SVEUČILIŠTE U ZAGREBU,

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

r a s p i s u j e

 

N A T J E Č A J

 

za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu položaj II. vrste – voditelj ostale ustrojstvene jedinice, na određeno vrijeme, uz uvjet probnog rada u trajanju od tri (3) mjeseca, u punom radnom vremenu u Ustrojstvenoj jedinici za praćenje znanstvenih projekata i materijalnih troškova u Odjelu za računovodstvo i financije u središnjoj službi pri PMF-u, Službi Dekanata – 1 izvršitelj

 

Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se isključivo putem mrežne poveznice:

https://posao.pmf.hr/opening-login?openingUUID=3e48eee1-9f7e-4fdf-8413-7d35550aeaca

 

UVJETI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA:

 

Osim općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa utvrđenih zakonom, kandidati moraju ispunjavati i sljedeće uvjete:

-          VŠS, sveučilišni ili stručni studij iz područja društvenih znanosti, polje ekonomija,

-          najmanje 1 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima,

-          znanje engleskog  jezika.

 

Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola. Pojmovi koji se koriste u ovom natječaju, a koji imaju rodni značaj, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način i muški i ženski rod.

 

Kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju, temeljem posebnih propisa, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze koje posebni propisi određuju za ostvarivanje prava na prednost pri zapošljavanju, te dokaze o ispunjavanju svih uvjeta odnosno nepostojanju zapreka koje posebni propis određuje za ostvarivanje prava prednosti. Takvi kandidati ostvaruju prednost pri zapošljavanju po predmetnom natječaju u odnosu na ostale kandidate, pod istim uvjetima utvrđenim natječajem, na temelju uredne, potpune i pravovremene prijave na natječaj, pod uvjetom da zadovoljavaju sve uvjete natječaja, te da su ostvarili najbolje rezultate na selekcijskoj provjeri.

 

Kandidati su obavezni uz prijavu na natječaj dostaviti:

-          životopis,

-          dokaz o državljanstvu,

-          dokaz o stečenoj stručnoj spremi,

-          elektronički zapis o radno pravnom statusu (e-radna knjižica),

-          potvrdu poslodavca ili ugovore o radu iz kojih je vidljivo obavljanje poslova za koje se traži radno iskustvo,

-          dokaz o znanju engleskog jezika (preslika svjedodžbe, indeksa, prijepisa ocjena, potvrde o završenom jezičnom tečaju i sl.).

 

Urednom i potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i sve priloge tražene u natječaju. Nepotpune, neuredne, te nepravovremene prijave neće se razmatrati, niti će podnositelji takvih prijava naknadno biti pozvani na dopunu iste.

 

Procjena kandidata može se provesti sljedećim selekcijskim postupcima:

-          pisana provjera znanja, vještina i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje je raspisan natječaj,

-          testiranje znanja engleskog jezika,

-          razgovor s kandidatima,

-          psihologijsko  testiranje.

 

Kandidati koji u potpunosti ispunjavaju sve formalne uvjete natječaja bit će pozvani u prvi selekcijski postupak.

U daljnje selekcijske postupke bit će pozivani kandidati prema ostvarenim rezultatima na prethodnim selekcijskim postupcima.

 

O svim selekcijskim postupcima na koje budu pozivani, kandidati će biti obaviješteni o vremenu, mjestu, pravnim izvorima i načinu provedbe istih posebnim pozivom putem e-maila.

Za kandidata koji se ne odazove bilo kojem od selekcijskih postupaka na koje je pozvan prema posebnom pozivu, smatrat će se da je odustao od natječajnog postupka.

 

Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet prikuplja i obrađuje osobne podatke pristupnika na natječaj za zasnivanje radnog odnosa u svrhu provjere kvalificiranosti i zadovoljavanja uvjeta natječaja, sukladno Odluci o prikupljanju, zaštiti i obradi osobnih podataka (KLASA: 035-01/18-01/5; URBROJ: 251-58-10201-18-2).

 

Rok za podnošenje prijava na natječaj je 10 dana po objavljivanju natječaja u "Narodnim novinama".

 

Rezultati natječajnog postupka objavit će se na službenoj internetskoj stranici PMF-a: www.pmf.unizg.hr (Natječaji).

Autor: Admin 2 dekanat
Popis obavijesti

Obavijesti