U suradnji znanstvenika BO PMF-a sa znanstvenicima IRB-a, Know-Centra iz Austrije i Hrvatskih voda, pod vodstvom prof. dr. sc. Klobučara objavljen je rad u časopisu Environmental Pollution (IF = 8,071) pod naslovom „Combining short-term bioassays using fish and crustacean model organisms with ToxCast in vitro data and broad-spectrum chemical analysis for environmental risk assessment of the river water (Sava, Croatia)“. Rad predstavlja inovativni pristup procjeni rizika onečišćenja kopnenih voda integracijom podataka kemijske analize 476 organska spoja prisutnih u rijeci Savi sa podacima o njihovoj toksičnosti dobivenim in vitro i in vivo (ribe i rakovi) testiranjima. Posebno treba istaknuti da su u rad utkana i dva diplomska rada donedavnih studentica Anje Sima Cota i Martine Drnić koje su koautorice na radu.

Autor: webmaster BO
Popis obavijesti