europski strukturni i investicijski fondovi

Znanstvena i razvojna djelatnost financirana iz Europski investicijskih i strukturnih fondova odvija se u sklopu projekata Europskog fonda za regionalni razvoj i Europskog socijalnog fonda (ESF). 

 

 

 


Naslov projekta: Znanstveni centar izvrsnosti za kvantne i kompleksne sustave te reprezentacije Liejevih algebri; Voditelji projekta: prof. dr. sc. Hrvoje Buljan i prof. dr. sc. Pavle Pandžić; Vrsta: Europski fond za regionalni razvoj; Ukupni ugovoreni novčani iznos: 36.956.624, 09 HRK; Trajanje: 011.2017.-01.11.2022.

 

 

Sažetak projekta. Znanstveni centar izvrsnosti za kvantne i kompleksne sustave te reprezentacije Liejevih algebri ima za cilj stvoriti motivirajuće i učinkovito ozračje te stabilan dugogodišnji financijski okvir za izobrazbu i razvoj mladih istraživača. Ukupan potencijal teorijske fizike i matematike u Hrvatskoj daleko je od pune iskorištenosti, usprkos činjenici da su to relativno jeftine discipline sa potencijalno velikim utjecajem. Posebno, ne postoji stabilan izvor financiranja za poslijediplomske studente što rezultira brojem poslijediplomskih studenata daleko ispod mentorskog kapaciteta istraživača. Svaka je grupa koncentrirana na relativno usko područje istraživanja dok sinergijski potencijal svih istraživačkih grupa ostaje nerealiziran.

Cilj projekta je da popravi sve te nedostatke i u potpunosti iskoristi potencijal naših istraživača.

Znanstveni centar izvrsnosti za kvantne i kompleksne sustave te reprezentacije Liejevih algebri je organiziran u dvije jedinice: (i) Jedinica za teoriju kvantnih i kompleksnih sustava i (ii) Jedinica za teoriju reprezentacija Liejevih algebri, teoriju brojeva i pridružene strukture. U inicijalnoj fazi rada centra, znanstveni program prve jedinice će se fokusirati na teme iz atomske i nuklearne fizike, fizike kondenzirane tvari, optike i fotonike te biofizike.

Znanstveni centar izvrsnosti za kvantne i kompleksne sustave te reprezentacije Liejevih algebri će biti samoodrživ nakon završetka ovog petogodišnjeg programa, a njegov utjecaj bi trebao biti širi od same akademske zajednice. Vještine koje će razviti mladi istraživači kroz rad u QuantiXLie centru iznimno su cijenjene u IT, inovacijskom i financijskom sektoru, te bi tako mogli polučiti prelijevanje vještina i znanja preko granica akademske zajednice u Hrvatskoj.


Naslov projekta: Razvoj internacionalnog diplomskog sveučilišnog studija biomedicinske matematike na PMF-u- BioMedMath; Voditelji projekta: prof. dr. sc. Hrvoje Šikić; Vrsta: Europski socijalni fond; Ukupni ugovoreni novčani iznos: 1.620.215,81HRK; Trajanje: 12.10.2018. - 12.10.2020.

 

 

Sažetak projekta. Svrha Projekta je povećati kvalitetu i relevantnost visokog obrazovanja u RH kroz internacionalizaciju te ostvariti povećanje kompetencija nastavnika za izradu i korištenje interaktivnih metoda u izvođenju programa u polju biomedicinske matematike na engleskom jeziku. Projektom je planirano: (i)izraditi i predati na akreditaciju sveučilišni dvogodišnji diplomski studijski program iz biomedicinske matematike na engleskom jeziku, nositelj kojeg bi bio Matematički odsjek PMF-a; (ii)povećati kompetencije nastavnika sudjelovanjem u edukacijskim aktivnostima; (iii)osigurati vidljivost novog programa i polja biomedicinske matematike. To bi dovelo do povećanja broja stud. programa na stranim jezicima i upisanih stranih studenata te doprinijelo relevantnosti PMFa, SuZ i visokog obrazovanja u RH kroz internacionalizaciju. Suradnja matematike i biomedicine jedna je od najvažnijih razvojnih i istraživačkih tema današnjice, a ovaj studij predstavlja jedan od najinovativnijih koraka prema internacionalizaciji obrazovanja u RH, kao prvi takav studij u srednjoj i jugoist. Europi, a RH bi pozicionirao na posebno mjesto u STEM obrazovanju cijele EU. Da bi riješile problem povećanja opsega i kompleksnosti tehnika potrebnih za obrazovanje biomedicinara znanjem iz mat. metoda, SAD i UK su prve razvile posebne programe za matematičare, u Sv. Oxford i Dundee. No, u krugu od cca 1000 km nema ovakvog programa. Time bi se omogućila široka internacionalna baza potencijalnih studenata.


Naslov projekta: Genomsko inženjerstvo i genska regulacija u staničnim linijama i modelnim organizmima tehnologijom CRISPR/Cas9 CasMouse; Voditeljica projekta: Prof. dr. sc. Vlatka Zoldoš; Vrsta: Europski fond za regionalni razvoj; Ukupni ugovoreni novčani iznos: 7.091.972,07 kn; Novčani iznos na PMF-u: 7.091.972,07 kn; Trajanje: 20.12.2019. - 1.12.2022.

 

Sažetak projekta. Projekt CasMouse obuhvaća istraživanja u području (epi)genomskog inženjerstva i genske regulacije, koje je bitno unaprijedila pojava molekularnih alata temeljenih na CRISPR/Cas9 sustavu, a omogućavaju precizno navođenje enzima nukleaza ili pak modulatora ekspresije gena na gotovo bilo koje mjesto u genomu, time i manipulaciju funkcije željenih gena u staničnim linijama i modelnim organizmima. Razvoj nove generacije molekularnih alata popraćen je i napretkom u području sintetičke biologije, koji je otvorio mogućnost stvaranja čitavih skupova modularnih i fleksibilnih molekularnih alata. Najveća snaga tih alata leži u mogućnosti jednostavnog konfiguriranja za rješavanje niza konkretnih bioloških problema. Potražnja za ovom vrstom tehnologije u biomedicini i biotehnologiji vidljiva je iz najnovijih znanstvenih publikacija, patenata te ponude brojnih novoosnovanih tvrtki širom svijeta. Planirane istraživačke aktivnosti rezultirat će konstrukcijom modularnog seta molekularnih alata za gensku regulaciju i (epi)genomsko inženjerstvo temeljenih na principima fuzije komponenti CRISPR/Cas9 sustava za navođenje na određeni genomski fokus te funkcionalnih domena za aktivaciju ili represiju ciljanih gena.


Naslov projekta: Provedba i unapređenje stručne prakse na PMF-u - ProSPer PMFi; Voditeljica projekta: Doc. dr. sc. Sofia Ana Blažević; Vrsta: Europski socijalni fond; Ukupni ugovoreni novčani iznos: 3.992.473,37 kn; Novčani iznos na PMF-u: 3.992.473,37 kn; Trajanje: 9.3.2020. - 9.11.2022.

 

 

Sažetak projekta. Provedbom projekta „Provedba i unapređenje stručne prakse na PMF-u – ProSPer PMF“ uvest će se 9 izbornih kolegija „Stručna praksa“ s jasno definiranim ishodima učenja i sustavom vrednovanja na preddiplom. i diplomskim programima na 5 odsjeka (Biološki, Geofizički, Geološki, Kemijski i Matematički) čime će se broj studenata koji pohađaju stručnu praksu povećati za 10%. Unaprijedit će se i postojeći kolegiji „Radna praksa“ na Geografskom odsjeku definiranjem ishoda učenja i vrednovanjem. Opremit će se odsječki laboratoriji, a kroz kolegije stručne prakse omogućit će se interdisciplinarna terenska nastava. Unaprijedit će se mentorske kompetencije 50 nastavnog i nenastavnog osoblja te kompetencije 30 mentora izvan sustava visokog obrazovanja u vrednovanju studenata, što će doprinijeti učinkovitijem praćenju studenata na stručnoj praksi. Uspostavit će se KC-PMF koji će provoditi organizaciju i evaluaciju stručne prakse te pružati podršku studentima. Ovakav sustav omogućit će studentima vrednovano stjecanje praktičnih vještina važnih za nastavak obrazovanja i buduće zaposlenje. Svrha projekta jest da studenti razviju praktične vještine za rad kroz uvođenje i unapređenje stručne prakse te suradnje s institucijama izvan sustava visokog obrazovanja kako bi se povećala njihova zapošljivost.


H2020 i Erasmus+ izvori financiranja

Znanstvena i razvojna djelatnost financirana dominantno međunarodnim sredstvima odvija se u sklopu  HORIZON 2020 projekta, od kojih su dva prestižna projekt Europskog istraživačkog vijeća (European Research Council, ERC), te putem ERASMUS+ projektata, Tenure Track Pilot Programme projekta i projektata financiranih od strane Švicarske zaklade za znanost


Naslov projekta: The Janus-face of the localized carrier in cuprates: Generating the pseudogap and high temperature superconductivity – The ONE; Voditelj projekta: Prof. dr. sc Neven Barišić; Vrsta: ERC Consolidator Grant; Ukupni ugovoreni novčani iznos: 2.133.950,00 € ;  Novčani iznos na PMF-u: 399.575,00 €; Trajanje: 308.2017. - 01.09.2022.

Sažetak projekta. Prof. dr. sc. Nevenu Barišiću, fizičaru čvrstog stanja, znanstveniku - povratniku koji je zaposlen na PMF-u, odobren je ERC Consolidator Grant pomoću kojega će intenzivirati svoja istraživanja visokotemperaturnih supravodiča. Koordinator projekta je Tehničko sveučilište u Beču. ERC projekt "TheONE" bavi se pojavom visokotemperaturne supravodljivosti – pojave pri kojoj električni otpor potpuno iščezava. Ona se javlja u materijalima koji su u osjetljivoj ravnoteži mnoštva konkurentnih faza, nereda te specifičnih svojstava pojedinih spojeva. Upravo stoga je teško odrediti točan mehanizam odgovoran za supravodljivost. Postoje različiti modeli za objašnjenje visokotemperaturne supravodljivosti koji traže daljnju provjeru kako na teorijskoj tako i na eksperimentalnoj razini. U projektu "TheONE" predložen je jedno novo objašnjenje te eksperiment kojim bi se ono moglo, ako je točno, dokazati. U istraživačkom području fizike riječ je o vrlo aktualnom temeljnom istraživanju, a materijali koji postižu supravodljivost na mnogo nižim temperaturama već su našli svoju svakodnevnu primjenu– magneti za MRI, magneti za LHC sudarivač u CERN-u, ili najnoviji MAGLEV vlakovi.


Naslov projekta: Molecular origins of aneuploidies in healthy and diseased human tissues’ — ‘ANEUPLOIDY’; Voditelj projekta od strane PMF-a: Prof. dr. sc. Nenad Pavin; Vrsta: ERC-2019-SyG - ERC Synergy Grant; Ukupni ugovoreni novčani iznos: € 3 833 375 €; Novčani iznos na PMF-u: 1 499 625 €; Trajanje: 004.2017.-31.03.2021.

 

Sažetak projekta. Pogreške u segregaciji kromosoma tijekom diobe stanica dovode do povećanog broja kromosoma, stanje poznato kao aneuploidija. cilj projekta je otkriti uzroke pogrešaka u podjeli kromosoma te saznati kako se nasljeđuju od stanice majke na stanice kćeri kroz generacije, u zdravim i bolesnim tkivima. Kako bi otkrili molekularne događaje koji dovode do genomskih nepravilnosti, znanstvenici projekta ANEUPLOIDY koji financira EU primijenit će staničnu biologiju, molekularnu biologiju i biofizičke metodologije u zdravim i karcinomima organoida. Planiraju nadopuniti eksperimentalnu strategiju modelnim pristupom kako bi povezali mehanizme mitotskih pogrešaka s vjernošću segregacije kromosoma u stanicama. Rezultati će donijeti objašnjenje kako nastaju I kako se šire mitotičke pogreške, što će dovesti do maligne transformacije.


Naslov projekta: Innovative training in methods for future data – IMforFUTURE; Voditeljica projekta: Prof. dr. sc. Vlatka Zoldoš; Vrsta: HORIZON2020 MSC ITN ETN; Ukupni ugovoreni novčani iznos: 2.864.761,20 €; Novčani iznos na PMF-u: 229.397,36 €; Trajanje: 4.2020. - 1.4.2026.

 

 

Sažetak projekta. Projekt IMforFUTURE u okviru MSC ITN - ETN programa financiranja je europska mreža namijenjena inovativnom, multidisciplinarnom i međusektorskom osposobljavanju doktoranada u statistici i integriranoj analizi podataka iz glikoproteomike i genetike. Cilj projekta je integrirati skup podataka iz područja genetike, glikofizike i epigenomike u biologiju sustava za starenje razvijanjem inovativnih metoda za visoku propusnost navedenih disciplina i za njihovu integrativnu analizu podataka. Mreža okuplja poznate eksperimentalne i teorijske znanstvenike sa šest sveučilišta i dvije industrijske tvrtke širom Europe. Partneri su University of Leeds, Academisch Ziekenhuis Leiden, King’s College London, University of Edinburgh, Glyxera GMBH, Genos d.o.o. i Universita di Bologna.


Naslov projekta: Comparative Genomics of Non-Model Invertebrates; Voditelj projekta: Prof. dr. sc. Kristian Vlahoviček; Vrsta: HORIZON2020 MSC ITN ETN; Ukupni ugovoreni novčani iznos: 3.810.685,32 €; Novčani iznos na PMF-u: 247.761,00 €; Trajanje: 001.2018. - 31.12.2021.

Sažetak projekta. Projekt IGNITE u okviru MSC ITN - ETN programa financiranja će okupiti novu europsku izvrsnost za obuku nove generacije znanstvenika stručnih u svim aspektima genomike beskralježnjaka. Projektom će se značajno unaprijediti naše znanje i razumijevanje o životinjskom genu generiranjem i analizom novih podataka iz nedovoljno istraženih linija beskralježnjaka te razvojem inovativnih novih alata za visokokvalitetno sklapanje i analizu genoma.

Svojim izvrsnim interdisciplinarnim i intersektorskim treninzima od biologije i geobiologije do bioinformatike i informatike, naši diplomci će biti u primarnoj poziciji da preuzmu vodeću ulogu u akademskoj i industrijskoj grani kako bi pokrenuli složene promjene potrebne za unapređenje održivosti znanja društva i gospodarstva


Naslov projekta: Teachers' Inquiry on Mathematics Education - TIME; Voditelj projekta: Doc. dr. sc. Matija Bašić; Vrsta: Erasmus+ KA2; Ukupni ugovoreni novčani iznos: 282.517,00€; Novčani iznos na PMF-u: 282.517,00€; Trajanje: 012.2019. - 31.08.2022.

Sažetak projekta: Glavni cilj projekta je istražiti kako zajednica nastavnika matematike koja radi zajedno u jednoj školi može poboljšati svoju praksu zajedničkim istraživanjem, planiranjem i interakcijom međusobno te sa sveučilišnim profesorima. Projekt uključuje 14 partnera iz 4 zemlje. Projekt TIME inovativan je u fokusu na suradnju srednjih škola i sveučilišnih partnera. Glavni cilj je uspostaviti održivo okruženje u školama kako bi nastavnici mogli nastaviti eksperimentirati i inovirati nakon završetka projekta, na neovisniji način. Projekt će se fokusirati na određene timove nastavnika u partnerskim školama i ti će se nastavnici intenzivno osposobljavati kroz niz međunarodnih i lokalnih radionica. Svrha aktivnosti obuke je upoznati sve partnere s metodologijom koja se koristi i razvija tokom projekta

 

Naslov projekta:

MARA-BASED INDUSTRIAL LOW-COST IDENTIFICATION ASSAYS, KOORDINATOR ZA SVEUČILIŠTE U ZAGREBU / COORDINATOR FOR UNIVERSITY OF ZAGREB: izv. prof. dr. sc. Branimir Bertoša, Vrsta: Horizon 2020 (ERC), GLAVNI KOORDINATOR / PRINCIPAL COORDINATOR: Dr. Ivan Barišić (Austrian Institute of Technology), Trajanje / Duration: 1. 9. 2020. – 31. 8. 2022.

 

 

INSTITUCIJE KOJE SUDJELUJU U PROJEKTU / INSTITUTIONS:

Austrian Institute of Technology (AIT)

Institut Ruđer Bošković (IRB) / Ruđer Bošković Institute (RBI)

IREN SPA

DAY ONE SRL

Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu / Faculty of Science at University of Zagreb (UniZg)

 

SAŽETAK / ABSTRACT:

Brza, efikasna i jeftina detekcija patogena od velike je važnosti za razne grane industrije, poput zdravstva te poljoprivredne i prehrambene industrije. Postojeće tehnologije su ograničene i potreban je značajan iskorak kako bi se razvili jeftini (<10 €) testovi koji mogu detektirati male količine bakterijskih stanica (<10 stanica/mL) u vremenskom razdoblju manjem od sat vremena. U projektu MARA koji je temelj za projekt MARILIA, razvijene su nove tehnologije i alati čiji će se potencijal za razvijanje brzih i jeftinih testova za detekciju patogena u uzorcima vode istražiti projektom MARILIA. Projekt čini uravnoteženi konzorcij sastavljen od istraživačkog instituta usmjerenog na primjenu (AIT), sveučilišta (UniZg), javnog instituta (IRB) i velike kompanije (IREN). Ukoliko predloženi testovi zadovolje standarde, utemeljit će se „start-up“ tvrtka s ciljem da se komercijalizira razvijene testove u postprojektnoj fazi pri čemu značajnu podršku pružiti kompanija DAY ONE.

The fast and cost-efficient detection of pathogens is highly important in many sectors such as healthcare, agriculture, and food industry. However, current technologies are limited, and significant advances are required to develop lowcost (<10 €) detection assays that can detect a few bacterial cells (<10 cells/ml) within less than one hour. In the project MARA, which is the basis for MARILIA, we have developed novel technologies and tools that have a high exploitation potential. Thus, we have initiated the follow-up project MARILIA, which aims to exploit these results and realise a new detection concept for the fast, low-cost identification of human pathogens in water samples. A well-balanced consortium has been established, comprising an applied research institute (AIT), a university (UniZg), a basic research institute (RBI), and a large company (IREN, representing a potential future customer). If the MARILIA detection assay meets the requirements defined, a start-up will be founded to commercially exploit the innovations in the post-project phase. The company DAY ONE will provided necessary support for commercialization of knowledge and technology from fundamental science.

PROJEKTNI TIM PRI SVEUČILIŠTU U ZAGREBU / PROJECT TEAM AT THE UNIVERSITY OF ZAGREB:

Branimir BertošaZoe Jelić-Matošević

 

MREŽNA STRANICA PROJEKTA / PROJECT WEB PAGE:

www.mariliaproject.eu

DRUŠTVENE MREŽE / SOCIAL MEDIA:

Facebook: www.facebook.com/MariliaEUproject

Linkedin: www.linkedin.com/company/marilia-eu-project/?viewAsMember=true

Twitter:  twitter.com/marilia_project

YouTube: www.youtube.com/channel/UCKyRUBDNR5HCYU-CRZUtUEQ?view_as=subscriber