SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

                Fakultetsko vijeće Prirodoslovno-matematičkog fakulteta na temelju članka 73. i 80. Statuta Fakulteta raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor

 

1.      

1.      u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto izvanrednog profesora iz interdisciplinarnih područja znanosti, polje geografija, grana društvena geografija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Zavodu za regionalnu geografiju i metodiku pri Geografskom odsjeku PMF-a - 1 izvršitelj

Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se isključivo putem mrežne poveznice:

https://posao.pmf.hr/opening-login?openingUUID=566cc8f0-256b-4f29-a278-c45a63bb57e8

 

2.      u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda iz područja prirodnih znanosti, polje kemija, grana fizikalna kemija za rad na projektu HRZZ IP-2020-02-9571 „Fizikalna kemija procesa na međupovršini mineral/otopina polielektrolita“, na određeno vrijeme u trajanju od 24 mjeseca, u punom radnom vremenu, u Zavodu za fizikalnu kemiju pri Kemijskom odsjeku PMF-a - 1 izvršitelj

Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se isključivo putem mrežne poveznice:

       https://posao.pmf.hr/opening-login?openingUUID=9b5fa3be-e8d5-48d3-85e9-a2b8bba61560

 

UVJETI:

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa pristupnici na natječaj trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14.,  60/15. i 131/17.)

 

Pristupnici uz prijavu na točku 1 natječaja prilažu: odgovarajuću diplomu, dokaz o državljanstvu, fotokopiju odluke o izboru u znanstveno zvanje (ako je izbor izvršen), dokaze o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti, separate radova, te potvrdu o zastupljenosti i citiranosti radova u relevantnim bazama podataka – Current Contents, ISI Web of Science (SCI - Expanded), te ostalim bazama relevantnim za pojedina polja znanosti (Scopus i sl.) Pristupnici su dužni priložiti i Izjavu o izvornosti objavljenih radova kojom će potvrditi da je svaki njihov rad i dostignuće na koji se pozivaju izvorni rezultat njihova rada te da taj rad ne sadržava druge izvore do onih navedenih u radu, koju mogu preuzeti na internetskoj stranici Fakulteta:

https://www.pmf.unizg.hr/_download/repository/Izjava_o_izvornosti.pdf,

 

Pristupnici uz prijavu na točku 1  natječaja obvezno dostavljaju životopis te ostale priloge o ispunjavanju uvjeta natječaja sukladno članku 10. Pravilnika o izborima u zvanja i na radna mjesta na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, koji se nalazi na internetskim stranicama PMF-a

(https://www.pmf.unizg.hr/images/50022658/Pravilnik_o_izborima_u_zvanja_i_na_radna_mjesta_na_PMF-u[1].pdf)

 

Nadalje, pristupnici na točku 1  natječaja obvezno dostavljaju dokaze o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta te odgovore na sva pitanja o ispunjavanju posebnih uvjeta prema Odluci Rektorskoga zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja Narodne novine 122/2017.

(http://www.rektorski-zbor.hr/fileadmin/rektorat/O_Sveucilistu/Tijela_sluzbe/Rektorski_zbor/Odluka_o_nuznim_uvjetima_za_ocjenu_nast...ku_izbora_u_znanstveno-nastavna_zvanja_NN_122_2017.pdf)

 

Za točku 1 natječaja prednost će imati pristupnici s nastavnim i istraživačkim iskustvom u području industrijske geografije.

 

Za točku 1 natječaja strani državljani trebaju dostaviti dokaz o poznavanju hrvatskog jezika.

 

Pristupnici uz prijavu na točku  2  natječaja prilažu: životopis, odgovarajuću diplomu, dokaz o državljanstvu.

 

Za točku 2 natječaja pristupnici trebaju ispunjavati uvjete: doktorat znanosti iz područja prirodnih znanosti, polje kemija, poznavanje rada na računalu, znanje engleskog jezika.

 

Za točku 2 natječaja prednost će imati pristupnici s iskustvom iz fizikalne kemije koloida i međupovršina.

 

Za točku 2 natječaja strani državljani ne trebaju dostaviti dokaz o poznavanju hrvatskog jezika.

 

Kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju, temeljem posebnih propisa, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze koje posebni propisi određuju za ostvarivanje prava na prednost pri zapošljavanju. Takvi kandidati ostvaruju prednost pri zapošljavanju po predmetnom natječaju u odnosu na ostale kandidate, pod istim uvjetima utvrđenim natječajem, na temelju uredne, potpune i pravovremene prijave na natječaj, pod uvjetom da zadovoljavaju sve uvjete natječaja.(https://uprava.gov.hr/o-ministarstvu/ustrojstvo/uprava-za-sluzbenicke-odnose/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/738)

 

Urednom i potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge tražene u natječaju.

Nepotpune  i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet prikuplja i obrađuje osobne podatke pristupnika na natječaj za zasnivanje radnog odnosa u svrhu provjere kvalificiranosti i zadovoljavanja uvjeta natječaja, sukladno Odluci o prikupljanju, zaštiti i obradi osobnih podataka ( KLASA: 035-01/18-01;URBROJ:251-58-10201-18-2).

 

Rok za podnošenje prijava na sve točke natječaja je 30 dana, po objavljivanju natječaja u "Narodnim novinama". 

 

Rezultati natječajnog postupka objavit će se na službenoj internetskoj stranici PMF-a: www.pmf.unizg.hr (Natječaji).

Autor: Admin 2 dekanat
Popis obavijesti

Obavijesti