Fond za stipendiranje studenata "Igor Štagljar"

Fond za stipendiranje studenata je osnovan odlukom Vijeća Biološkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na sjednici održanoj 8. lipnja 2016. godine. Ideja o osnivanju Fonda pojavila se kroz suradnju prof. dr. sc. Igora Štagljara i Biološkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Sredstva Fonda namijenjena su isključivo za stipendiranje studenata diplomskih studija Biološkog odsjeka PMF-a koji će izraditi diplomski rad na Odjelu za biokemiju i medicinsku genetiku Sveučilista u Torontu, Toronto, Kanada pod vodstvom prof. dr. sc. lgora Štagljara. 

Fond Igor Štagljar pruža jedinstvenu mogućnost perspektivnim studentima bioloških smjerova da razviju svoj istraživački potencijal, iskuse rad u vrhunskom laboratoriju i sudjeluju u novim znanstvenim otkrićima. Rad u laboratoriju prof. Štagljara orijentiran je na interakcije membranskih proteina, koji su uključeni u niz procesa te su važni u razvoju lijekova za niz bolesti, uključujući neurološke poremećaje i razne tipove raka. Sama inicijativa, odnosno ovaj Fond može značajno utjecati na karijere budućih mladih znanstvenika te pridonijeti daljnjem umrežavanju znanstvenika i suradnji PMF-a Sveučilišta u Zagrebu i Sveučilišta u Torontu. 

Natječaj

Sukladno Odluci Vijeća Biološkog odsjeka o osnivanju Fonda za stipendiranje studenata raspisuje se Natječaj:

  • za studente diplomskih studija Biološkog odsjeka PMF-a koji su zainteresirani izraditi diplomski rad za stjecanje titule magistar/magistra struke u Laboratoriju Akademika prof. dr. sc. Igora Štagljara na Odjelu za biokemiju i medicinsku genetiku Sveučilišta u Torontu, Toronto, Kanada.

Stipendija za studente sastoji se od novčanog iznosa potrebnog za put Zagreb-Toronto-Zagreb i za troškove boravka tijekom izrade diplomskog rada u trajanju od najviše 7 mjeseci s početkom od najkasnije 1. travnja 2024. Izrazi koji se koriste u ovome Natječaju, a koji imaju rodno značenje, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.

  UVJETI:

Na natječaj za dobivanje stipendije iz Fonda Igor Štagljar mogu se javiti:

  • svi studenti koji su upisali neki od diplomskih studija na Biološkom odsjeku PMF-a

  Pravo prijave za stipendiju nemaju:

  • studenti koji imaju upisano mirovanje studija u akad. god. 2023./2024.
  • kandidati koji su korisnici drugih stipendija

  Prijava za stipendiju iz Fonda mora sadržavati:

  • životopis kandidata i prijepis ocjena (i preddiplomskog i diplomskog studija)
  • motivacijsko pismo kandidata
  • preporuku mentora završnog rada na preddiplomskom studiju i/ili člana Vijeća  Biološkog odsjeka PMF-a u znanstveno-nastavnom zvanju

  Način prijave:
Prijave se predaju preporučeno poštom ili osobno u Urudžbeni zapisnik pri Biološkom odsjeku PMF-a, (Ravnice 48, 2. kat).
Potpuna prijava mora sadržavati sve propisane priloge. Prijave s nepotpunom dokumentacijom kao i one koje ne budu podnesene do utvrđenog roka neće se razmatrati.

  Rok za prijavu:
Rok za prijavu je 30 dana od dana objavljivanja ovog Natječaja na internetskim stranicama Biološkog odsjeka.

  Objava rezultata:
Vijeće Biološkog odsjeka na prijedlog Stručnog povjerenstva donijet će  odluku o dodjeli stipendije najkasnije do 20. siječnja 2024. Rezultati natječaja objavit će se na internetskoj stranici Biološkog odsjeka PMF-a.