MAGNETSKA DEKLINACIJA:

Kut otklona magnetske igle kompasa od smjera (stvarnog) geografskog sjevera naziva se magnetska Deklinacija. Za potrebe orijentacije i navigacije uz pomoć geografske karte i kompasa potrebno je imati što točniju informaciju o aktualnoj Deklinaciji, obzirom da je Deklinacija prostorno i vremenski vrlo promjenjiva veličina. Informacije o recentnoj Deklinaciji dostupni su iz podataka izmjere, te lokalnih i globalnih modela (npr. IGRF, WMM). Prostorna varijacija Deklinacije na području RH  u 2021. godini iznosila je oko 4° u zapadnoj Hrvatskoj (Istra), pa sve do 5° na području istočne Slavonije i Baranje uz prosječnu godišnju promjenu oko 0.13°.

Globalni i lokalni modeli obično ne uzimaju u obzir dnevnu varijaciju Deklinacije koja je posljedica  interakcije Zemljinog magnetskog polja i Sunčevog vjetra. Na teritoriju RH dnevna varijacija Deklinacije iznosi oko 0.1° - 0.2° za vrijeme geomagnetski mirnih dana, te može biti veća od 0.5° za vrijeme jake geomagnetske aktivnosti (K>6). Na dijagramu ispod prikazana je aktualna dnevna varijacija Deklinacije u LON ops. (NAPOMENA: Rezultati prikazani na dijagramu su posljedica automatske računalne obrade.)

Slika 1. Aktualna Deklinacija izmjerena u opservatoriju Lonjsko polje (LON). Na dijagramu su također dane numeričke vrijednosti odstupanja aktualne deklinacije od LON godišnjeg srednjaka za 2021. god. (epoha 2021.5), te odstupanja od vrijednosti WMM/IGRF modela za epohu 2021.5. Za prikaz dijagrama u novom prozoru kliknite ovdje. 

Slika 2. Magnetska Deklinacija zabilježena u LON u posljednjih 10-ak godina. Plava linija predstavlja višegodišnju promjenu Deklinacije koja je posljedica geodinamičkih procesa u Zemljinoj tekućoj jezgri, dok u minutnim podacima (siva linija) možemo uočiti signale koji su posljedica interakcije Zemljinog magnetskog polja sa Sunčevim vjetrom. Za prikaz dijagrama u novom prozoru kliknite ovdje. 

Repozitorij

Repozitorij je prazan