Popis aktivnih projekata Hrvatske zaklade za znanost

Voditelj

Naziv projekta

Ivana Maguire

Klimatske promjene i invazivne vrste - utvrđivanje utjecaja na bioraznoliost nativnih slatkovodnih rakova i pastrva i njihova konzervacija

Dunja Leljak Levanić

MATH-BTB proteini kao regulatori transkripcije i RNA posredovane metilacije DNA u biljnom razvitku

Ivana Ivančić Baće

Cas 3 kao kontrolna točka obrane CRISPR-Cas:razjašnjenje njegove regulacije istraživanjem stabilnosti proteina i prepisivanja u bakteriji Escherichia coli

Mladen Kučinić

DNA barkodiranje biraznolikosti hrvatske faune

Višnja Besendorfer

Genomske i epigenomske promjene u auto- i alopoliploidima na modelu dalmatinskog buhača, ljutike i anemona

Anamarija Štambuk

Genomički aspekti brze evolcije primorske gušterice (Podarcis sicula)

Ivana Rešetnik

Filogeografija i evolucija triju ekološki divergentnih grupa amfi-jadranskih biljaka

Sunčica Bosak

Mikrobiom glavate želve (Carreta carreta): uvid u epizoičke zajednice (TurtleBIOME)

Lucija Šerić Jelaska

Neonikotinoidi i bakar u mediteranskoj poljoprivredi - učinci na neciljanu faunu beskralježnjaka kroz trofičke interakcije

Sandra Hudina

Promjene sustava patogena i imunološkog odgovora tijekom širenja areala uspješnih ivanzivnih vrsta slatkovodnih rakova

Ana Previšić

Učinci višestrukih stresora na biološku raznolikost i funkcije slatkovodnih ekosustava

Martina Šeruga Musić

Strategije patogenosti fitoplazmi: efektori, faktori virulencije i pokretni genetički elementi

Rosa Karlić

Predviđanje ishodišnih stanica i istraživanje mehanizama razvoja raka bazirano na statičkom modeliranju

Petar Kružić

Utjecaj klimatskih promjena na bioraznolikost koralja - istraživanje slučaja masovnih ugibanja na Jadranskom moru

Sofia Ana Blažević

Dopaminska regulacija kopentitivnog ponašanja guštera Podarcis sicula i Podarcis melisellensis

Ivana Šola 

Indirektni utjecaj globalnog zagrijavanja na fiziološke parametre sisavaca prehranom biljkama uzgojenim pri visokoj temperaturi - TEMPHYS

Zrinka Ljubešić Utjecaj valova vezanih uz otok na primarnu produkciju - ISLAND
Dijana Škorić Visokoprotočno Nanopore-sekvenciranje mikrobnih genoma u rješavanju problema dijagnostike i epidemiologije biljnih patogena
Andreja Brigić Prostorno-vremenska varijabilnost kopnenih i vodenih zajednica povremenih tekućica dinarskog krša DinDRY
Ines Radanović Učenje biologije u epidemiološki prilagođenom istraživačkom okruženju 
Ivan Radosavljević Livadni procjepak (Chouardia litardierei, Hyacinthaceae) kao istraživački sustav ekološke divergencije 
Inga Urlić Selektivno ciljanje matičnih stanica sarkoma askorbinskom kiselinom, ASTar 
Biljana Balen Interaktivni učinci mikroplastike i nanosrebra na kopnene i vodene biljke i alge (MINION)
Nataša Bauer Alternativno prekrajanje gena BPM2 kao mehanizam uspostave funkcionalne raznolikosti porodice proteina MATH-BTB u uročnjaku Arabidopsis thaliana
Ivana Ivančić Baće Koliko je CRISPR adaptacija prilagodljiva na uvjete okoliša? Utjecaj DNA helikaza.

Improve River LIFE

 

 Puno ime projekta: Poboljšanje stupnja očuvanosti ciljnih vrsta i staništa Natura 2000 vrste kroz poboljšanje riječne povezanosti

 Trajanje: 01. 09. 2023. – 31. 08. 2028.

  Vrijednost projekta: 4.736.406 EUR
  Izvor financiranja: (75%) LIFE program za prirodu i bioraznolikost i (25%) Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te partneri projekta
  Nositelj projekta: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
  Partneri projekta: Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatske vode, Javna ustanova More i krš
  Broj projekta: LIFE22-NAT-HR-Improve River LIFE/101114250

  Mrežna stranica:https://www.pmf.unizg.hr/biol/improveriver


Europski strukturni i investicijski fondovi

 

Naslov projekta: Centar za razvoj, primjenu i transfer bioloških istraživanja - BIOCRIPT KK. 01.1.1.09

  Trajanje: 11. 03. 2021. – 11. 07. 2022.
  Voditeljica projektaProfessor Emeritus Anđelka Plenković - Moraj
  Zamjenica voditeljice projektaprof.dr.sc. Mirta Tkalec
  Ukupna vrijednost projekta: 846.468,84 kuna
  EU sufinanciranje projekta: 846.468,84 kuna

Sažetak projekta:
Realizacijom projekta izradit će se projektna dokumentacija potrebna za provedbu IRI infrastrukturnog projekta pri Biološkom odsjeku PMF-a Sveučilišta u Zagrebu koji uključuje i provedbu organizacijske reforme u okviru ESI fondova kako bi se pospješio i ubrzao proces transformacije prijavitelja u međunarodno konkurentnu znanstvenu organizaciju koja stvara novu znanstvenu, društvenu i ekonomsku vrijednost. Ciljane skupine će steći iskustva za razvoj i provedbu novih projekata te će se educirati o mjerama horizontalnih načela. Provedbom IRI infrastrukturnog projekta, stvorit će se uvjeti za provođenje suvremenih istraživanja koja su usmjerena i na gospodarstvo, što je u skladu s prioritetnim područjima Strategije pametne specijalizacije.

Naslov projekta: PMF-Biološki odsjek, Rooseveltov trg 6 - program provedbe mjera cjelovite obnove infrastrukture i opreme oštećene potresom
Voditeljica projekta: prof.dr.sc. Anđelka Plenković-Moraj
Zamjenica voditeljice projekta: Renata Matoničkin Kepčija
Vrsta: Fond solidarnosti Europske unije - Obnova infrastrukture i opreme u području obrazovanja oštećene potresom (referentni broj: FSEU.2021.MZO.)
Ukupni zatraženi novčani iznos: 73.408.569,26 kn
Novčani iznos na PMF-u: 73.408.569,26 kn
Trajanje: lipanj 2021. - lipanj 2023.

Sažetak projekta:
Svrha operacije/projekta je priprema projektno-tehničke dokumentacije za izvođenje radova cjelovite obnove zgrade PMF-Biološki odsjek na Rooseveltovom trgu 6 u Zagrebu, kao posljedica potresa 22.3.2020. godine i nadoknada sredstava do sada utrošenih na hitne mjere sanacije. Zgradu na Rooseveltovom trgu 6, znatno oštećenu potresom, potrebno je obnoviti i cjelovito rekonstruirati u dva koraka. Prvi korak je dovođenje svih dijelova zgrade u radno stanje kakvo je imala prije potresa, a drugi korak je cjelovita obnova zgrade pojačanjem konstrukcije, funkcionalnim promjenama prostora s ciljem unapređenja rada u znanstveno-nastavnim laboratorijima i drugim znanstveno-nastavnim prostorima zgrade, osiguravanjem dostupnosti prostora osobama s poteškoćama u kretanju gdje je to tehnički moguće te rješavanjem pitanja protupožarne zaštite i energetske obnove zgrade. U proteklom su razdoblju vlastitim sredstvima PMF-a odrađene samo hitne mjere sanacije i zgrada se danas samo djelomično koristi. Predloženom projektnom prijavom uz nadoknadu financijskih sredstava za provedene hitne mjere sanacije (usluga utvrđivanja stanja, izrada snimki zatečenog stanja, dokumentacije za provedbu i sama provedba hitnih intervencija s ciljem uspostave osnovnih mogućnosti funkcioniranja radnih prostora) izradit će se projektno-tehnička dokumentacija za povratak u prvobitno radno stanje uz cjelovitu obnovu kroz dodatna poboljšanja tj. prilagodbe suvremenim standardima.

Naslov projekta: Genomsko inženjerstvo i genska regulacija u staničnim linijama i modelnim organizmima tehnologijom CRISPR/Cas9 CasMouse
 

Voditeljica projekta: Prof. dr. sc. Vlatka Zoldoš
Vrsta: Europski fond za regionalni razvoj
Ukupni ugovoreni novčani iznos: 7.091.972,07 kn 
Novčani iznos na PMF-u: 7.091.972,07 kn
Trajanje: 20.12.2019. - 1.12.2022.

 

Sažetak projekta:
Projekt CasMouse obuhvaća istraživanja u području (epi)genomskog inženjerstva i genske regulacije, koje je bitno unaprijedila pojava molekularnih alata temeljenih na CRISPR/Cas9 sustavu, a omogućavaju precizno navođenje enzima nukleaza ili pak modulatora ekspresije gena na gotovo bilo koje mjesto u genomu, time i manipulaciju funkcije željenih gena u staničnim linijama i modelnim organizmima. Razvoj nove generacije molekularnih alata popraćen je i napretkom u području sintetičke biologije, koji je otvorio mogućnost stvaranja čitavih skupova modularnih i fleksibilnih molekularnih alata. Najveća snaga tih alata leži u mogućnosti jednostavnog konfiguriranja za rješavanje niza konkretnih bioloških problema. Potražnja za ovom vrstom tehnologije u biomedicini i biotehnologiji vidljiva je iz najnovijih znanstvenih publikacija, patenata te ponude brojnih novoosnovanih tvrtki širom svijeta. Planirane istraživačke aktivnosti rezultirat će konstrukcijom modularnog seta molekularnih alata za gensku regulaciju i (epi)genomsko inženjerstvo temeljenih na principima fuzije komponenti CRISPR/Cas9 sustava za navođenje na određeni genomski fokus te funkcionalnih domena za aktivaciju ili represiju ciljanih gena.

Naslov projekta: Provedba i unapređenje stručne prakse na PMF-u - ProSPer PMFi
Voditeljica projekta: Doc. dr. sc. Sofia Ana Blažević
Vrsta: Europski socijalni fond
Ukupni ugovoreni novčani iznos: 3.992.473,37 kn
Novčani iznos na PMF-u: 3.992.473,37 kn
Trajanje: 9.3.2020. - 9.11.2022.

Sažetak projekta:
Provedbom projekta „Provedba i unapređenje stručne prakse na PMF-u – ProSPer PMF“ uvest će se 9 izbornih kolegija „Stručna praksa“ s jasno definiranim ishodima učenja i sustavom vrednovanja na preddiplom. i diplomskim programima na 5 odsjeka (Biološki, Geofizički, Geološki, Kemijski i Matematički) čime će se broj studenata koji pohađaju stručnu praksu povećati za 10%. Unaprijedit će se i postojeći kolegiji „Radna praksa“ na Geografskom odsjeku definiranjem ishoda učenja i vrednovanjem. Opremit će se odsječki laboratoriji, a kroz kolegije stručne prakse omogućit će se interdisciplinarna terenska nastava. Unaprijedit će se mentorske kompetencije 50 nastavnog i nenastavnog osoblja te kompetencije 30 mentora izvan sustava visokog obrazovanja u vrednovanju studenata, što će doprinijeti učinkovitijem praćenju studenata na stručnoj praksi. Uspostavit će se KC-PMF koji će provoditi organizaciju i evaluaciju stručne prakse te pružati podršku studentima. Ovakav sustav omogućit će studentima vrednovano stjecanje praktičnih vještina važnih za nastavak obrazovanja i buduće zaposlenje. Svrha projekta jest da studenti razviju praktične vještine za rad kroz uvođenje i unapređenje stručne prakse te suradnje s institucijama izvan sustava visokog obrazovanja kako bi se povećala njihova zapošljivost.


HORIZON 2020

Naslov projekta: Innovative training in methods for future data – IMforFUTURE

Voditeljica projekta: Prof. dr. sc. Vlatka Zoldoš
Vrsta: HORIZON2020 MSC ITN ETN
Ukupni ugovoreni novčani iznos: 2.864.761,20 €
Novčani iznos na PMF-u: 229.397,36 €
Trajanje: 4.2020. - 1.4.2026.
 

 

Sažetak projekta:
Projekt IMforFUTURE u okviru MSC ITN - ETN programa financiranja je europska mreža namijenjena inovativnom, multidisciplinarnom i međusektorskom osposobljavanju doktoranada u statistici i integriranoj analizi podataka iz glikoproteomike i genetike. Cilj projekta je integrirati skup podataka iz područja genetike, glikofizike i epigenomike u biologiju sustava za starenje razvijanjem inovativnih metoda za visoku propusnost navedenih disciplina i za njihovu integrativnu analizu podataka. Mreža okuplja poznate eksperimentalne i teorijske znanstvenike sa šest sveučilišta i dvije industrijske tvrtke širom Europe. Partneri su University of Leeds, Academisch Ziekenhuis Leiden, King’s College London, University of Edinburgh, Glyxera GMBH, Genos d.o.o. i Universita di Bologna.

Naslov projekta: Comparative Genomics of Non-Model Invertebrates
Voditelj projekta: Prof. dr. sc. Kristian Vlahoviček
Vrsta: HORIZON2020 MSC ITN ETN
Ukupni ugovoreni novčani iznos: 3.810.685,32 €
Novčani iznos na PMF-u: 247.761,00 €
Trajanje: 001.2018. - 31.12.2021.

 

Sažetak projekta:
Projekt IGNITE u okviru MSC ITN - ETN programa financiranja će okupiti novu europsku izvrsnost za obuku nove generacije znanstvenika stručnih u svim aspektima genomike beskralježnjaka. Projektom će se značajno unaprijediti naše znanje i razumijevanje o životinjskom genu generiranjem i analizom novih podataka iz nedovoljno istraženih linija beskralježnjaka te razvojem inovativnih novih alata za visokokvalitetno sklapanje i analizu genoma.

Svojim izvrsnim interdisciplinarnim i intersektorskim treninzima od biologije i geobiologije do bioinformatike i informatike, naši diplomci će biti u primarnoj poziciji da preuzmu vodeću ulogu u akademskoj i industrijskoj grani kako bi pokrenuli složene promjene potrebne za unapređenje održivosti znanja društva i gospodarstva