Genetika

Repozitorij

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Genetika

Šifra: 240544
ECTS: 7.0
Nositelji: prof. dr. sc. Vlatka Zoldoš
prof. dr. sc. Mirjana Pavlica
Izvođači: dr. sc. Marija Klasić - Vježbe u praktikumu
Lara Šamadan Marković , mag. biol. mol. - Vježbe u praktikumu

izv. prof. dr. sc. Aleksandar Vojta - Predavanja
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 45
Vježbe u praktikumu 45
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJEVI KOLEGIJA
Savladati osnove genetike i zakone nasljeđivanja na razini stanice, jedinke i populacije; razumijevanje molekularnih mehanizama kojima geni upravljaju rastom, razvitkom ili morfološkim karakteristikama organizma.

SADRŽAJ PREDMETA

PREDAVANJA
Genetika kao znanost: osnovni koncept genetike; područje istraživanja, pregled najvažnijih otkrića. Mendel i ideja o genu: Mendelovi zakoni. 2. Međualelna djelovanja i modifikacije fenotipskog omjera F2 generacije mono- i dihibridnog križanja. Aleli jednoga gena: potpuna dominacija, nepotpuna dominacija i kodominacija. 3. Aleli različitih gena: epistaza. Genetička kontrola biosintetskih puteva (hipoteza jedan gen: jedan enzim). Multipli aleli. 4. Genetika spola. Spolni kromosomi. X vezani geni, Y vezani geni. X vezano nasljeđivanje u vinske mušice i čovjeka. Molekularna osnova diferencijacije spola u sisavaca. Regulacija ekspresije X vezanih gena i razlike u dozi gena između spolova: vinska mušica i sisavci. 5. Vezani geni. Potpuna i djelomična vezanost gena. Učestalost rekombinacije i karte vezanih gena. Dihibridno i trihibridno test križanje i kromosomsko kartiranje u vinske mušice. 6. Kromosomske anomalije: promjene broja kromosoma (euploidija i aneuploidija). Mehanizmi nastanka i posljedice. Aneuploidija u ljudi. 7. Kromosomske aberacije: promjene strukture kromosoma. Kromosomski i kromatidni lomovi. Mehanizmi nastanka i posljedice. 8. Genske mutacije. Vrste i mehanizam nastanka genskih mutacija, stopa, detekcija. DNA popravak. Spontane i inducirane mutacije; fizikalni i kemijski mutageni. 9. Genetika bakterija. Građa bakterijske stanice, građa bakterijskog kromosoma, uzgoj bakterija u laboratoriju, bakterijski fenotipovi. Mehanizmi genetičke rekombinacije: transformacija, konjugacija, transdukcija i seksdukcija. Kartiranje bakterijskih gena. Genetika virusa. Građa, uzgoj i fenotip. Životni ciklusi faga. Genetička rekombinacija: opća i specijalna transdukcija. 10. Regulacija ekspresije gena u prokariota. Transkripcijska kontrola: modeli Lac operona (inducibilni sistem) i Trp operona (represibilni sistem). 11. Organizacija eukariotskog kromosoma: pakiranje DNA u kromosome; heterogenost eukariotske DNA: jedinstveni, umjereno ponavljajući i visoko ponavljajući slijedovi; strukturna područja kromosoma (centromer i telomere). Tehnike pruganja kromosoma. 12. Regulacija ekspresije gena u eukariota; građa i plastičnost genoma; povezanost kromatinske strukture i transkripcije; transpozoni; razine regulacije. Poremećena regulacija stanične diobe i rasta, rak: mutacijska teorija nastanka, viralna teorija i vanjski čimbenici. 13. Vankromosomsko nasljeđivanje (Nemendelovo nasljeđivanje). Citoplazmatsko nasljeđivanje; majčinsko nasljeđivanje (mitohondriji, kloroplasti). Majčinski učinak (zavijenost puževe kućice, pigmentacija u moljaca). Citoplazmatsko nasljeđivanje: infektivne čestice (kappa) i plazmidi). 14. Populacijska genetika. Genska zaliha. Frekvencija alela i genotipova u populaciji. Hardy Weinbergova ravnoteža. Evolucija, specijacija, selekcija. 15. Kloniranje i genetička manipulacija: rekombinantna DNA tehnologija ili genetičko inženjerstvo.

PRAKTIKUM
Praktične vježbe iz nastavnih cjelina uz razvijanje kompetencija za rješavanje i analiziranje genetičkih problema.

Mendelovi zakoni nasljeđivanja
Vezani geni
Vinska mušica
Multipli aleli
Spolno vezano nasljeđivanje
Genetika mikroorganizama
Kromosomske aberacije
Humani kariotip
Indukcija gena
Populacijska genetika
Citoplazmatsko nasljeđivanje
Literatura:
  1. Tamarin R.H.: Principles of Genetics
  2. Hartwell L.H. i sur.: Genetics: from genes to genomes
  3. Cooper, G.M., Hausman R.E.: Stanica - Molekularni pristup: prevod
  4. Brooker, R.J.: Genetics; Analysis and principles
  5. Pavlica, M.: Mrežni udžbenik Genetika http://www.genetika.biol.pmf.unizg.hr/
  6. Pavlica, M., Zoldoš, V.: Predavanja i protokoli vježbi pdf na web stranici kolegija
  7. Brooker J.R.: Genetics - analysis and principles
  8. Klug, S.N. i sur.: Concepts of Genetics
  9. Pavlica M. i sur.: Skripta iz genetike pdf
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Stanična i molekularna biologija
3. semestar
Obavezni predmet - Redovni Studij - Biologija
Termini konzultacija:

Obavijesti