SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

Fakultetsko vijeće Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, na temelju članka 73. i 80. Statuta Fakulteta, a vezano uz Natječaj Hrvatske zaklade za znanost "Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti" raspisuje

 

N A T J E Č A J

za izbor

 

u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent za rad na HRZZ projektu "Asimptotička analiza rubnih problema u mehanici kontinuuma" iz područja prirodnih znanosti, polje matematika, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu pri Matematičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj.

 

UVJETI:

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa pristupnici na natječaj trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14.,  60/15. i 131/17.)

 

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa pristupnici na natječaj trebaju ispunjavati i sljedeće obvezne uvjete:

-         završen sveučilišni diplomski studij matematike s prosjekom najmanje 4.0;

-         prosjek ocjena na preddiplomskom ili integriranom studiju najmanje 4.0.

Prednost će imati pristupnici koji imaju znanstveni interes u primijenjenoj matematici, te matematičkoj analizi.

Pristupnici uz prijavu na natječaj prilažu: životopis, odgovarajuću diplomu, dokaz o državljanstvu, prijepis ocjena, te ostalu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje obveznih uvjeta i dodatnih kriterija iz ovog natječaja.

 

Izabrani kandidat po natječaju se obvezuje upisat i redovito pohađati poslijediplomski sveučilišni studij matematike za koji mu troškove podmiruje poslodavac.

 

Strani državljani trebaju dostaviti dokaz o znanju hrvatskog jezika.

 

Kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju, temeljem posebnih propisa, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze koje posebni propisi određuju za ostvarivanje prava na prednost pri zapošljavanju. Takvi kandidati ostvaruju prednost pri zapošljavanju po predmetnom natječaju u odnosu na ostale kandidate, pod istim uvjetima utvrđenim natječajem, na temelju uredne, potpune i pravovremene prijave na natječaj, pod uvjetom da zadovoljavaju sve uvjete natječaja.

(https://uprava.gov.hr/o-ministarstvu/ustrojstvo/uprava-za-sluzbenickeodnose/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/738).

 

Urednom i potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge tražene u natječaju.

Nepotpune  i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet prikuplja i obrađuje osobne podatke pristupnika na natječaj za zasnivanje radnog odnosa u svrhu provjere kvalificiranosti i zadovoljavanja uvjeta natječaja, sukladno Odluci o prikupljanu, zaštiti i obradi osobnih podataka (KLASA: 035-01/18-01;URBROJ:251-58-10201-18-2).

 

Rok za podnošenje prijava na natječaj je 30 dana po objavljivanju natječaja u "Narodnim novinama". 

 

Pristupnici na natječaj ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se isključivo putem mrežne poveznice:

https://posao.pmf.hr/opening-login?openingUUID=159ec8ef-61ab-4290-851c-0ca776f98033

 

Rezultati natječajnog postupka objavit će se na službenoj internetskoj stranici PMF-a: http://www.pmf.unizg.hr/natjecaji.

Autor: Admin 2 dekanat
Popis obavijesti

Obavijesti