201-18-2).

 

Rok za podnošenje prijava na natječaj je  49 dana, po objavljivanju natječaja u "Narodnim novinama". 

 

Rezultati natječajnog postupka objavit će se na službenoj internetskoj stranici PMF-a: http://www.pmf.unizg.hr/ (Natječaji).

Autor: Admin 2 dekanat
Popis obavijesti

Obavijesti