SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

                Fakultetsko vijeće Prirodoslovno-matematičkog fakulteta na temelju članka 72. Statuta Fakulteta raspisuje

 

N A T J E Č A J

za izbor

 

na nastavno radno mjesto viši predavač iz područja prirodnih znanosti, polje matematika, na određeno vrijeme u trajanju od 5 godina, na 20 % punog radnog vremena pri Matematičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu– 1 izvršitelj.

 

 

UVJETI:

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa pristupnici na natječaj trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 119/22.).

 

Pristupnici obvezno dostavljaju: životopis, odgovarajuću diplomu, dokaz o državljanstvu, te priloge o ispunjavanju uvjeta natječaja sukladno članku 10. Pravilnika  o izborima u zvanja i na radna mjesta na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, koji se nalazi na internet stranicama PMF-a www.pmf.unizg.hr.

(http://www.pmf.unizg.hr/_download/repository/Pravilnik_o_izborima_u_zvanja_i_na_radna_mjesta_na_PMF-u%5B1%5D.pdf)

Pristupnici uz prijavu prilažu: dokaze o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti, potvrdu o zastupljenosti i citiranosti u relevantnim bazama podataka – Curerent Contents, ISI Web of Science (SCI- Expanded), te ostalim bazama relevantnim za pojedina polja znanosti (Scopus i sl.). Pristupnici su dužni priložiti i Izjavu o izvornosti objavljenih radova kojom će potvrditi da je svaki njihov rad i dostignuće na koji se pozivaju izvorni rezultat njihova rada te da taj rad ne sadržava druge izvore do onih navedenih u radu, koju mogu preuzeti na internetskoj stranici Fakulteta:

https://www.pmf.unizg.hr/_download/repository/Izjava_o_izvornosti.pdf

Pristupnici uz prijavu obvezno dostavljaju dokaze o ispunjavanju pojedinačnih općih i posebnih uvjeta prema Odluci o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja i dopuni Odluke o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora ju nastavna zvanja (Narodne novine 13/2012, 120/2021)

http://www.rektorski-zbor.hr/fileadmin/rektorat/O_Sveucilistu/Tijela_sluzbe/Rektorski_zbor/dokumenti/nn_13_2012_odluka_o_nuznim_uvjetima_izbor_u_zvanja.pdf

i

http://www.rektorski-zbor.hr/fileadmin/rektorat/O_Sveucilistu/Tijela_sluzbe/Rektorski_zbor/dokumenti/NN_120_2021_Odluka_o_izmjeni_i_dopuni_Odluke_o_nuznim_uvjetima_za_ocjenu_nastavne_i_strucne_djelatnosti_u_postupku_izbora_u_nastavna_zvanja.pdf

Strani državljani trebaju dostaviti dokaz o znanju hrvatskog jezika.

 

Kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju, temeljem posebnih propisa, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze koje posebni propisi određuju za ostvarivanje prava na prednost pri zapošljavanju, te dokaze o ispunjavanju svih uvjeta odnosno nepostojanju zapreka koje posebni propis određuje za ostvarivanje prava prednosti. Takvi kandidati ostvaruju prednost pri zapošljavanju po predmetnom natječaju u odnosu na ostale kandidate, pod istim uvjetima utvrđenim natječajem, na temelju uredne, potpune i pravovremene prijave na natječaj, pod uvjetom da zadovoljavaju sve uvjete natječaja.

 

Urednom i potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i sve priloge tražene u natječaju. Nepotpune, neuredne, te nepravovremene prijave neće se razmatrati, niti će podnositelji takvih prijava naknadno biti pozvani na dopunu iste.

 

Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet prikuplja i obrađuje osobne podatke pristupnika na natječaj za zasnivanje radnog odnosa u svrhu provjere kvalificiranosti i zadovoljavanja uvjeta natječaja, sukladno Odluci o prikupljanu, zaštiti i obradi osobnih podataka (KLASA: 035-01/18-01/5; URBROJ:251-58-10201-18-2).

 

Rok za podnošenje prijava na natječaj je 30 dana po objavljivanju natječaja u "Narodnim novinama". 

 

Pristupnici ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se isključivo na adresu: Prirodoslovno-matematički fakultet, Matematički odsjek, Zagreb, Bijenička 30.

 

Rezultati natječajnog postupka objavit će se na službenoj internetskoj stranici PMF-a: https://www.pmf.unizg.hr/natjecaji.

 

Autor: Admin 2 dekanat
Popis obavijesti

Obavijesti