SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

Fakultetsko vijeće Sveučilišta u Zagrebu Prirodoslovno-matematičkog fakulteta (dalje u tekstu: PMF) na temelju članka 77. Statuta Fakulteta raspisuje

 

N A T J E Č A J

za izbor

 

suradnika na suradničko radno mjesto I.vrste - viši asistent iz područja prirodnih znanosti, polje kemija, grana anorganska kemija,  na određeno vrijeme do 4 godine, u punom radnom vremenu u Zavodu za opću i anorgansku kemiju pri PMF-u, Kemijskom odsjeku - 1 izvršitelj.

 

Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se isključivo putem mrežne poveznice:

https://posao.pmf.hr/opening-login?openingUUID=8ac10a40-1ffb-4291-8b90-f4b0c43df296

 

UVJETI:

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola. Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa pristupnici na natječaj trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 119/2022.)

 

Pristupnici uz prijavu na natječaj prilažu: životopis, odgovarajuću diplomu, dokaz o državljanstvu.

 

Pristupnici na natječaj trebaju ispunjavati sljedeće uvjete:

- doktorat iz područja prirodnih znanosti, polje kemija,

- iskustvo iz eksperimentalnih tehnika difrakcije rentgenskog zračenja i ostalih metoda izučavanja tvari u čvrstom stanju, iskustvo iz neutronske difrakcije, izučavanja magnetskih svojstava materijala, a što se dokazuje ocjenskim radom ili separatima objavljenih znanstvenih radova i/ili dokazima o kongresnim priopćenjima.

 

Pristupnici uz prijavu na natječaj trebaju dostaviti dokaze o ispunjavanju dodatnih uvjeta sukladno Pravilniku o dodatnim uvjetima za izbor u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

https://www.pmf.unizg.hr/_download/repository/Pravilnik_o_dodatnim_uvjetima_za_izbor_u_zvanja_i_na_odgovarajuca_radna_mjesta%5B1%5D.pdf

 

Pristupnik koji se prijavio na natječaj, a koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju temeljem posebnih propisa, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze koje posebni propisi određuju za ostvarivanje prava na prednost pri zapošljavanju, te dokaze o ispunjavanju svih uvjeta odnosno nepostojanju zapreka koje posebni propis određuje za ostvarivanje prava prednosti. Takvi pristupnici ostvaruju prednost pri zapošljavanju po predmetnom natječaju u odnosu na ostale kandidate, pod istim uvjetima utvrđenim natječajem, na temelju uredne, potpune i pravovremene prijave na natječaj, pod uvjetom da zadovoljavaju sve uvjete natječaja, te da su ostvarili najbolje rezultate na intervjuu.

 

Urednom i potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge tražene u natječaju. Nepotpune, neuredne, te nepravovremene prijave neće se razmatrati, niti će podnositelji takvih prijava naknadno biti pozvani na dopunu iste.

 

Strani državljani uz prijavu na natječaj trebaju dostaviti dokaz o znanju hrvatskog jezika.

 

Između prijavljenih pristupnika koji zadovoljavaju uvjete natječaja, te koji su podnijeli potpunu, urednu i pravovremenu prijavu, provodi se predselekcijski postupak i to usporednim ocjenjivanjem informacija sadržanih u njihovom životopisu. Na temelju rezultata predselekcijskog postupka utvrđuje se lista pristupnika koji se pozivaju na razgovor (intervju) s članovima Povjerenstva za izbor pristupnika po natječaju.

 

Pristupnici će o mjestu i vremenu  održavanja razgovora (intervjua) biti obaviješteni putem posebnog poziva. Za pristupnika koji se nije odazvao na intervju u vrijeme i na mjesto, prema posebnom pozivu, smatrat će se da je odustao od natječajnog postupka.

 

Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet prikuplja i obrađuje osobne podatke pristupnika na natječaj za zasnivanje radnog odnosa u svrhu provjere kvalificiranosti i zadovoljavanja uvjeta natječaja, sukladno Odluci o prikupljanju, zaštiti i obradi osobnih podataka (KLASA: 035-01/18-01/5; URBROJ: 251-58-10201-18-2).

 

Rok za podnošenje prijava na natječaj je 30 dana, po objavljivanju natječaja u "Narodnim novinama".

Rezultati natječajnog postupka objavit će se na službenoj internetskoj stranici PMF-a: www.pmf.unizg.hr (Natječaji).

 

Autor: Admin 2 dekanat
Popis obavijesti

Obavijesti