SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

                Fakultetsko vijeće Prirodoslovno-matematičkog fakulteta na temelju članka 80. Statuta Fakulteta raspisuje

 

N A T J E Č A J

za izbor

 

  1. u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktorand za rad na HRZZ projektu "Višeskalni problemi u mehanici fluida " iz područja prirodnih znanosti, polje matematika, na određeno vrijeme pri Matematičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – 1 izvršitelj;

 

  1. u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktorand za rad na HRZZ projektu "Mikrolokalni defektni alati u parcijalnim diferencijalnim jednadžbama"
    iz područja prirodnih znanosti, polje matematika, na određeno vrijeme pri Matematičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – 1 izvršitelj.

 

UVJETI:

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa pristupnici na natječaj trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14.,  60/15. i 131/17.)

 

Pristupnici za sve točke natječaja obavezno prilažu: životopis, odgovarajuću diplomu i dokaz o državljanstvu.

 

Pristupnici za točku 1. natječaja trebaju ispunjavati uvjet: završen doktorski studij iz područja prirodnih znanosti, polje matematika. Prednost će imati pristupnici koji imaju znanstveni interes u području matematičke mehanike fluida.

 

Pristupnici za točku 2. natječaja trebaju ispunjavati uvjet: završen doktorski studij iz područja prirodnih znanosti, polje matematika. Prednost će imati pristupnici koji imaju znanstveni interes u
području matematičke analize i parcijalnih diferencijalnih jednadžbi, u presjeku s tematikom projekta (v. http://riemann.math.hr/mitpde/).

 

Strani državljani za točku 1. natječaja trebaju dostaviti dokaz o znanju hrvatskog jezika.

 

Kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju, temeljem posebnih propisa, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze koje posebni propisi određuju za ostvarivanje prava na prednost pri zapošljavanju. Takvi kandidati ostvaruju prednost pri zapošljavanju po predmetnom natječaju u odnosu na ostale kandidate, pod istim uvjetima utvrđenim natječajem, na temelju uredne, potpune i pravovremene prijave na natječaj, pod uvjetom da zadovoljavaju sve uvjete natječaja.

(https://uprava.gov.hr/o-ministarstvu/ustrojstvo/uprava-za-sluzbenickeodnose/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/738).

 

Urednom i potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge tražene u natječaju.

 

Nepotpune  i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet prikuplja i obrađuje osobne podatke pristupnika na natječaj za zasnivanje radnog odnosa u svrhu provjere kvalificiranosti i zadovoljavanja uvjeta natječaja, sukladno Odluci o prikupljanu, zaštiti i obradi osobnih podataka (KLASA: 035-01/18-01;URBROJ:251-58-10201-18-2).

 

Rok za podnošenje prijava na natječaj je 30 dana po objavljivanju natječaja u "Narodnim novinama". 

 

Pristupnici za točku 1. natječaja ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se isključivo putem mrežne poveznice:

https://posao.pmf.hr/opening-login?openingUUID=cefe26e0-5bcb-4691-b338-d9ddaea6000f

 

Pristupnici za točku 2. natječaja ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se isključivo putem mrežne poveznice:

https://posao.pmf.hr/opening-login?openingUUID=d0cc66c2-b61e-4938-8c06-3767e75235cd

 

Rezultati natječajnog postupka objavit će se na službenoj internetskoj stranici PMF-a: www.pmf.hr (Natječaji).

Autor: Admin 2 dekanat
Popis obavijesti

Obavijesti