Državne nagrade za znanost

Državne nagrade za znanost dodjeljuje Republika Hrvatska za iznimno važna dostignuća u znanstvenoistraživačkoj djelatnosti, za proširenje znanstvenih spoznaja i za znanstvena ostvarenja u primjeni rezultata znanstvenoistraživačkog rada, koja su postigli znanstvenici, istraživači i znanstveni novaci. Zakonom o hrvatskim državnim nagradama za znanost predviđena je dodjela četiriju vrsta državnih nagrada za znanost. To su nagrada za životno djelo, godišnja nagrada za znanost, godišnja nagrada za popularizaciju i promidžbu znanosti i godišnja nagrada za znanstvene novake.

U nastavku donosimo popis dobitnika s Matematičkog odsjeka (nekad Odjela) po vrsti državne nagrade. Zvanje dobitnika navedeno je prema statusu u trenutku dodjele nagrade.

I. NAGRADA ZA ŽIVOTNO DJELO

Prof. dr. sc. SVETOZAR KUREPA (profesor emeritus Sveučilišta u Zagrebu) – 2005. godina za cjelokupni znanstveni, nastavni i stručni rad u znanstvenom području prirodnih znanosti posebice u matematici u Republici Hrvatskoj. Obiman znanstveni opus opseže 70 radova iz područja teorije linearnih operatora, teoriju operatorskih i funkcionalnih jednadžbi i teorije mjere, od kojih su neki radovi citirani u brojnim svjetskim monografijama. Opus uključuje autorstvo i koautorstvo 15 knjiga. Izuzetan znanstveni doseg predstavljaju njegove dvije opsežne monografije «Konačnodimenzionalni vektorski prostori» i «Funkcionalne analize-elementi teorije operatora». Prof. Kurepa je zaslužan za uvođenje i razvoj matematičkih disciplina koje se ranije nisu njegovale u Hrvatskoj čime je dao značajan doprinos primjenjenoj matematici i općenito razvoju i organizaciji matematičkih djelatnosti u Republici Hrvatskoj.

Prof. dr. sc. BRANKO SOUČEK (u mirovini) – 2012. godina za cjelokupni znanstveno-istraživački rad u području tehničkih znanosti, polje računarstva, a posebice za razvoj prvoga digitalnog računala u Republici Hrvatskoj i za 10 objavljenih svjetski relevantnih knjiga iz računalstva.

II. GODIŠNJA NAGRADA ZA ZNANOST

Prof. dr. sc. NIKOLA SANDRIĆ2021. godina za značajno znanstveno dostignuće u području prirodnih znanosti, polje matematika, grana teorija vjerojatnosti i statistika, za doprinose u području teorije i primjene slučajnih procesa.

Prof. dr. sc. FILIP NAJMAN2020. godina za znanstveno dostignuće u području prirodnih znanosti, polje matematika, grana algebra, za nove rezultate u teoriji eliptičnih krivulja.

Prof. dr. sc. JOSIP TAMBAČA2019. godina za značajno znanstveno dostignuće u području prirodnih znanosti, polje matematika, grana primijenjena matematika i matematičko modeliranje, za šest radova objavljenih 2019. godine u vrhunskim međunarodnim znanstvenim časopisima.

Prof. dr. sc. IGOR PAŽANIN2017. godina za značajno znanstveno dostignuće u području prirodnih znanosti, polje matematika, grana primijenjena matematika i modeliranje, za doprinose rubnih te inicijalno-rubnih zadaća za parcijalne diferencijalne jednadžbe s primjenama u mehanici fluida.

Prof. dr. sc. PAVLE PANDŽIĆ2012. godina za značajno znanstveno dostignuće u području prirodnih znanosti, polje matematika, za niz značajnih doprinosa i otkrića u teoriji reprezentacija realnih reduktivnih Liejevih grupa, središnjoj matematičkoj teoriji usko vezanoj uz mnoga područja geometrije, analize, teorije brojeva, algebre i teorijske fizike.

Prof. dr. sc. HRVOJE ŠIKIĆ2011. godina za značajno znanstveno dostignuće u području prirodnih znanosti, polje matematika, za doprinos harmonijskoj analizi, posebno u teoriji valića, suvremenom i iznimno važnom području matematike koje ima spektakularne primjene izvan matematike.

Prof. dr. sc. ZORAN VONDRAČEK2010. godina za značajno znanstveno dostignuće u području prirodnih znanosti u znanstvenoj grani teoriji vjerojatnosti i matematičkoj statistici te za objavu niza znanstvenih radova iz teorije vjerojatnosti, posebno iz vjerojatnosne teorije potencijala sa skokovima.

Prof. dr. sc. DRAŽEN ADAMOVIĆ2009. godina za značajno znanstveno dostignuće u području prirodnih znanosti, za važan doprinos složenoj teoriji algebri verteks-operatora i teoriji reprezentacija beskonačno dimenzionalnih Liejevih algebri i superalgebri.

Prof. dr. sc. ANDREJ DUJELLA2006. godina za značajno znanstveno dostignuće u području prirodnih znanosti u teoriji brojeva. Svojim otkrićima u području nalaženja Diofantovnih m- torki postao je jedan od vodećih svjetskih stručnjaka za tu problematiku. Važna su i njegova istraživanja u području eliptičkih krivulja, koja su usporediva s istraživanjima u najpoznatijim svjetskim centrima kao što su Harvard University ili National Security Agency.

Dr. sc. ZLATKO DRMAČ2005. godina za značajno znanstveno dostignuće u području prirodnih znanosti numeričke matematike. Svojim otkrićima u numeričkoj linearnoj algebri, a posebno novim algoritmom za singularnu dekompoziciju matrica svrstao se među vodeće svjetske specijaliste u toj grani. U tijeku je ugradnja softvera temeljenog na tom algoritmu u programski paket LAPACK koji se razvija u Department of Energy, National Science Foundation i Defense Advaced Research Project Agency u SAD-u.

Prof. dr. sc. EDUARD MARUŠIĆ – PALOKA2004. godina za značajno znanstveno dostignuće u području prirodnih znanosti, posebno za rješavanje nekih osobito teških problema iz mehanike fluida i teorije elastičnosti, kojima je postigao rezultate trajne vrijednosti u svjetskim razmjerima.

Prof. dr. sc. VJERAN HARI1997. godina za značajno znanstveno dostignuće u matematici, posebice na području materičnih algoritama.

III. GODIŠNJA NAGRADA ZA POPULARIZACIJU I PROMIDŽBU ZNANOSTI

Dr. sc. FRANKA MIRIAM BRUECKLER2009. godina za područje prirodnih znanosti, za doprinos popularizaciji znanosti odnosno matematike, za uvođenje elektroničkih sredstava u nastavu matematike i demonstriranje povezanosti matematike s drugim znanostima i umjetnošću, a posebno za rad na temama: od dvoboja do simetrije, topologija ili matematika s trakama i konopima, i kristali su matematičari, svjetska godina matematike 2000., čime su učinjeni zapaženi pomaci u podizanju javne svijesti o matematici i prirodnim znanostima.

Prof. dr. sc. MIRKO POLONIJO 2007. godina za područje prirodnih znanosti za doprinos popularizaciji matematičke znanosti – od predškolske djece do odraslih ljubitelja matematike, a tim pristupom matematici od najranijeg djetinjstva omogućio je rano otkrivanje darovite djece te njihovo motiviranje i uključivanje u što kvalitetnije matematičko obrazovanje.

IV. GODIŠNJA NAGRADA ZA ZNANSTVENE NOVAKE

LUCIJA VALIDŽIĆ, mag. math. – 2016. godina za podučje prirodnih znanosti, polje matematika. Znanstveni interes Lucije Validžić je proučavanje veza topologije i izračunljivosti, a u 2016. godini objavila je, u ravnopravnom koautorstvu, tri znanstvena rada o izračunljivosti u različitim topološkim strukturama u vrlo uglednim svjetskim časopisima.

Dr. sc. FILIP NAJMAN2010. godina za područje prirodnih znanosti, za znanstvenu produkciju u 2010. godini, a posebno za doprinos u algoritamskoj teoriji brojeva, za diofantske jednadžbe i eliptične krivulje.

Dr. sc. IGOR PAŽANIN2008. godina za područje prirodnih znanosti, za uspješan znanstveni rad asimptomatičke analize rubnih zadaća za parcijalne diferencijalne jednadžbe mehanike fluida, specijalno onih za viskozni tok u tankim područjima, kao i njegov najznačajniji doprinos, a to je formulacija i rigorozno opravdanje matematičkog modela takvog toka.

Doc. dr. sc. JOSIP TAMBAČA2001. godina za područje prirodnih znanosti, za istaknute radove u matematičkom modeliranju štapova u okviru linearizirane teorije elastičnosti.


Nagrada "Andrija Mohorovičić"

Nagrada „Andrija Mohorovičić“ Sveučilišta u Zagrebu dodjeljuje se od 2011. pojedincima u Hrvatskoj i inozemstvu za znanstvene rezultate, promicanje znanstvene discipline i struke te za prijenos znanja i odgoj mladih stručnjaka u području prirodnih znanosti.

Popis svih dobitnika otkad se ova nagrada dodjeljuje možete vidjeti ovdje, a u nastavku donosimo popis nastavnika Matematičkog odsjeka kojima je ova nagrada dodijeljena.

Prof. dr. sc. ZLATKO DRMAČ, 2022.

Prof. dr. sc. EDUARD MARUŠIĆ - PALOKA, 2021.

Prof. dr. sc. ZORAN VONDRAČEK, 2020.

Prof. dr. sc. HRVOJE ŠIKIĆ, 2018.

Akademik ANDREJ DUJELLA, 2017.

Akademik MARKO TADIĆ, 2013.

 


Nagrada HAZU

Skupština Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti na zasjedanjima 15. travnja 1993. i 29. lipnja 1993. donijela je

Odluku o osnutku i dodjeli nagrada Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti za najviša znanstvena i umjetnička

dostignuća. Tada je donesen i Pravilnik o postupku dodjeljivanja nagrada Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti,

a 20. prosinca 2010. godine Odluka o dopunama navedenog Pravilnika.

 

U nastavku donosimo popis nastavnika Matematičkog odsjeka (nekad Odjela) kojima je dodijeljena ova nagrada.

Prof. dr. sc. MARCELA HANZER2021. godina za izuzetne recentne znanstvene doprinose u teoriji reprezentacija klasičnih p-adskih grupa i teoriji automorfnih formi te Langlandsovom programu koji uključuju potpuno određivanje polova degeneriranih Eisensteinovih redova za klasične grupe i one koje dolaze od Jordanovih algebri, potpun i eksplicitan opis theta liftova dualnih parova tipa I klasičnih p-adskih grupa, potpun i eksplicitan opis theta liftova reprezentacija koje imaju Whittakerov model te problema smještavanja reprezentacija s Whittakerovim modelima u standardne module i teoriji R-grupa za metaplektičke grupe; objavljeno u nizu od 6 radova u periodu od 2018. do 2021. u prestižnim
međunarodnim časopisima.

Prof. dr. sc. ZLATKO DRMAČ2018. godina za niz od 10 znanstvenih radova objavljenih u periodu od zadnjih 5 godina u međunarodnim časopisima, od kojih posebno ističemo ACM Transactions on Mathematical Software i SIAM Journal on Scientific Computing, povezanih u znanstvenu cjelinu pod nazivom Razvoj robusnih numeričkih metoda linearne algebre za znanstveno računanje s primjenama u prirodnim i inženjerskim znanostima.

Prof. dr. sc. EDUARD MARUŠIĆ – PALOKA2015. godina za rad koji daje teorijsko opravdanje matematičkog modela toka kroz tanko područje, a objavljen je u nizu od 11 članaka objavljenih u periodu od zadnjih 5 godina u prestižnim međunarodnim časopisima, od kojih posebno ističemo "Journal of Non- Newtonian Fluid Mechanics".

Prof. dr. sc. DRAŽEN ADAMOVIĆ2012. godina za otkrića novih konformnih ulaganja verteks-algebri i novih serija C2 konačnih verteks-algebri i super-algebri te dobivanje klasifikacije njihovih ireducibilnih reprezentacija, odnosno konstrukciju projektivnih reprezentacija W-algebri, koji su objavljeni u kompleksu znanstvenih radova, aosobito u radovima koji čine tematsku cjelinu:
• The structure of Zhu’s algebras for certain W-algebras, Advances
in Mathematics, 227 (2011) 2425-2456,
• The Vertex Algebra M (1)+ and Certain Affine Vertex Algebras
of Level – 1, SIGMA, 8 (2012), 040, 16 pages.

*Za nagrade dodijeljene prije 2011. godine nije raspoloživa popratna dokumentacija.

Prof. dr. sc. HRVOJE ŠIKIĆ – 2009. godina

Prof. dr. sc. ZORAN VONDRAČEK – 2006. godina

Prof. dr. sc. ANDREJ DUJELLA – 2003. godina

Prof. dr. sc. MIRKO PRIMC – 2000. godina


Ostale nagrade

 "SIAM Fellow"

Nagrada koju SIAM (Society for Industrial and Applied Mathematics) dodjeljuje svojim članovima za izvanredna postignuća u svojim područjima.

Prof. dr. sc. ZLATKO DRMAČ  - 2022. godina za doprinose u algoritmima s visokom relativnom točnošću u numeričkoj linearnoj algebri, redukciji modela i identifikaciji sustava.