Stručni projekti

Voditelj  Naziv projekta Ugovorena strana
Zlatko Mihaljević Sustavno ispitivanje bioloških elemenata kakvoće fitobentosa, makrofita i makrozoobentosa u površinskim kopnenim vodama u 2022. godini Hrvatske vode
Ivana Buj Usluga razvoja programa praćenja za vrste i stanišne tipove od interesa za EU u sklopu OPKK projekta „Razvoj sustava praćenja stanja vrsta i stanišnih tipova“ Grupa predmeta nabave 8: Izrada i razvoj  programa praćenja za slatkovodne ribe s jačanjem kapaciteta dionika sustava praćenja i izvješćivanja  Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja 
Davor Zanella Utvrđivanje stanja invazivnih vrsta riba na širem područja NP Krka  Javna ustanova NP Krka
Renata Matoničkin Kepčija  Praćenje stanja vrste Congeria jalzici i speleološka istraživanja za potrebe izgradnje HES Kosinj Institut za elektroprivredu 
Perica Mustafić  Sustavno ispitivanje biološkog elementa kakvoće ribe na postajama nadzornog i operativnog monitoringa površinskih kopnenih voda u 2022. Hrvatske vode 
Perica Mustafić Ugovor o usluzi istraživanja i optimizaciji ihtiocenoze u svrhu smanjenja trofije akumulacije Butoniga za 2022.g Istarski vodovod
Perica Mustafić Identifikacija opasnih tvari u bioti i sedimentu te praćenje njihovih koncentracija u 2022.  Hrvatske vode 
Marija Gligora Udovič Praćenje ekološkog stanja rijeke Krke – fitobentos kao indikator  Javna ustanova NP Krka
Zlatko Mihaljević Biološka ispitivanja nadzemnih voda  HEP proizvodnja d.o.o.
Zlatko Mihaljević Ugovor o nabavi sustavnog ispitivanja bioloških elemenata kakvoće fitobentosa, makrofita i makrozoobentosa u površinskim kopnenim vodama  - Monitoring 2023. g.  Institut za vode „Josip Juraj Strossmayer“
Perica Mustafić Sustavno ispitivanje biološkog elementa kakvoće ribe u površinskim kopnenim vodama  Institut za vode „Josip Juraj Strossmayer“
Ivana Buj Analiza utjecaja promjene količine i dinamike toka rijeka na biološke elemente kakvoće  Hrvatske vode 
Perica Mustafić Istraživanje i optimizacija ihtiocenoze u svrhu smanjenja trofije akumulacije Butoniga za 2023. godinu  Istarski vodovod
Zlatko Mihaljević Monitoring Biološke kakvoće voda za potrebe projekta LIFE for Mauremys  Hrvatske vode 
Tatjana Bakran -Petricioli Detekcija naselja školjkaša Atrina fragilis prije bušenja na plinskom polju Izabela JI Edina d.o.o.
Tatjana Bakran -Petricioli Biološka analiza obraštaja na platformi Izabela (kvantitativna i kvalitativna analiza i stručno mišljenje)
 
Edina d.o.o.
Perica Mustafić OKVIRNI SPORAZUM - Istraživanje i optimizacija ihtiocenoze u svrhu smanjenja trofije akumolacije Butoniga Istarski vodovod d.o.o.
Perica Mustafić Istraživanje i optimizacija ihtiocenoze u svrhu smanjenja trofije akumolacije Butoniga za 2015. godinu Istarski vodovod d.o.o.
Perica Mustafić Istraživanje i optimizacija ihtiocenoze u svrhu smanjenja trofije akumolacije Butoniga za 2016. godinu Istarski vodovod d.o.o.
Perica Mustafić Istraživački monitoring u stajaćicama i u vodama na područjima obuhvaćenima Projektima navodnjavanja i gospodarenja  poljoprivrednim zemljištima i vodama Hrvatske vode
Perica Mustafić OKVIRNI SPORAZUM - Biološka ispitivanja nadzemnih voda za HE Varaždin, HE Čakovec,i HE Dubrava u 2015. godini HEP-PROIZVODNJA d.o.o.
Perica Mustafić Usluga uzorkovanja i ispitivanja riba u kopnenim i površinskim vodama u 2015. godini Hrvatske vode
Petar Kružić Monitoring koralja u nacionalnom parku Mljet Javna ustanova "Nacionalni park Mljet"
Petar Kružić Utjecaj temperaturnih promjena na naselja koralja u koraligenskoj zajednici na strmcima u NP Kornati NP Kornati
Tatjana Bakran - Petricioli Biološka analiza obraštanja na platformi Izabela (kvantitativna i kvantitativna analiza) i stručno mišljenje EDINA d.o.o. 
Zlatko Mihaljević Uzrokovanje odnosa između antropogenog opterećenja i modula opće degradacije prema makrozobenosu u vrlo velikim rijekama Hrvatske vode 
Domagoj Đikić Izvođenje dijela projektnog zadatka in vivo studije EU
Domagoj Đikić Ocjena biocidnih pripravaka za Ministarstvo zdravlja RH Ministarstvo Zdravlja RH
Maria Špoljar Utjecaj okolišnih čimbenika na biocenoze jezera i sedrene barijere u Parku prirode Papuk Javna ustanova Park prirode Papuk
Marija Gligora Udovič Indikatorske vrste fitoplanktona kao specifični biološki pokazatelji kvalitete vode u sustavu jezera i estuarija rijeke Krke Javna ustanova "Nacionalni park Krka"
Ivančica Ternjej Izrada projekta Biološko-ekološka i faunistička obilježja donjeg roka Čikole i jezera Torak Javna ustanova "Nacionalni park Krka"
Mladen Kerovec i Ivančica Ternjej Sustavno ispitivanje bioloških elemenata kakvoće u površinskim vodama u 2016. godini Hrvatske vode
Zlatko Mihaljević Klasifikacijski sustav ekološkog potencijala za umjetna i znatno promijenjena tijela površinskih voda2. dio: Stajaćice Dinaridske ekoregije Hrvatske vode
Zlatko Mihaljević Klasifikacijski sustav ekološkog potencijala za umjetna i znatno promijenjena tijela površinskih voda I. dio: Stajaćice Panonske ekoregije Hrvatske vode
Perica Mustafić OKVIRNI SPORAZUM - Biološka ispitivanja nadzemnih voda za HE Varaždin, HE Čakovec,i HE Dubrava u 2016. godini HEP-PROIZVODNJA d.o.o.
Jasna Hrenović Molekularna dijagnostika slojeva bakterija Hrvatski zavod za javno zdravstvo
Dijana Škorić Network for the exchange and transfer of innovative knowledge between European winegrowing regions to increase the productivity and the sustainability of the sector HORIZON 2020 Institut Francais de la Vigne et du Vin
Mladen Kučinić Danji leptiri Nacionalnog parka "Krka" Javna ustanova "Nacionalni park Krka"
Perica Mustafić Istraživanje i optimizacija ihtiocenoze u svrhu smanjenja trofije akumulacije Butoniga za 2017. godinu Istarski vodovod d.o.o.
Perica Mustafić Razvoj metodologije za monitoring elemenata kemijskog stanja u bioti površinskih kopnenih voda i provedbe preliminarnog monitoringa Hrvatske vode
Perica Mustafić Praćenje stanja u slatkovodnom ribarstvu u 2017. godin (Grupa E: Jadran) Ministarstvo poloprivrede
Petar Kružić Monitoring koraligenske zajednice na stmcima u Nacionalnom parku Kornati Nacionalni park Kornati
Inga Marijanović Biološka ispitivanja prozirnog titana Mobis d.o.o.
Renata Matoničkin Kepčija Utjecaj uklanjanja pajasena na osedravanje prirodnih podloga i dinamiku perifitona i makrozoobentosa Javna ustanova "Nacionalni park Krka"
Perica Mustafić Ugovor o uslugama - Analiza bioloških metoda ocjene ekološkog stanja za ribe u europskim interkalibracijskim tipovima rijeka Panonske i Dinaridske ekoregije; analiza utjecaja okolišnih čimbenika i antropogenih opterećenja Hrvatske vode
Zlatko Mihaljević Analiza bioloških metoda ocjene ekološkog stanja za fitobentos, makrofite i makrozoobentos u europskim interkalibracijskim tipovima rijeka Panonske ekoregije; analiza utjecaja okolišnih čimbenika i antropogenih opterećenja Hrvatske vode
Marko Miliša Analiza bioloških metoda ocjene ekološkog stanja za fitobentos, makrofite i makrozoobentos u europskim interkalibracijskim tipovima rijeka Dinaridske ekoregije; analiza utjecaja okolišnih čimbenika i antropogenih opterećenja na biološke elemente kakvoće Hrvatske vode
Sandra Hudina Analiza postojećih podataka s razradom metodologije kartiranja za strane i invazivne strane vrste slatkovodnih desetonožnih rakova u sklopu projekta "Uspostava nacionalnog sustava za praćenje invazivnih stranih vrsta Hrvatska agencija za okoliš
Perica Mustafić Istraživanje i optimizacija ihtiocenoze u svrhu smanjenja trofije akumulacije Butoniga za 2018. godinu Istarski vodovod d.o.o.
Zlatko Mihaljević Klasifikacijski sustav ekološkog potencijala za umjetna i znatno promijenjena tijela površinskih voda – III. Dio: Tekućice Panonske ekoregije   Hrvatske vode
Renata Matoničkin Kepčija Klasifikacijski sustav ekološkog potencijala za umjetna i znatno promijenjena tijela površinskih voda – IV. Dio: Tekućice Dinaridske ekoregije Hrvatske vode
Perica Mustafić OKVIRNI SPORAZUM - Biološka ispitivanja nadzemnih voda HE  Varaždin, HE Čakovec i HE Dubrava HEP-PROIZVODNJA d.o.o.
Marija Gligora Udovič Istraživanja horizontalne i vertikalne raspodjele fitoplanktona Visovačkog jezera u svrhu ocjene ekološkog stanja primjenom standardnih i molekularnih metoda Javna ustanova Nacionalni park Krka
Marija Gligora Udovič Ocjena ekološkog stanja rijeke Krke primjenom DNA barcodinga Javna ustanova Nacionalni park Krka
Marko Miliša Izrada kriterija za određivanje stupnjeva trofije stajaćica i tekućica Hrvatske vode
Tatjana Bakran -Petericioli Praćenje temperature mora na rtu Kamik, Veli Brijun, Nacionalni park Brijuni Javna ustanova Nacionalni park Brijuni
Marija Gligora Udovič Analiza bioloških metoda ocjene ekološkog stanja za fitoplankton, fitobentos i makrozoobentos u jezerima; analiza utjecaja okolišnih čimbenika i antropogenih opterećenja   Hrvatske vode
Zlatko Mihaljević Sustavno ispitivanje bioloških elemenata kakvoće u površinskim kopnenim vodama u 2018. i 2019. godini Hrvatske vode
Marija Gligora Udovič Analiza fitoplanktona uzorkovanog u znatno promijenjenim i umjetnim vodnim tijelima stajaćica u 2017. godini Hrvatske vode
Petar Kružić Provedba monitoringa koraligenske biocenoze za potrebe projekta „Hrvatski centar koralja Zlarin“ Grad Šibenik
Perica Mustafić Istraživanje i optimizacija ihtiocenoze u svrhu smanjenja trofije akumulacije Butoniga za 2019. godinu Istarski vodovod  
Zoran Marčić Usluga istraživanja riba i školjkaša u rijeci Sutli u projektu Veze prirode  Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije
Zlatko Mihaljević Sustavno ispitivanje bioloških elemenata kakvoće u rijekama u 2019. godini Hrvatske vode
Petar Kružić Utjecaj temperaturnih promjena na naselja koralja u koraligenskoj zajednici na strmcima u NP Kornati Nacionalni park Kornati
Vedran Šegota Monitoring travnjaka pod režimom ispaše na području NP Sjeverni Velebit u 2019. godini Javna Ustanova "Nacionalni park Sjeverni Velebit"
Renata Matoničkin Kepčija Praćenje oporavka perifitona i makrozoobentosa na sedrenim barijerama  u NP Krka nakon uklanjanja pajasena Javna ustanova "Nacionalni park Krka"
Zlatko Mihaljević Sustavno ispitivanje bioloških elemenata kakvoće u rijekama u 2019. godini Hrvatske vode
Perica Mustafić Provođenje programa praćenja stanja u slatkovodnom ribarstvu u 2019. godini - Grupa E - ribolovno područje Jadran Ministarstvo poljoprivrede
Perica Mustafić Sustavno ispitvanje riba u površinskim kopnenim vodma u 2019. godini Hrvatske Vode
Perica Mustafić Istraživanje rasprostranjenosti i statusa vrsta  piškur - Misgurnus fossilis u alpinskoj i peš - Cottus gobio na prijelazu alpinske u mediteransku regiju Hrvatske Vode
Ivana Buj Istraživanje rasprostranjenosti i statusa vrsta  piškur - Misgurnus fossilis u alpinskoj i peš - Cottus gobio na prijelazu alpinske u mediteransku regiju Ministarstvo zaštite okoliša i energetike
Petar Žutinić Istraživanje promjena fitoplanktona Vranskog jezera od 2014. do 2019. Javna ustanova "Park prirode Vransko jezero"
Tvrtko Dražina Istraživanje  i prijedlog metode praćenja stanja zooplanktona u Vranskom jezeru Javna ustanova "Park prirode Vransko jezero"
Marko Miliša Utjecaj uklanjanja drvenaste vegetacije na ekosiustave sedrenih barijera - analize makrozoobentosa i fitobentosa Javna ustanova Nacionalni park "Plitvička jezera"
Perica Mustafić Istraživanje i optimizacija ihtiocenoze u svrhu smanjenja trofije akumulacije Istarski vodovod
Zlatko Mihaljević Sustavno ispitivanja bioloških elemenata kakvoće fitobentosa, makrofita i makrozoobentosa u površinskim kopnenim vodama u 2020. godini Hrvatske vode
Petar Kružić Izrada stručne podloge za plan gospodarenja crvenim koraljem (corallium rublum) u Hrvatskoj Ministarstvo poljoprivrede
Tatjana Bakran Petricioli Biološke analize obrastaja na platformi Izabela ED-INA
Antun Alegro Praćenje stanja mahovine na području Nacionalnog parka Plitvička jezera Plitvička jezera
Zlatko Mihaljević Sustavno ispitivanje bioloških elemenata kakvoće fitobentosa, makrofita i makrozoobentosa u površinskim kopneneim vodama u 2020. godini Hrvatske vode
Zlatko Mihaljević PROJEKT NATURAVITA- Provedba istražnih radova, uspostava sustava i
provedba monitoringa s interpretacijom rezultata (Aktivnost 7.2.) - Monitoring stanja voda, podzemnih voda, recentne sedimentacije, staništa i faune - GRUPA 1: Monitoring ekološkog stanja površinskih voda i monitoring dodatnih bioloških pokazatelja 
Hrvatske vode
Petar Žutinić Istraživanje promjena fitoplanktona Vranskog jezera od 2014. do 2019. Vransko jezero
Perica Mustafić Biološka ispitivanja nadzemnih voda za potrebe pogona PP HE Sjever HEP Proizvodnja
Marija Ivković OKVIRNI SPORAZUM - Fenologija vodenih kukaca
Ugovor I. po okvirnom sporazumu  br. OS-JN-04/19
Ugovor II. Po okvirnom sporazumu br. OS-JN-04/19     
Javna ustanova "Nacionalni park Plitvička jezera" Znanstveno stručni centar dr. Ivo Pevalek 
Antun Alegro Istraživanje tvrdih oligo-mefotrofnih voda s dnom obraslim parožinama na području NP Plitvička jezera Javna ustanova Nacionalni park "Plitvička jezera"
Antun Alegro Istraživanje vodenih tokova s vegetacijom na području NP Plitvička jezera Javna ustanova Nacionalni park "Plitvička jezera"
Davor Zanella Provođenje programa praćenja stanja u slatkovodnom ribarstvu u 2020. godini Ministarstvo poljoprivrede
Perica Mustafić Sustavno ispitivanje biološkog elemenata kakvoće ribe na postajama nadzornog i operativnog monitoringa površinskih kopnenih voda u 2020. godini Hrvatske vode
Perica Mustafić Identifikacija opasnih tvari u bioti i sedimentu te praćenje njihovih koncentracija na trend postajama površinskih kopnenih voda u periodu rujan 2020. do rujan 2021. Hrvatske vode
Davor Zanella Revizija plana upravljanja SRK „Linjak“ Veliki Bukovec „Linjak“ Veliki Bukovec
Davor Zanella Revizija plana upravljanja ŠRU „Stupnik“ ŠRU „Stupnik“
Ivana Buj Analiza biološke metode za ribe u vrlo velikim rijekama; analiza utjecaja okolišnih čimbenika i antropogenih opterećenja Hrvatske vode
Davor Zanella Istraživanje rasprostranjenosti i stanja populacija ciljnih vrsta slatkovodnih riba NP "Krka" Javna ustanova „Nacionalni park Krka“
Maria Špoljar  CREW _ Inventarizacija bioloških vrijednosti Posebnog orintološkog rezervata Palud-Palu – Inventarizacija fitoplanktona, zooplanktona i makrozoobentosa     Javna ustanova „Natura Histrica“
Davor Zanella Revizija plana upravljanja za Udrugu športskih ribolovaca invalida domovinskog rata Republike Hrvatske Udruga športskih ribolovaca invalida domovinskog rata Republike Hrvatske 
Jasna Lajtner     Istraživanje školjkaša u rijeci Sutli u Zagrebačkoj županiji JU za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim dijelovima prirode na području Zagrebačke županije „Zeleni prsten“   
Zlatko Mihaljević Sustavno ispitivanje bioloških elemenata kakvoće fitobentosa, makrofita i makrozoobentosa u površinskim kopnenim vodama u 2021. godini. Hrvatske vode

Zoran Marčić 
Uklanjanje invazivnih ribljih vrsta u Nacionalnom parku Plitvička jezera Javna ustanova Nacionalni park "Plitvička jezera"
Ivana Maguire     Praćenje stanja potočnog i riječnog raka na području NP Plitvička jezera Javna ustanova Nacionalni park "Plitvička jezera"
Ivana Buj Genska analiza uzoraka jesetri prema jednom genskom markeru Veleučilište u Karlovcu
Ivana Buj Obnova populacije potočne pastrve Javna ustanova Nacionalni park "Plitvička jezera"