SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

                Fakultetsko vijeće Prirodoslovno-matematičkog fakulteta na temelju članka 80. Statuta Fakulteta raspisuje

 

N A T J E Č A J

za izbor

1.      u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent iz područja prirodnih znanosti, polje geofizika, grana meteorologija s klimatologijom, u sklopu natječaja HRZZ-a „Projekt razvoja karijera mladih istraživača-izobrazba novih doktora znanosti (DOK-2021-02)“ za rad na projektu "Klimatske promjene i varijabilnost u Hrvatskoj – od globalnih utjecaja do lokalnih zelenih rješenja (CroClimGoGreen) - UIP- 2017-05-6396", na određeno vrijeme u trajanju od 4 godine, u punom radnom vremenu, u Geofizičkom zavodu „Andrija Mohorovičić" pri Geofizičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj.

Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se isključivo putem mrežne poveznice:
https://posao.pmf.hr/opening-login?openingUUID=e41a2b6f-8e94-433c-a743-210cbe07aad5

 

UVJETI:

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa pristupnici na natječaj trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14.,  60/15. i 131/17.)

 

Pristupnici uz prijavu na natječaj prilažu: životopis, odgovarajuću diplomu, dokaz o državljanstvu.

 

Pristupnici na natječaj trebaju ispunjavati uvjete: završen diplomski sveučilišni studij Fizika-Geofizika (mag. phys.-geophys), prosjek ocjena 3,5 ili više, znanje i vještine u programiranju i statističkim metodama, znanje korištenja računala, aktivno znanje engleskog jezika u govoru  pismu.

 

Prednost će imati pristupnici sa iskustvom u radu s klimatskim modelima, numeričkom programiranju te analizi urbane klime i toplinskog opterećenja u gradovima.

 

Kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju, temeljem posebnih propisa, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze koje posebni propisi određuju za ostvarivanje prava na prednost pri zapošljavanju. Takvi kandidati ostvaruju prednost pri zapošljavanju po predmetnom natječaju u odnosu na ostale kandidate, pod istim uvjetima utvrđenim natječajem, na temelju uredne, potpune i pravovremene prijave na natječaj, pod uvjetom da zadovoljavaju sve uvjete natječaja.(https://uprava.gov.hr/o-ministarstvu/ustrojstvo/uprava-za-sluzbenicke-odnose/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/738)

 

Nepotpune  i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet prikuplja i obrađuje osobne podatke pristupnika na natječaj za zasnivanje radnog odnosa u svrhu provjere kvalificiranosti i zadovoljavanja uvjeta natječaja, sukladno Odluci o prikupljanju, zaštiti i obradi osobnih podataka ( KLASA: 035-01/18-01;URBROJ:251-58-10201-18-2).

 

Rok za podnošenje prijava na natječaj je 30 dana, po objavljivanju natječaja u "Narodnim novinama". 

 

Rezultati natječajnog postupka objavit će se na službenoj internetskoj stranici PMF-a: www.pmf.unizg.hr (Natječaji).

Autor: Admin 2 dekanat
Popis obavijesti

Obavijesti