Cilj i opis projekta

Cilj projekta je prilagodba vinogradarske proizvodnje klimatskim promjenama, što je jedan od osnovnih preduvjeta za daljnji razvoj i jačanje konkurentnosti hrvatskih vinogradara i vinara.

OPIS PROJEKTA:

Vinogradarske zone jasan su pokazatelj potencijala određenog vinogradarskog područja, te nužno njihovo precizno definiranje i prilagodba eventualnim promjenama. Predloženi projekt rezultat je prepoznate potrebe revizije vinogradarskih zona u Hrvatskoj budući da postoje naznake da su se uslijed klimatskih promjena značajnije izmijenili agroklimatski uvjeti za uzgoj vinove loze

PRIMJENJENO ISTRAŽIVANJE:

OPĆI CILJ ISTRAŽIVANJA: ANALIZIRATI UTJECAJ KLIMATSKIH PROMJENA NA VINOGRADARSKE ZONE U RH.
Primijenjeno  istraživanje obuhvaća detaljnu razradu metodologije istraživanje, plana istraživanja te jasno definiranje uloga članova istraživačkog tima, zadataka i rokova. Kako bi se moglo učinkovito provesti planirano istraživanje bit će nabavljena potrebna oprema. Nadalje, s ciljem jačanja kapaciteta članova za provedbu istraživački tim će ići na studijska putovanja u zemlje EU i sudjelovat će na stručnim kongresima vezanim uz mjere prilagodbe klimatskim promjenama u poljoprivredi.

SPECIFIČNI CILJ 1: ANALIZIRATI POSTOJEĆU PROIZVODNJU I UTVRDITI PROIZVODNI POTENCIJAL VINOGRADARSKOG SEKTORA U RH

Planira se provesti analiza postojećeg stanja i potencijala vinogradarskog sektora vezanog uz proizvodne i ekonomsko-sociološke čimbenike.

Analiza proizvodnih čimbenika:

  • površine pod vinogradima, starosna struktura vinograda, proizvodnja grožđa (prinos po jedinici površine) i drugi podaci iz vinogradarskog registra,
  • podatke o preradi i kvaliteti grožđa, prosječnom sadržaju šećera i ukupnih kiselina za najvažnije sorte, kapaciteti za preradu grožđa,
  • procjenu mogućnosti širenja uzgoja vinove loze na nova područja

Analiza ekonomskih čimbenika:

  • uključuje osnovne podatke unutar vinogradarske djelatnosti o: broju vinogradara / vinara, površinama pod vinogradarskim kulturama kroz zadane vremenske tijekove.

SPECIFIČNI CILJ 2: UTVRĐIVANJE UTJECAJA KLIMATSKIH PROMJENA NA POSTOJEĆE VINOGRADARSKE ZONE U RH TE DEFINIRANJE PREPORUKE ZA USPOSTAVU NOVIH VINOGRADARSKIH ZONA

Izračun agroklimatskih indeksa vršit će se iz nekoliko izvora. Koristit će se mjereni podaci Državnog hidrometeorološkog zavoda za razdoblja 1961.–1990., 1991.–2020. te trendova 1961.–2020. iz raspoloživih podataka. U konačnici je cilj dobivena polja agroklimatskih indeksa upotrebom GIS-a, postojećih raspoloživih programa te postojećih pedoloških i topografskih karata izraditi u obliku numeričkih podloga (baza). Na osnovu dobivenih rezultata dati će se preporuke za uspostavu novih vinogradarskih zona (Elaborat).

SPECIFIČNI CILJ 3: UTVRĐIVANJE METODOLOGIJE POTREBNE ZA USPOSTAVU SUSTAVNOG PRAĆENJA U VINOGRADARSTVU

Na temelju rezultata projekta utvrdit će se koji su pokazatelji (vinogradarski i klimatološki) važni za praćenje utjecaja klimatskih promjena na vinogradarstvo. Za one pokazatelje koji se do sada nisu sustavno pratili te o njima nema dostupnih podataka za vinogradarska područja u RH preporučit će se metodologija prikupljanja. Također će se odrediti potrebna gustoća mreže, broj i položaj mjernih postaja/punktova na kojima će se podaci prikupljati, a koje će biti reprezentativne za prosječne vinogradarske položaje određenog područja, što trenutno nije slučaj.

SPECIFIČNI CILJ 4: OCJENA UTJECAJA KLIMATSKIH PROMJENA NA SEKTOR VINOGRADARSTVA I VINARSTAVA S EKONOMSKOG STAJALIŠTE

Oblikovanjem osnovnih ekonomsko-financijskih pokazatelja će se napraviti osnovna baza podataka o vinarstvu u Hrvatskoj, koja će biti adekvatna i pripremljena za komparaciju s promatranim godinama koje su uzete u analizu klimatskih promjena. Finalna diseminacija predviđa zaključke i preporuke o važnosti predviđanja klimatskih promjena na financijsku i ekonomsku uspješnost vinara u Hrvatskoj, uz daljnje istraživanje financijske i ekonomske opravdanosti proizvodnje kvalitetnih i vrhunskih vina. Upravo navedena sistematizacija istraživanja vina i cjelokupnog vinarstva u Hrvatskoj može imati značajne učinke u oblikovanju budućih strategija razvoja vina, koja ovaj puta ozbiljno uključuje i utjecaje klimatskih promjena kao važnog indikatora u svojstvu predviđanja budućih trendova u vinarstvu.


Obavijesti

Repozitorij

Repozitorij je prazan