SVEUČILIŠTE U ZAGREBU,

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

r a s p i s u j e

 

N A T J E Č A J

 

za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu I. vrste - savjetnik (kustos zoološke zbirke), na neodređeno vrijeme, uz uvjet probnog rada u trajanju od šest (6) mjeseci, u punom radnom vremenu, u Prirodoslovnoj zbirci i herbaru pri PMF-u, Biološkom odsjeku - 1 izvršitelj.

 

Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se isključivo putem mrežne poveznice:

https://posao.pmf.hr/opening-login?openingUUID=f160e8ff-86e4-44e9-91b3-d9d5cee6eab1

 

UVJETI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA: 

 

Osim općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa utvrđenih zakonom, kandidati moraju ispunjavati i sljedeće uvjete:

-          VSS, sveučilišni studij prirodnih znanosti, polje biologija,

-          najmanje 3 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima,

-          znanje engleskog jezika.

 

Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola. Pojmovi koji se koriste u ovom natječaju, a koji imaju rodni značaj, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način i muški i ženski rod.

 

Kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju, temeljem posebnih propisa, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze koje posebni propisi određuju za ostvarivanje prava na prednost pri zapošljavanju, te dokaze o ispunjavanju svih uvjeta odnosno nepostojanju zapreka koje posebni propis određuje za ostvarivanje prava prednosti. Takvi kandidati ostvaruju prednost pri zapošljavanju po predmetnom natječaju u odnosu na ostale kandidate, pod istim uvjetima utvrđenim natječajem, na temelju uredne, potpune i pravovremene prijave na natječaj, pod uvjetom da zadovoljavaju sve uvjete natječaja, te da su ostvarili najbolje rezultate na intervjuu.

 

Kandidati su obavezni uz prijavu na natječaj dostaviti:

-          životopis,

-          dokaz o državljanstvu,

-          dokaz o stečenoj stručnoj spremi,

-          elektronički zapis o radno pravnom statusu (e-radna knjižica) ili potvrda HZMO-a,

-          potvrdu poslodavca ili ugovore o radu iz kojih je vidljivo obavljanje poslova za koje se traži radno iskustvo,

-          dokaz o znanju engleskog jezika (preslika svjedodžbe, indeksa, prijepisa ocjena, potvrde o završenom tečaju i sl.).

 

Urednom i potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i sve priloge tražene u natječaju. Nepotpune, neuredne, te nepravovremene prijave neće se razmatrati, niti će podnositelji takvih prijava naknadno biti pozvani na dopunu iste.

 

Kandidati koji u potpunosti ispunjavaju sve formalne uvjete natječaja, na temelju uredne, potpune i pravovremene prijave, bit će pozvani putem posebnog poziva na razgovor (intervju) s članovima Povjerenstva za provođenje natječajnog postupka.

 

Za kandidata koji se nije odazvao razgovoru (intervjuu), prema posebnom pozivu, smatrat će se da je odustao od natječajnog postupka.

 

Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet prikuplja i obrađuje osobne podatke pristupnika na natječaj za zasnivanje radnog odnosa u svrhu provjere kvalificiranosti i zadovoljavanja uvjeta natječaja, sukladno Odluci o prikupljanju, zaštiti i obradi osobnih podataka (KLASA: 035-01/18-01/5;URBROJ:251-58-10201-18-2).

 

Rok za podnošenje prijava na natječaj je 15 dana po objavljivanju natječaja u "Narodnim novinama".

 

Rezultati natječajnog postupka objavit će se na službenoj internetskoj stranici PMF-a: www.pmf.unizg.hr (Natječaji).

Autor: Admin 2 dekanat
Popis obavijesti

Obavijesti