SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

                Fakultetsko vijeće Prirodoslovno-matematičkog fakulteta na temelju članka 73. i 80. Statuta Fakulteta raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor

1.       u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redoviti profesor – I. izbor iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, grana botanika, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Botaničkom zavodu pri Biološkom odsjeku PMF-a - 1 izvršitelj

                Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se isključivo putem mrežne poveznice:

               https://posao.pmf.hr/opening-login?openingUUID=9a957ec3-14ef-43e2-ac80-4f80eb931abb

2.       u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda iz područja prirodnih znanosti ili iz područja biotehničkih znanosti, u sklopu HRZZ projekta PZS-2019-02-9479 „Učinci višestrukih stresora na biološku raznolikost i funkcije slatkovodnih ekosustava (MUSE)“ u okviru „Programa znanstvene suradnje“, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Zoologijskom zavodu pri Biološkom odsjeku PMF-a - 1 izvršitelj

                Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se isključivo putem mrežne poveznice:

                https://posao.pmf.hr/opening-login?openingUUID=f099d648-a5d7-41ae-89bd-567db377d1e8

 

3.        u suradničko zvanje asistenta (naslovno zvanje) iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, grana zoologija, bez zasnivanja radnog odnosa, na određeno vrijeme u trajanju od 3 godine, u Zoologijskom zavodu pri Biološkom odsjeku PMF-a - 1 izvršitelj

Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se isključivo putem mrežne poveznice:

https://posao.pmf.hr/opening-login?openingUUID=98b27e5c-8f47-4b28-8217-c20535cdfac5

 

4.       u znanstveno-nastavno zvanje docenta (naslovno zvanje) iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, grana zoologija, bez zasnivanja radnog odnosa, u Zoologijskom zavodu pri Biološkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj

Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se isključivo putem mrežne poveznice:

https://posao.pmf.hr/opening-login?openingUUID=dfe0ebda-148d-4186-a9a2-92b25c743ac4

UVJETI:

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa pristupnici na natječaj trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14.,  60/15. i 131/17.)

 

Pristupnici uz prijave na točke 1 i 4 natječaja prilažu: odgovarajuću diplomu, dokaz o državljanstvu, fotokopiju odluke o izboru u znanstveno zvanje (ako je izbor izvršen), dokaze o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti, separate radova, te potvrdu o zastupljenosti i citiranosti radova u relevantnim bazama podataka – Current Contents, ISI Web of Science (SCI - Expanded), te ostalim bazama relevantnim za pojedina polja znanosti (Scopus i sl.). Pristupnici su dužni priložiti i Izjavu o izvornosti objavljenih radova kojom će potvrditi da je svaki njihov rad i dostignuće na koji se pozivaju izvorni rezultat njihova rada te da taj rad ne sadržava druge izvore do onih navedenih u radu, koju mogu preuzeti na internetskoj stranici Fakulteta:

https://www.pmf.unizg.hr/_download/repository/Izjava_o_izvornosti.pdf

 

Pristupnici uz prijavu na točke 1 i 4 natječaja dostavljaju:  životopis te ostale priloge o ispunjavanju uvjeta natječaja sukladno članku 10. Pravilnika o izborima u zvanja i na radna mjesta na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, koji se nalazi na internetskim stranicama PMF-a

(https://www.pmf.unizg.hr/images/50022658/Pravilnik_o_izborima_u_zvanja_i_na_radna_mjesta_na_PMF-u[1].pdf)

 

Nadalje, pristupnici uz prijave na točke 1 i 4 natječaja obvezno dostavljaju dokaze o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta te odgovore na sva pitanja o ispunjavanju posebnih uvjeta prema Odluci Rektorskoga zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja Narodne novine 122/2017.

(http://www.rektorski-zbor.hr/fileadmin/rektorat/O_Sveucilistu/Tijela_sluzbe/Rektorski_zbor/Odluka_o_nuznim_uvjetima_za_ocjenu_nast...ku_izbora_u_znanstveno-nastavna_zvanja_NN_122_2017.pdf)

 

Za točku 1 pristupnici trebaju ispunjavati uvjet: iskustvo u području ekotoksikologije i fiziologije stresa u biljaka.

 

Pristupnici uz prijavu na točku 1 natječaja trebaju dostaviti dokaze o ispunjavanju dodatnih uvjeta sukladno Pravilniku o dodatnim uvjetima za izbor u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Biološkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. (https://www.pmf.unizg.hr/_download/repository/Pravilnik_o_dodatnim_uvjetima_za_izbor_u_zvanja_i_na_odgovarajuca_radna_mjesta%5B2%5D.pdf).

 

Pristupnici uz prijave na točke  2 i 3 natječaja prilažu: životopis, odgovarajuću diplomu, dokaz o državljanstvu.

 

Za točku 2 pristupnici trebaju ispunjavati uvjet: doktorat iz područja prirodnih znanosti ili iz područja biotehničkih znanosti.

 

Za točku 3 pristupnici trebaju ispunjavati uvjete: završen diplomski sveučilišni studij Znanosti o okolišu, iskustvo u radu s modelima simbioze i iskustvo u nastavi.

 

Za točku 4 pristupnici trebaju ispunjavati uvjet: iskustvo iz područja entomologije, izrade i stručne obrade entomoloških zbirki te taksonomije i ekologije vodenih kornjaša

 

Strani državljani za točke 1,3 i 4 natječaja, trebaju dostaviti dokaz o znanju hrvatskog jezika.

Strani državljani za točku 2 natječaja, ne trebaju dostaviti dokaz o znanju hrvatskog jezika.

 

Kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju, temeljem posebnih propisa, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze koje posebni propisi određuju za ostvarivanje prava na prednost pri zapošljavanju. Takvi kandidati ostvaruju prednost pri zapošljavanju po predmetnom natječaju u odnosu na ostale kandidate, pod istim uvjetima utvrđenim natječajem, na temelju uredne, potpune i pravovremene prijave na natječaj, pod uvjetom da zadovoljavaju sve uvjete natječaja.(https://uprava.gov.hr/o-ministarstvu/ustrojstvo/uprava-za-sluzbenicke-odnose/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/738)

 

Pristupnici koji su se prijavili na točku 2 natječaja i u potpunosti ispunjavaju sve formalne uvjete natječaja, na temelju uredne, potpune i pravodobne prijave, pozvati će se na razgovor (intervju) s Povjerenstvom za provođenje natječajnog postupka.

Pristupnici će o mjestu i vremenu  održavanja razgovora (intervjua) biti obaviješteni putem posebnog poziva.

Za pristupnika koji se nije odazvao na intervju u vrijeme i na mjesto, prema posebnom pozivu, smatrat će se odustao od natječajnog postupka.

 

Urednom i potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge tražene u natječaju.

Nepotpune  i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet prikuplja i obrađuje osobne podatke pristupnika na natječaj za zasnivanje radnog odnosa u svrhu provjere kvalificiranosti i zadovoljavanja uvjeta natječaja, sukladno Odluci o prikupljanju, zaštiti i obradi osobnih podataka ( KLASA: 035-01/18-01;URBROJ:251-58-10201-18-2).

 

Rok za podnošenje prijava na sve točke natječaja je 30 dana, po objavljivanju natječaja u "Narodnim novinama". 

 

Rezultati natječajnog postupka objavit će se na službenoj internetskoj stranici PMF-a: www.pmf.unizg.hr (Natječaji).

Autor: Admin 2 dekanat
Popis obavijesti

Obavijesti