SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

Fakultetsko vijeće Sveučilišta u Zagrebu Prirodoslovno-matematičkog fakulteta (dalje u tekstu: PMF) na temelju članka 73. i 77. Statuta Fakulteta raspisuje

 

 

N A T J E Č A J

  za izbor

 

 

1) suradnika na suradničko radno mjesto I. vrste - viši asistent, iz područja prirodnih znanosti, polje geologija, grana mineralogija i petrologija, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Mineraloško-petrografskom zavodu, pri PMF, Geološkom odsjeku – 1 izvršitelj.

 

Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja za točku 1) dostavljaju se isključivo putem mrežne poveznice:

https://posao.pmf.hr/opening-login?openingUUID=d8f4f3f7-95f3-4beb-8437-d7e9e02aec2c

 

2) nastavnika na znanstveno-nastavno radno mjesto docent, iz područja prirodnih znanosti, polje geologija, grana mineralogija i petrologija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Mineraloško-petrografskom zavodu, pri PMF, Geološkom odsjeku – 1 izvršitelj.

 

Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja za točku 2) dostavljaju se isključivo putem mrežne poveznice:

https://posao.pmf.hr/opening-login?openingUUID=e51f8fe6-5f96-4ea9-9383-0eaa4da9ac5b

 

UVJETI:

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa pristupnici na sve točke natječaja trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 119/22).

 

Pristupnici uz prijavu na točku 1) i točku 2) natječaja trebaju ispunjavati sljedeće osnovne uvjete:

-          doktorat iz područja prirodnih znanosti, polje geologija,

-          znanje i/ ili radno iskustvo unutar znanstvene grane za koju je raspisan natječajni postupak u području djelovanja koje je u skladu sa znanstveno-nastavnim potrebama Geološkog odsjeka (dokazuje se znanstvenim radovima i životopisom).

 

Pristupnici uz prijavu na natječaj prilažu:

-          životopis,

-          odgovarajuću diplomu,

-          dokaz o državljanstvu,

-          dokaze o znanju i/ili radnom iskustvu unutar znanstvene grane mineralogije i petrologije (dokazuje se znanstvenim radovima i životopisom).

 

Pristupnik koji se prijavio na natječaj, a koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju temeljem posebnih propisa, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze koje posebni propisi određuju za ostvarivanje prava na prednost pri zapošljavanju, te dokaze o ispunjavanju svih uvjeta odnosno nepostojanju zapreka koje posebni propis određuje za ostvarivanje prava prednosti. Takvi pristupnici ostvaruju prednost pri zapošljavanju po predmetnom natječaju u odnosu na ostale kandidate, pod istim uvjetima utvrđenim natječajem, na temelju uredne, potpune i pravovremene prijave na natječaj, pod uvjetom da zadovoljavaju sve uvjete natječaja, te da su ostvarili najbolje rezultate na intervjuu.

 

Urednom i potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge tražene u natječaju. Nepotpune, neuredne, te nepravovremene prijave neće se razmatrati, niti će podnositelji takvih prijava naknadno biti pozvani na dopunu iste.

 

Strani državljani uz prijavu na natječaj trebaju dostaviti dokaz o znanju hrvatskog jezika.

 

Pristupnici koji su se prijavili na natječaj i u potpunosti ispunjavaju sve formalne uvjete natječaja, na temelju uredne, potpune i pravodobne prijave, pozvat će se na razgovor (intervju) s Povjerenstvom za provođenje natječajnog postupka.

 

Pristupnici će o mjestu i vremenu održavanja razgovora (intervjua) biti obaviješteni putem posebnog poziva. Za pristupnika koji se nije odazvao na razgovoru (intervju) u vrijeme i na mjesto, prema posebnom pozivu, smatrat će se da je odustao od natječajnog postupka.

 

PMF prikuplja i obrađuje osobne podatke pristupnika na natječaj za zasnivanje radnog odnosa u svrhu provjere kvalificiranosti i zadovoljavanja uvjeta natječaja, sukladno Odluci o prikupljanju, zaštiti i obradi osobnih podataka (KLASA: 035-01/18-01/5;URBROJ:251-58-10201-18-2).

 

Rok za podnošenje prijava na natječaj je 30 dana, po objavljivanju natječaja u "Narodnim novinama".

Rezultati natječajnog postupka objavit će se na službenoj internetskoj stranici PMF-a: www.pmf.unizg.hr (Natječaji).

Autor: Admin 2 dekanat
Popis obavijesti

Obavijesti