Državne nagrade za znanost

DRŽAVNE NAGRADE ZA ZNANOST dodjeljuje Republika Hrvatska za iznimno važna dostignuća u znanstvenoistraživačkoj djelatnosti, za proširenje znanstvenih spoznaja i za znanstvena ostvarenja u primjeni rezultata znanstvenoistraživačkog rada, koja su postigli znanstvenici, istraživači i znanstveni novaci. Zakonom o hrvatskim državnim nagradama za znanost predviđena je dodjela četiriju vrsta državnih nagrada za znanost. To su nagrada za životno djelo, godišnja nagrada za znanost, godišnja nagrada za popularizaciju i promidžbu znanosti i godišnja nagrada za znanstvene novake.

U nastavku donosimo popis dobitnika s Matematičkog odsjeka (nekad Odjela) po vrsti državne nagrade. Zvanje dobitnika navedeno je prema statusu u trenutku dodjele nagrade.

I. NAGRADA ZA ŽIVOTNO DJELO

Prof. dr. sc. SVETOZAR KUREPA (profesor emeritus Sveučilišta u Zagrebu) – 2005. godina za cjelokupni znanstveni, nastavni i stručni rad u znanstvenom području prirodnih znanosti posebice u matematici u Republici Hrvatskoj. Obiman znanstveni opus opseže 70 radova iz područja teorije linearnih operatora, teoriju operatorskih i funkcionalnih jednadžbi i teorije mjere, od kojih su neki radovi citirani u brojnim svjetskim monografijama. Opus uključuje autorstvo i koautorstvo 15 knjiga. Izuzetan znanstveni doseg predstavljaju njegove dvije opsežne monografije «Konačnodimenzionalni vektorski prostori» i «Funkcionalne analize-elementi teorije operatora». Prof. Kurepa je zaslužan za uvođenje i razvoj matematičkih disciplina koje se ranije nisu njegovale u Hrvatskoj čime je dao značajan doprinos primjenjenoj matematici i općenito razvoju i organizaciji matematičkih djelatnosti u Republici Hrvatskoj.

Prof. dr. sc. BRANKO SOUČEK (u mirovini) – 2012. godina za cjelokupni znanstveno-istraživački rad u području tehničkih znanosti, polje računarstva, a posebice za razvoj prvoga digitalnog računala u Republici Hrvatskoj i za 10 objavljenih svjetski relevantnih knjiga iz računalstva.

II. GODIŠNJA NAGRADA ZA ZNANOST

Prof. dr. sc. NIKOLA SANDRIĆ2021. godina za značajno znanstveno dostignuće u području prirodnih znanosti, polje matematika, grana teorija vjerojatnosti i statistika, za doprinose u području teorije i primjene slučajnih procesa.

Prof. dr. sc. FILIP NAJMAN2020. godina za znanstveno dostignuće u području prirodnih znanosti, polje matematika, grana algebra, za nove rezultate u teoriji eliptičnih krivulja.

Prof. dr. sc. JOSIP TAMBAČA2019. godina za značajno znanstveno dostignuće u području prirodnih znanosti, polje matematika, grana primijenjena matematika i matematičko modeliranje, za šest radova objavljenih 2019. godine u vrhunskim međunarodnim znanstvenim časopisima.

Prof. dr. sc. IGOR PAŽANIN2017. godina za značajno znanstveno dostignuće u području prirodnih znanosti, polje matematika, grana primijenjena matematika i modeliranje, za doprinose analizi rubnih te inicijalno-rubnih zadaća za parcijalne diferencijalne jednadžbe s primjenama u mehanici fluida.

Prof. dr. sc. PAVLE PANDŽIĆ2012. godina za značajno znanstveno dostignuće u području prirodnih znanosti, polje matematika, za niz značajnih doprinosa i otkrića u teoriji reprezentacija realnih reduktivnih Liejevih grupa, središnjoj matematičkoj teoriji usko vezanoj uz mnoga područja geometrije, analize, teorije brojeva, algebre i teorijske fizike.

Prof. dr. sc. HRVOJE ŠIKIĆ2011. godina za značajno znanstveno dostignuće u području prirodnih znanosti, polje matematika, za doprinos harmonijskoj analizi, posebno u teoriji valića, suvremenom i iznimno važnom području matematike koje ima spektakularne primjene izvan matematike.

Prof. dr. sc. ZORAN VONDRAČEK2010. godina za značajno znanstveno dostignuće u području prirodnih znanosti u znanstvenoj grani teoriji vjerojatnosti i matematičkoj statistici te za objavu niza znanstvenih radova iz teorije vjerojatnosti, posebno iz vjerojatnosne teorije potencijala sa skokovima.

Prof. dr. sc. DRAŽEN ADAMOVIĆ2009. godina za značajno znanstveno dostignuće u području prirodnih znanosti, za važan doprinos složenoj teoriji algebri verteks-operatora i teoriji reprezentacija beskonačno dimenzionalnih Liejevih algebri i superalgebri.

Prof. dr. sc. ANDREJ DUJELLA2006. godina za značajno znanstveno dostignuće u području prirodnih znanosti u teoriji brojeva. Svojim otkrićima u području nalaženja Diofantovnih m- torki postao je jedan od vodećih svjetskih stručnjaka za tu problematiku. Važna su i njegova istraživanja u području eliptičkih krivulja, koja su usporediva s istraživanjima u najpoznatijim svjetskim centrima kao što su Harvard University ili National Security Agency.

Dr. sc. ZLATKO DRMAČ2005. godina za značajno znanstveno dostignuće u području prirodnih znanosti numeričke matematike. Svojim otkrićima u numeričkoj linearnoj algebri, a posebno novim algoritmom za singularnu dekompoziciju matrica svrstao se među vodeće svjetske specijaliste u toj grani. U tijeku je ugradnja softvera temeljenog na tom algoritmu u programski paket LAPACK koji se razvija u Department of Energy, National Science Foundation i Defense Advaced Research Project Agency u SAD-u.

Prof. dr. sc. EDUARD MARUŠIĆ – PALOKA2004. godina za značajno znanstveno dostignuće u području prirodnih znanosti, posebno za rješavanje nekih osobito teških problema iz mehanike fluida i teorije elastičnosti, kojima je postigao rezultate trajne vrijednosti u svjetskim razmjerima.

Prof. dr. sc. VJERAN HARI1997. godina za značajno znanstveno dostignuće u matematici, posebice na području materičnih algoritama.

III. GODIŠNJA NAGRADA ZA POPULARIZACIJU I PROMIDŽBU ZNANOSTI

Dr. sc. FRANKA MIRIAM BRUECKLER2009. godina za područje prirodnih znanosti, za doprinos popularizaciji znanosti odnosno matematike, za uvođenje elektroničkih sredstava u nastavu matematike i demonstriranje povezanosti matematike s drugim znanostima i umjetnošću, a posebno za rad na temama: od dvoboja do simetrije, topologija ili matematika s trakama i konopima, i kristali su matematičari, svjetska godina matematike 2000., čime su učinjeni zapaženi pomaci u podizanju javne svijesti o matematici i prirodnim znanostima.

Prof. dr. sc. MIRKO POLONIJO 2007. godina za područje prirodnih znanosti za doprinos popularizaciji matematičke znanosti – od predškolske djece do odraslih ljubitelja matematike, a tim pristupom matematici od najranijeg djetinjstva omogućio je rano otkrivanje darovite djece te njihovo motiviranje i uključivanje u što kvalitetnije matematičko obrazovanje.

IV. GODIŠNJA NAGRADA ZA ZNANSTVENE NOVAKE

LUCIJA VALIDŽIĆ, mag. math. – 2016. godina za podučje prirodnih znanosti, polje matematika. Znanstveni interes Lucije Validžić je proučavanje veza topologije i izračunljivosti, a u 2016. godini objavila je, u ravnopravnom koautorstvu, tri znanstvena rada o izračunljivosti u različitim topološkim strukturama u vrlo uglednim svjetskim časopisima.

Dr. sc. FILIP NAJMAN2010. godina za područje prirodnih znanosti, za znanstvenu produkciju u 2010. godini, a posebno za doprinos u algoritamskoj teoriji brojeva, za diofantske jednadžbe i eliptične krivulje.

Dr. sc. IGOR PAŽANIN2008. godina za područje prirodnih znanosti, za uspješan znanstveni rad asimptotičke analize rubnih zadaća za parcijalne diferencijalne jednadžbe mehanike fluida, specijalno onih za viskozni tok u tankim područjima, kao i njegov najznačajniji doprinos, a to je formulacija i rigorozno opravdanje matematičkog modela takvog toka.

Doc. dr. sc. JOSIP TAMBAČA2001. godina za područje prirodnih znanosti, za istaknute radove u matematičkom modeliranju štapova u okviru linearizirane teorije elastičnosti.

 

DRŽAVNE NAGRADE ZA ZNANSTVENOISTRAŽIVAČKI RAD preteča su Državnih nagrada za znanost i dodjeljivale su se od 1960. godine zaključno s 1993. godinom. Sastoje se od Nagrade za životno djelo i Nagrada za znanstvenoistraživačka postignuća koja nose imena naših istaknutih znanstvenika.

U nastavku donosimo popis dobitnika s Matematičkog odsjeka (nekad Odjela).

NAGRADA ZA ŽIVOTNO DJELO

Akademik SIBE MARDEŠIĆ – 1990. godina, redovni profesor Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, za istaknuti znanstvenoistraživački rad u oblasti prirodnih znanosti, posebno u području matematike – topologije.

Dr. STANKO BILINSKI – 1982. godina, umirovljeni redovni profesor Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, za istaknuti znanstvenoistraživački rad u oblasti prirodnih znanosti – matematike – posebno geometrije.

Dr. ZLATKO JANKOVIĆ – 1971. godina, redovni profesor Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, za radove iz područja vektorske i tenzorske analize i njezinih primjena.

Akademik ŽELJKO MARKOVIĆ – 1968. godina, umirovljeni profesor Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, za naučni rad na području linearnih diferencijalnih i integralnih jednadžbi, za istraživanje starogrčke matematičke filozofije te za istraživanje života i rada Ruđera Boškovića.

NAGRADA "RUĐER BOŠKOVIĆ"

Dr. MIRKO PRIMC – 1992. godina, redoviti profesor Matematičkog odjela Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, za značajna znanstvena otkrića u oblasti prirodnih znanosti, posebno u području matematike za razvitak teorije reprezentacije beskonačnodimenzionalnih Liejevih algebri.

Dr. BRANKO NAJMAN1991. godina, redoviti profesor Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, za značajno znanstveno otkriće u oblasti prirodnih znanosti, u području matematike i to u problemu svojstvenih vrijednosti i hermitskih operatora i u problemu nerelativističkog limesa za Klein-Gordonovu i Diracovu jednadžbu.

Dr. MARKO TADIĆ – 1989. godina, redovni profesor Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, za značajno znanstveno otkriće u oblasti prirodnih znanosti, posebno u području matematike.

Dr. HRVOJE KRALJEVIĆ1983. godina, redoviti profesor Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, za značajnu znanstvenu djelatnost u oblasti prirodnih znanosti – područje matematike (teorije reprezentacijskih grupa).

Dr. SIBE MARDEŠIĆ1965. godina, izvanredni profesor profesor Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, za obradu problema primjene inverznih limesa na aproksimaciji kompakata pomoću poliedara.

Dr. SVETOZAR KUREPA – 1963. godina, profesor Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu, za radove: “O n-tim korijenima normalnih operatora” i “O korijenima jednog elementa Banachove algebre”.

NAGRADA "FRAN TUĆAN" ZA POPULARIZACIJU ZNANOSTI

Dr. BORIS PAVKOVIĆ1991. godina, redoviti profesor Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, za popularizaciju prirodnih znanosti znanosti, posebno matematike.


Nagrada "Andrija Mohorovičić"

Nagrada „Andrija Mohorovičić“ Sveučilišta u Zagrebu dodjeljuje se od 2011. pojedincima u Hrvatskoj i inozemstvu za znanstvene rezultate, promicanje znanstvene discipline i struke te za prijenos znanja i odgoj mladih stručnjaka u području prirodnih znanosti.

Popis svih dobitnika otkad se ova nagrada dodjeljuje možete vidjeti ovdje, a u nastavku donosimo popis nastavnika Matematičkog odsjeka kojima je ova nagrada dodijeljena.

Prof. dr. sc. ZLATKO DRMAČ, 2022.

Prof. dr. sc. EDUARD MARUŠIĆ - PALOKA, 2021.

Prof. dr. sc. ZORAN VONDRAČEK, 2020.

Prof. dr. sc. HRVOJE ŠIKIĆ, 2018.

Akademik ANDREJ DUJELLA, 2017.

Akademik MARKO TADIĆ, 2013.

 


Nagrada HAZU

Skupština Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti na zasjedanjima 15. travnja 1993. i 29. lipnja 1993. donijela je

Odluku o osnutku i dodjeli nagrada Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti za najviša znanstvena i umjetnička

dostignuća. Tada je donesen i Pravilnik o postupku dodjeljivanja nagrada Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti,

a 20. prosinca 2010. godine Odluka o dopunama navedenog Pravilnika.

 

U nastavku donosimo popis nastavnika Matematičkog odsjeka (nekad Odjela) kojima je dodijeljena ova nagrada.

Prof. dr. sc. MARCELA HANZER2021. godina za izuzetne recentne znanstvene doprinose u teoriji reprezentacija klasičnih p-adskih grupa i teoriji automorfnih formi te Langlandsovom programu koji uključuju potpuno određivanje polova degeneriranih Eisensteinovih redova za klasične grupe i one koje dolaze od Jordanovih algebri, potpun i eksplicitan opis theta liftova dualnih parova tipa I klasičnih p-adskih grupa, potpun i eksplicitan opis theta liftova reprezentacija koje imaju Whittakerov model te problema smještavanja reprezentacija s Whittakerovim modelima u standardne module i teoriji R-grupa za metaplektičke grupe; objavljeno u nizu od 6 radova u periodu od 2018. do 2021. u prestižnim
međunarodnim časopisima.

Prof. dr. sc. ZLATKO DRMAČ2018. godina za niz od 10 znanstvenih radova objavljenih u periodu od zadnjih 5 godina u međunarodnim časopisima, od kojih posebno ističemo ACM Transactions on Mathematical Software i SIAM Journal on Scientific Computing, povezanih u znanstvenu cjelinu pod nazivom Razvoj robusnih numeričkih metoda linearne algebre za znanstveno računanje s primjenama u prirodnim i inženjerskim znanostima.

Prof. dr. sc. EDUARD MARUŠIĆ – PALOKA2015. godina za rad koji daje teorijsko opravdanje matematičkog modela toka kroz tanko područje, a objavljen je u nizu od 11 članaka objavljenih u periodu od zadnjih 5 godina u prestižnim međunarodnim časopisima, od kojih posebno ističemo "Journal of Non- Newtonian Fluid Mechanics".

Prof. dr. sc. DRAŽEN ADAMOVIĆ2012. godina za otkrića novih konformnih ulaganja verteks-algebri i novih serija C2 konačnih verteks-algebri i super-algebri te dobivanje klasifikacije njihovih ireducibilnih reprezentacija, odnosno konstrukciju projektivnih reprezentacija W-algebri, koji su objavljeni u kompleksu znanstvenih radova, aosobito u radovima koji čine tematsku cjelinu:
• The structure of Zhu’s algebras for certain W-algebras, Advances
in Mathematics, 227 (2011) 2425-2456,
• The Vertex Algebra M (1)+ and Certain Affine Vertex Algebras
of Level – 1, SIGMA, 8 (2012), 040, 16 pages.

*Za nagrade dodijeljene prije 2011. godine nije raspoloživa popratna dokumentacija.

Prof. dr. sc. HRVOJE ŠIKIĆ – 2009. godina

Prof. dr. sc. ZORAN VONDRAČEK – 2006. godina

Prof. dr. sc. ANDREJ DUJELLA – 2003. godina

Prof. dr. sc. MIRKO PRIMC – 2000. godina


Nagrada Hrvatskog matematičkog društva “Ante Mimica”

Svake četiri godine Hrvatsko matematičko društvo dodjeljuje Nagradu HMD-a za izniman znanstveni doprinos u matematici mladom matematičaru (do 35 godina starosti) sa stalnim boravištem u Republici Hrvatskoj. Predsjednik Hrvatskoga matematičkog društva objavljuje ime dobitnika Nagrade na ceremoniji otvorenja Hrvatskoga matematičkog kongresa nakon čega dobitnik održi predavanje u kojem predstavi svoj znanstveni rad.

Ante Mimica je, na žalost, preminuo prije nego mu je dodijeljena Nagrada, stoga je Hrvatsko matematičko društvo 2019. godine odlučilo da nagrada nosi naziv Nagrada Hrvatskoga matematičkog društva „Ante Mimica“ za znanstveni doprinos u matematici.

Dosadašnji dobitnici Nagrade HMD-a s Matematičkog odsjeka PMF-a su:

2024. NINA KAMČEV

2020. SLAVEN KOŽIĆ

2016: ANTE MIMICA, (posthumno)

2008: OZREN PERŠE

2004: GORAN MUIĆ

2000: ANDREJ DUJELLA


Ostale nagrade

 "SIAM Fellow"

Nagrada koju SIAM (Society for Industrial and Applied Mathematics) dodjeljuje svojim članovima za izvanredna postignuća u svojim područjima.

Prof. dr. sc. ZLATKO DRMAČ  - 2022. godina za doprinose u algoritmima s visokom relativnom točnošću u numeričkoj linearnoj algebri, redukciji modela i identifikaciji sustava.

 

CMSA Nagrada

Nagrada koju Combinatorial Mathematics Society of Australasia dodjeljuje istraživaču na početku karijere za izvanredan istraživački doprinos bilo kojem području kombinatorike.

 

Izv. prof. dr. sc. NINA KAMČEV2023. godina za rad na Sveučilištu Monash koji je doveo do objave sljedećih radova:

1) N. Kamčev, A. Liebenau i N. Morrison, Towards a characterization of Sidorenko systems, The Quarterly Journal of Mathematics.

2) N. Kamčev, A. Liebenau i N. Morrison, On uncommon systems of equations, Israel Journal of Mathematics.