Obrana diplomskog zadatka za studenta Doriana Loknara, Molekularna biologija, održat će se 23.02.2024. u 09:00 sati u dvorani ZMB SEMINAR, Horvatovac 102a.

Naslov teme diplomskog zadatka Učinak nanočestica bakrovog oksida na oksidacijski stres u slatkovodnoj algi Chlorella vulgaris

Članovi povjerenstva za obranu diplomskog zadatka:

  1. Petra Peharec Štefanić, predsjednica
  2. Mirjana Pavlica, član
  3. Tomislav Ivanković, član

Biljana Balen, zamjenik

Autor: Sanjica Mihaljević
Popis obavijesti