Sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij Matematika i fizika; smjer: nastavnički

Trajanje studija

Pet akademskih godina (tj. deset semestara), 300 ECTS bodova

Uvjeti upisa na studij

Kandidati za upis na ovaj studij moraju imati završeno četverogodišnje srednje obrazovanje te položenu državna matura. Za upis na integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Matematika i fizika; smjer: nastavnički obavezno je položiti višu razinu (razinu A) ispita iz matematike na državnoj maturi. Upis se vrši preko Nacionalnog informacijskog sustava prijava na visoka učilišta, prema redoslijedu na rang-listi formiranoj na osnovu ostvarenih bodova, sve do popunjenja upisne kvote. Za detaljne informacije o upisu na studij vidjeti Upisi na PMF-MO.

Akademski naziv koji se stječe završetkom studija

Magistar/Magistra edukacije matematike i fizike

Kompetencije koje se stječu završetkom studija

Integrirani preddiplomski i diplomski studij Matematika i fizika; smjer: nastavnički studentima pruža sveučilišno obrazovanje iz područja matematike i fizike. Matematička znanja i vještine podrazumijevaju temeljna znanja i razumijevanje rezultata glavnih područja matematike, kao što su algebra, analiza, geometrija, diferencijalne jednadžbe, diskretna matematika, teorija vjerojatnosti, statistika te numerička matematika, kao i sposobnost razumijevanja matematičkih dokaza, a samim time i logičke argumentacije u općenitijim situacijama, sposobnost matematičkoga modeliranja situacije te sposobnost kreativnog rješava-
nja problema korištenjem matematičkih alata i informacijsko-komunikacijskih tehnologija. Usvojene teorije dat će podršku znanju i razumijevanju matematičkih metoda i tehnika tako što će omogućiti čvrsto razvijen matematički kontekst. Kompetencije iz područja fizike odnose se ponajprije na svu problematiku klasičnih fizikalnih područja mehanike, elektromagnetizma, valnih pojava, termodinamike i optike, s naglaskom na sastavnice tradicionalnih fizikalnih disciplina s modernim relativističkim i kvantnim konceptima te teorijom elektromagnetskoga zračenja.

Osim toga, studenti će upoznati i neke naprednije fizikalne sadržaje (fizika materijala i čvrstoga stanja, astronomija i astrofizika) te steći uvid u primjene fizike u drugim znanostima i strukama (biofizika, medicinska fizika). Navedene se kompetencije tijekom preddiplomskoga i diplomskoga studija razvijaju putem teorijskih predavanja, numeričkih vježbi i praktičnoga laboratorijskoga rada. Studij daje i potrebne stručne, didaktičko-metodičke i pedagoško-psihološke kompetencije za uspješno izvođenje svih obrazovnih programa iz područja matematike i fizike na razini osnovne i srednje škole. Studij također osposobljava za izvođenje svih vrsta nastave matematike i fizike - redovne, dodatne, izborne i dopunske, kao i za rad s djecom s posebnim potrebama - od rada s djecom s teškoćama u razvoju pa sve do rada s djecom nadarenom za matematiku i/ili fiziku.

Važno je naglasiti da ovaj studij posebno educira studente - buduće nastavnike matematike i fizike za rad s grupama učenika - naprednih mladih matematičara i fizičara, za pripremanje učenika za matematička i fizička natjecanja na svim razinama (od lokalne do državne) te za vođenje učenika pri izradi seminarskih i maturalnih radova te realizaciji interdisciplinarnih učeničkih projekata i radionica. Studij metodički obrazuje i za provedbu različitih oblika nastave matematike i fizike - od tradicionalne frontalne nastave, preko laboratorijske (praktične), programirane, heurističke i mentorske nastave, sve do suvremenih oblika problemske i projektne nastave, kao i za primjenu informacijsko-komunikacijskih tehnologija i ostalih tehnologija u nastavi tih predmeta. Osim toga, studenti stječu i opće kompetencije za rad u obrazovnom sustavu i školi kao organizaciji te za sve zadaće koje podrazumijeva zanimanje nastavnika (razredništvo, vođenje pedagoške dokumentacije, suradnja s roditeljima, stručnim službama i drugo). Konačno, studij osposobljava za daljnje vlastito samoobrazovanje (cjeloživotno učenje) iz matematike, fizike, informacijsko-komunikacijskih tehnologija te odgojno-obrazovnih i ostalih znanosti.

Ishodi učenja

 • matematički argumentirati, interpretirati matematički dokaz te konstruirati dokaz nove matematičke tvrdnje
 • matematički modelirati i rješavati standardne fizikalne probleme, pripremiti, izvesti i interpretirati školske eksperimente iz fizike, te kritički procjenjivati argumente, pretpostavke, koncepte, podatke i rezultate fizikalnih istraživanja
 • pokazati sposobnost za rad u obrazovnom sustavu i školi, te za komunikaciju s učenicima, roditeljima i stručnim službama
 • pokazati znanje i razumijevanje osnovnih pojmova i rezultata elementarne matematike, analitičke i elementarne geometrije, diferencijalnog i integralnog računa realnih funkcija jedne i više realnih varijabli, linearne algebre te vjerojatnosti i statistike
 • pokazati znanje i razumijevanje osnovnih teorija i metoda metodike nastave matematike i fizike, te obrazovnih znanosti
 • pokazati znanje i razumijevanje temeljnih zakona klasične i moderne fizike te nekih važnijih fizikalnih teorija što uključuje njihovu matematičku strukturu, poznavanje i primjenu osnovnih eksperimentalnih metoda i opis povezanih fizikalnih pojava
 • preuzeti odgovornost za vlastito učenje i daljnje stručno i znanstveno usavršavanje, te za etičku i društvenu odgovornost u nastavničkoj profesiji
 • prezentirati matematičke i fizikalne sadržaje u pisanom i usmenom obliku koristeći odgovarajući jezik i zapise
 • primijeniti stečeno znanje na rješavanje matematičkog problema te na modeliranje i rješavanje problema izvan matematičkog konteksta
 • samostalno isplanirati, organizirati, provesti i analizirati nastavu matematike i fizike u osnovnoj i svim vrstama srednje škole primjenjujući suvremene metode i strategije učenja, poučavanja te praćenja i vrednovanja
 • samostalno se služiti matematičkom i fizikalnom literaturom na hrvatskom i engleskom jeziku, te individualno i u timu izraditi stručni projekt
 • služiti se računalnim matematičkim alatima i informacijsko-komunikacijskom tehnologijom u poučavanju i svakodnevnom radu

Zanimanja i poslovi za koje studij osposobljava

Magistri edukacije matematike i fizike osposobljeni su za zanimanje nastavnika matematike i/ili fizike u osnovnoj i svim vrstama srednjih škola. Osim za rad u obrazovnom sustavu, osposobljeni su i za različita intelektualna zanimanja i poslove u gospodarstvu, državnoj upravi i javnom sektoru koji uključuju analitički način razmišljanja, temeljna i naprednija znanja iz područja matematike i fizike, sposobnost matematičkoga i fizikalnoga modeliranja i rješavanja različitih problema, poznavanje statistike, sposobnost organizacije, analize i prezentacije (znakovnih, numeričkih, audio, slikovnih, multimedijskih i dr.) podataka, najširu primjenu informacijsko-komunikacijskih tehnologija, kao i za poslove istraživanja i/ili razvoja u fizikalnim laboratorijima u znanstvenoistraživačkim i stručnim ustanovama te industriji.

Nastavak obrazovanja

Nakon završetka ovoga integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studijskog programa student stječe pravo upisa na Poslijediplomske sveučilišne (doktorske) studije Matematika i Fizika, te na poslijediplomski specijalistički studij Aktuarska matematika, sukladno uvjetima natječaja za te studije u danoj akademskoj godini. Dobivena znanja i stečene vještine osposobljavaju studenta za nastavak studija i na srodnim poslijediplomskim sveučilišnim (doktorskim ili specijalističkim) studijskim programima na drugim visokoškolskim ustanovama. Uvjete za upis na poslijediplomske studije na drugim visokoškolskim ustanovama određuju te ustanove.

 

Voditelj studija: doc. dr. sc. Marko Radulović


Matematika i fizika; smjer: nastavnički

1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
8.0 Analitička geometrija (93074)
Kožić, S.
1,0,0
75
(45P+30A)
1 INFO
9.0 Osnove fizike 1 (21554)
1,0,0
120
(60P+30A+30S)
1 INFO
4.0 Računarski praktikum 1 (21553)
Biočić, I.
1,0,0
60
(30P+30A)
1 INFO
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura 1 (45709)
- 30
(30TJ)
1 INFO
9.0 Uvod u matematiku (93073)
Ilišević, D.; Muić, G.
1,0,0
105
(60P+45A)
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
9.0 Diferencijalni i integralni račun 1 (93075)
Marušić-Paloka, E.
1,0,0
105
(60P+45A)
2 INFO
9.0 Linearna algebra 1 (93076)
Franušić, Z.
1,0,0
105
(60P+45A)
2 INFO
7.0 Osnove fizike 2 (21560)
1,0,0
90
(60P+30A)
2 INFO
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura 2 (21522)
- 30
(30TJ)
2 INFO
ECTS Fakultativni kolegij
=> Fakultativni kolegij
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Studentska natjecanja iz matematike (133310)
Bašić, M.; Gogić, I.; Kazalicki, M.; Kovač, V.
1,0,0
30
(30P)
10, 2, 4, 6, 8 INFO
ECTS Izborni matematički predmet 1
=> Izborni matematički predmet 1
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Elementarna teorija brojeva (36962)
Pejković, T.
1,0,0
60
(30P+30A)
2, 4 INFO
5.0 Računarski praktikum 2 (21559)
Radulović, M.
1,0,0
60
(30P+30A)
2, 4 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
8.0 Diferencijalni i integralni račun 2 (201719)
Marušić-Paloka, E.
- 105
(60P+45A)
3 INFO
4.0 Fizički praktikum 1 (201722)
- 75
(15P+60A)
3 INFO
7.0 Linearna algebra 2 (201720)
Prlić, A.
- 75
(45P+30A)
3 INFO
8.0 Osnove fizike 3 (201721)
- 105
(60P+30A+15S)
3 INFO
3.0 Osnove psihologije odgoja i obrazovanja - Psihologija ličnosti (31452)
Rovan, D.
1,0,0
30
(30P)
3 INFO
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura 3 (45710)
- 30
(30TJ)
3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Fizički praktikum 2 (24215)
1,0,0
60
(60A)
4 INFO
8.0 Osnove fizike 4 (26036)
1,0,0
105
(60P+30A+15S)
4 INFO
11.0 Osnove matematičke analize (201723)
Prlić, A.
- 90
(60P+30A)
4 INFO
3.0 Razvojna psihologija (24214)
Rovan, D.
1,0,0
30
(30P)
4 INFO
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura 4 (31438)
- 30
(30TJ)
4 INFO
ECTS Fakultativni kolegij
=> Fakultativni kolegij
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Studentska natjecanja iz matematike (133310)
Bašić, M.; Gogić, I.; Kazalicki, M.; Kovač, V.
1,0,0
30
(30P)
10, 2, 4, 6, 8 INFO
ECTS Izborni matematički predmet 2
=> Izborni matematički predmet - Matematika i fizika, 2. god.
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Algebarske strukture (31454)
Širola, B.
1,0,0
60
(30P+30A)
4, 6 INFO
5.0 Elementarna teorija brojeva (36962)
Pejković, T.
1,0,0
60
(30P+30A)
2, 4 INFO
5.0 Matematičke metode fizike (201726)
Adamović, D.
- 75
(45P+30A)
4 INFO
5.0 Računarski praktikum 2 (21559)
Radulović, M.
1,0,0
60
(30P+30A)
2, 4 INFO
5. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
8.0 Elektrodinamika (213189)
- 105
(60P+45A)
5 INFO
6.0 Elementarna geometrija (213187)
Bombardelli, M.; Ilišević, D.
- 60
(30P+30A)
5 INFO
4.0 Klasična mehanika 1 (213188)
- 45
(30P+15A)
5 INFO
4.0 Pedagogija 1 - Teorija i praksa odgoja i obrazovanja (33231)
Đuranović, M.
1,0,0
45
(30P+15S)
5 INFO
4.0 Psihologija učenja i poučavanja (213190)
Ljubin Golub, T.
- 45
(30P+15A)
5 INFO
ECTS Izborni fizički predmet 1
=> Izborni fizički predmet 1
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Astronomija i astrofizika (213191)
- 45
(30P+15A)
5 INFO
4.0 Biofizika (213192)
- 45
(30P+15S)
5 INFO
4.0 Odabrana poglavlja opće fizike (213193)
- 45
(30P+15A)
5 INFO
4.0 Povijest fizike (213194)
- 45
(30P+15S)
5 INFO
6. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Kvantna fizika (94499)
1,0,0
120
(60P+30A+30S)
6 INFO
4.0 Napredni fizički praktikum 1 (63403)
1,0,0
45
(45A)
6 INFO
4.0 Pedagogija 2 - Obrazovni sustav (36967)
Žnidarec Čučković, A.
1,0,0
45
(30P+15S)
6 INFO
6.0 Vjerojatnost i statistika (36961)
Slijepčević, S.
1,0,0
75
(45P+30A)
6 INFO
ECTS Fakultativni kolegij
=> Fakultativni kolegij
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Studentska natjecanja iz matematike (133310)
Bašić, M.; Gogić, I.; Kazalicki, M.; Kovač, V.
1,0,0
30
(30P)
10, 2, 4, 6, 8 INFO
ECTS Izborni fizički predmet 2
=> Izborni fizički predmet 2
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Energetika (213197)
- 45
(30P+15S)
6 INFO
4.0 Fizika i filozofija (213195)
- 45
(30P+15S)
6 INFO
4.0 Klasična mehanika 2 (213196)
- 30
(15P+15A)
6 INFO
4.0 Medicinska fizika (213198)
- 45
(30P+15A)
6 INFO
ECTS Izborni matematički predmet 3
=> Izborni matematički predmet 3
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Algebarske strukture (31454)
Širola, B.
1,0,0
60
(30P+30A)
4, 6 INFO
5.0 Kompleksna analiza (61804)
Muić, G.
1,0,0
60
(30P+30A)
10, 6 INFO
5.0 Konstruktivne metode u geometriji (217045)
Bombardelli, M.; Pejković, T.
- 75
(45P+30A)
6 INFO
5.0 Uvod u diferencijalnu geometriju (94506)
Milin Šipuš, Ž.
1,0,0
60
(30P+30A)
10, 6 INFO
7. semestar, 4. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Didaktika 1 - Kurikulumski pristup (45870)
Maras, N.
1,0,0
45
(30P+15S)
7 INFO
10.0 Metodika nastave matematike 1 (230237)
Čižmešija, A.
- 90
(30P+30A+30S)
7 INFO
4.0 Napredni fizički praktikum 2 (61788)
1,0,0
45
(45A)
7 INFO
6.0 Praktikum iz eksperimentalne nastave fizike 1 (45739)
1,0,0
60
(60A)
7 INFO
ECTS Izborni matematički predmet 4
=> Izborni matematički predmet 4 - Matematika i fizika, 4. god.
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Kombinatorna i diskretna matematika (45874)
Radunović, G.
1,0,0
60
(30P+30A)
7 INFO
6.0 Primijenjena matematička analiza (36957)
Radulović, M.
1,0,0
60
(30P+30A)
7 INFO
6.0 Teorija skupova (93082)
Čačić, V.; Resman, M.
1,0,0
60
(30P+30A)
7 INFO
6.0 Vektorski prostori (45877)
Muić, G.
1,0,0
60
(30P+30A)
7 INFO
8. semestar, 4. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Didaktika 2 - Poučavanje i nastava (230318)
Maras, N.
- 45
(30P+15S)
8 INFO
9.0 Metodika nastave matematike 2 (45777)
Čižmešija, A.
1,0,0
90
(30P+30A+30S)
8 INFO
6.0 Praktikum iz eksperimentalne nastave fizike 2 (45871)
1,0,0
60
(60A)
8 INFO
4.0 Primjena računala u nastavi matematike (224995)
Špalj, E.
- 45
(15P+30A)
8 INFO
4.0 Statistička fizika (226741)
- 45
(30P+15A)
8 INFO
ECTS Fakultativni kolegij
=> Fakultativni kolegij
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Studentska natjecanja iz matematike (133310)
Bašić, M.; Gogić, I.; Kazalicki, M.; Kovač, V.
1,0,0
30
(30P)
10, 2, 4, 6, 8 INFO
ECTS Izborni matematički seminar
=> Izborni matematički seminar - Matematika i fizika, nast.
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Seminar - Odabrane teme iz geometrije (226753)
Pejković, T.
- 30
(30S)
8 INFO
9. semestar, 5. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Metodička praksa iz fizike 1 (61787)
1,0,0
30
(30A)
9 INFO
3.0 Metodička praksa iz matematike u osnovnoj školi (61784)
Bašić, M.; Bombardelli, M.; Franušić, Z.
1,0,0
30
(30A)
9 INFO
6.0 Metodika nastave fizike 1 (61785)
1,0,0
60
(30P+30S)
9 INFO
9.0 Metodika nastave matematike 3 (61782)
Bašić, M.; Milin Šipuš, Ž.
1,0,0
90
(30P+30A+30S)
9 INFO
ECTS Izborni fizički predmet 3
=> Izborni fizički predmet 3 - Matematika i fizika, 5. god.
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Odabrana poglavlja nuklearne fizike i fizike čestica (239834)
- 45
(30P+15A)
9 INFO
6.0 Osnove fizike čvrstog stanja (245108)
- 45
(30P+15A)
9 INFO
6.0 Osnove fizike materijala (245112)
- 45
(30P+15A)
9 INFO
ECTS Izborni fizički seminar
=> Izborni fizički seminar - integrirani studij Matematika i fizika
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Seminar - Moderne tehnike u fizici (245117)
- 30
(30S)
9 INFO
3.0 Seminar - Problemski pristup fizici (245113)
- 30
(30S)
9 INFO
10. semestar, 5. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
8.0 Diplomski rad (61797)
- 1
(1S)
10 INFO
2.0 Metodička praksa iz fizike 2 (61792)
1,0,0
30
(30A)
10 INFO
2.0 Metodička praksa iz matematike u srednjoj školi (61790)
Bašić, M.; Bombardelli, M.; Milin Šipuš, Ž.
1,0,0
30
(30A)
10 INFO
6.0 Metodika nastave fizike 2 (61791)
1,0,0
60
(30P+30S)
10 INFO
7.0 Metodika nastave matematike 4 (61789)
Bašić, M.; Milin Šipuš, Ž.
1,0,0
90
(30P+30A+30S)
10 INFO
ECTS Fakultativni kolegij
=> Fakultativni kolegij
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Studentska natjecanja iz matematike (133310)
Bašić, M.; Gogić, I.; Kazalicki, M.; Kovač, V.
1,0,0
30
(30P)
10, 2, 4, 6, 8 INFO
ECTS Izborni matematički predmet 5
=> Izborni matematički predmet 5 - Matematika i fizika, 5. god.
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Kompleksna analiza (61804)
Muić, G.
1,0,0
60
(30P+30A)
10, 6 INFO
5.0 Konačne geometrije (239836)
Šiftar, J.
- 45
(45P)
10 INFO
5.0 Mjera i integral (61809)
Mrazović, R.; Wagner, V.
1,0,0
60
(30P+30A)
10 INFO
5.0 Modeli geometrije (239838)
Milin Šipuš, Ž.
- 60
(30P+30A)
10 INFO
5.0 Povijest matematike (239837)
Brückler, F.
- 45
(45P)
10 INFO
5.0 Uvod u diferencijalnu geometriju (94506)
Milin Šipuš, Ž.
1,0,0
60
(30P+30A)
10, 6 INFO
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
8.0 Analitička geometrija (93074)
Kožić, S.
1,0,0
75
(45P+30A)
1 INFO
9.0 Osnove fizike 1 (21554)
1,0,0
120
(60P+30A+30S)
1 INFO
4.0 Računarski praktikum 1 (21553)
Biočić, I.
1,0,0
60
(30P+30A)
1 INFO
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura 1 (45709)
- 30
(30TJ)
1 INFO
9.0 Uvod u matematiku (93073)
Ilišević, D.; Muić, G.
1,0,0
105
(60P+45A)
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
9.0 Diferencijalni i integralni račun 1 (93075)
Marušić-Paloka, E.
1,0,0
105
(60P+45A)
2 INFO
9.0 Linearna algebra 1 (93076)
Franušić, Z.
1,0,0
105
(60P+45A)
2 INFO
7.0 Osnove fizike 2 (21560)
1,0,0
90
(60P+30A)
2 INFO
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura 2 (21522)
- 30
(30TJ)
2 INFO
ECTS Fakultativni kolegij
=> Fakultativni kolegij
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Studentska natjecanja iz matematike (133310)
Bašić, M.; Gogić, I.; Kazalicki, M.; Kovač, V.
1,0,0
30
(30P)
10, 2, 4, 6, 8 INFO
ECTS Izborni matematički predmet 1
=> Izborni matematički predmet 1
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Elementarna teorija brojeva (36962)
Pejković, T.
1,0,0
60
(30P+30A)
2, 4 INFO
5.0 Računarski praktikum 2 (21559)
Radulović, M.
1,0,0
60
(30P+30A)
2, 4 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
8.0 Diferencijalni i integralni račun 2 (201719)
Marušić-Paloka, E.
- 105
(60P+45A)
3 INFO
4.0 Fizički praktikum 1 (201722)
- 75
(15P+60A)
3 INFO
7.0 Linearna algebra 2 (201720)
Prlić, A.
- 75
(45P+30A)
3 INFO
8.0 Osnove fizike 3 (201721)
- 105
(60P+30A+15S)
3 INFO
3.0 Osnove psihologije odgoja i obrazovanja - Psihologija ličnosti (31452)
Rovan, D.
1,0,0
30
(30P)
3 INFO
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura 3 (45710)
- 30
(30TJ)
3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Fizički praktikum 2 (24215)
1,0,0
60
(60A)
4 INFO
8.0 Osnove fizike 4 (26036)
1,0,0
105
(60P+30A+15S)
4 INFO
11.0 Osnove matematičke analize (201723)
Prlić, A.
- 90
(60P+30A)
4 INFO
3.0 Razvojna psihologija (24214)
Rovan, D.
1,0,0
30
(30P)
4 INFO
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura 4 (31438)
- 30
(30TJ)
4 INFO
ECTS Fakultativni kolegij
=> Fakultativni kolegij
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Studentska natjecanja iz matematike (133310)
Bašić, M.; Gogić, I.; Kazalicki, M.; Kovač, V.
1,0,0
30
(30P)
10, 2, 4, 6, 8 INFO
ECTS Izborni matematički predmet 2
=> Izborni matematički predmet - Matematika i fizika, 2. god.
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Algebarske strukture (31454)
Širola, B.
1,0,0
60
(30P+30A)
4, 6 INFO
5.0 Elementarna teorija brojeva (36962)
Pejković, T.
1,0,0
60
(30P+30A)
2, 4 INFO
5.0 Matematičke metode fizike (201726)
Adamović, D.
- 75
(45P+30A)
4 INFO
5.0 Računarski praktikum 2 (21559)
Radulović, M.
1,0,0
60
(30P+30A)
2, 4 INFO
5. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
8.0 Elektrodinamika (213189)
- 105
(60P+45A)
5 INFO
6.0 Elementarna geometrija (213187)
Bombardelli, M.; Ilišević, D.
- 60
(30P+30A)
5 INFO
4.0 Klasična mehanika 1 (213188)
- 45
(30P+15A)
5 INFO
4.0 Pedagogija 1 - Teorija i praksa odgoja i obrazovanja (33231)
Đuranović, M.
1,0,0
45
(30P+15S)
5 INFO
4.0 Psihologija učenja i poučavanja (213190)
Ljubin Golub, T.
- 45
(30P+15A)
5 INFO
ECTS Izborni fizički predmet 1
=> Izborni fizički predmet 1
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Astronomija i astrofizika (213191)
- 45
(30P+15A)
5 INFO
4.0 Biofizika (213192)
- 45
(30P+15S)
5 INFO
4.0 Odabrana poglavlja opće fizike (213193)
- 45
(30P+15A)
5 INFO
4.0 Povijest fizike (213194)
- 45
(30P+15S)
5 INFO
6. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Kvantna fizika (94499)
1,0,0
120
(60P+30A+30S)
6 INFO
4.0 Napredni fizički praktikum 1 (63403)
1,0,0
45
(45A)
6 INFO
4.0 Pedagogija 2 - Obrazovni sustav (36967)
Žnidarec Čučković, A.
1,0,0
45
(30P+15S)
6 INFO
6.0 Vjerojatnost i statistika (36961)
Slijepčević, S.
1,0,0
75
(45P+30A)
6 INFO
ECTS Fakultativni kolegij
=> Fakultativni kolegij
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Studentska natjecanja iz matematike (133310)
Bašić, M.; Gogić, I.; Kazalicki, M.; Kovač, V.
1,0,0
30
(30P)
10, 2, 4, 6, 8 INFO
ECTS Izborni fizički predmet 2
=> Izborni fizički predmet 2
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Energetika (213197)
- 45
(30P+15S)
6 INFO
4.0 Fizika i filozofija (213195)
- 45
(30P+15S)
6 INFO
4.0 Klasična mehanika 2 (213196)
- 30
(15P+15A)
6 INFO
4.0 Medicinska fizika (213198)
- 45
(30P+15A)
6 INFO
ECTS Izborni matematički predmet 3
=> Izborni matematički predmet 3
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Algebarske strukture (31454)
Širola, B.
1,0,0
60
(30P+30A)
4, 6 INFO
5.0 Kompleksna analiza (61804)
Muić, G.
1,0,0
60
(30P+30A)
10, 6 INFO
5.0 Konstruktivne metode u geometriji (217045)
Bombardelli, M.; Pejković, T.
- 75
(45P+30A)
6 INFO
5.0 Uvod u diferencijalnu geometriju (94506)
Milin Šipuš, Ž.
1,0,0
60
(30P+30A)
10, 6 INFO
7. semestar, 4. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Didaktika 1 - Kurikulumski pristup (45870)
Maras, N.
1,0,0
45
(30P+15S)
7 INFO
10.0 Metodika nastave matematike 1 (230237)
Čižmešija, A.
- 90
(30P+30A+30S)
7 INFO
4.0 Napredni fizički praktikum 2 (61788)
1,0,0
45
(45A)
7 INFO
6.0 Praktikum iz eksperimentalne nastave fizike 1 (45739)
1,0,0
60
(60A)
7 INFO
ECTS Izborni matematički predmet 4
=> Izborni matematički predmet 4 - Matematika i fizika, 4. god.
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Kombinatorna i diskretna matematika (45874)
Radunović, G.
1,0,0
60
(30P+30A)
7 INFO
6.0 Primijenjena matematička analiza (36957)
Radulović, M.
1,0,0
60
(30P+30A)
7 INFO
6.0 Teorija skupova (93082)
Čačić, V.; Resman, M.
1,0,0
60
(30P+30A)
7 INFO
6.0 Vektorski prostori (45877)
Muić, G.
1,0,0
60
(30P+30A)
7 INFO
8. semestar, 4. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Didaktika 2 - Poučavanje i nastava (230318)
Maras, N.
- 45
(30P+15S)
8 INFO
9.0 Metodika nastave matematike 2 (45777)
Čižmešija, A.
1,0,0
90
(30P+30A+30S)
8 INFO
6.0 Praktikum iz eksperimentalne nastave fizike 2 (45871)
1,0,0
60
(60A)
8 INFO
4.0 Primjena računala u nastavi matematike (224995)
Špalj, E.
- 45
(15P+30A)
8 INFO
4.0 Statistička fizika (226741)
- 45
(30P+15A)
8 INFO
ECTS Fakultativni kolegij
=> Fakultativni kolegij
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Studentska natjecanja iz matematike (133310)
Bašić, M.; Gogić, I.; Kazalicki, M.; Kovač, V.
1,0,0
30
(30P)
10, 2, 4, 6, 8 INFO
ECTS Izborni matematički seminar
=> Izborni matematički seminar - Matematika i fizika, nast.
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Seminar - Odabrane teme iz geometrije (226753)
Pejković, T.
- 30
(30S)
8 INFO
9. semestar, 5. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Metodička praksa iz fizike 1 (61787)
1,0,0
30
(30A)
9 INFO
3.0 Metodička praksa iz matematike u osnovnoj školi (61784)
Bašić, M.; Bombardelli, M.; Franušić, Z.
1,0,0
30
(30A)
9 INFO
6.0 Metodika nastave fizike 1 (61785)
1,0,0
60
(30P+30S)
9 INFO
9.0 Metodika nastave matematike 3 (61782)
Bašić, M.; Milin Šipuš, Ž.
1,0,0
90
(30P+30A+30S)
9 INFO
ECTS Izborni fizički predmet 3
=> Izborni fizički predmet 3 - Matematika i fizika, 5. god.
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Odabrana poglavlja nuklearne fizike i fizike čestica (239834)
- 45
(30P+15A)
9 INFO
6.0 Osnove fizike čvrstog stanja (245108)
- 45
(30P+15A)
9 INFO
6.0 Osnove fizike materijala (245112)
- 45
(30P+15A)
9 INFO
ECTS Izborni fizički seminar
=> Izborni fizički seminar - integrirani studij Matematika i fizika
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Seminar - Moderne tehnike u fizici (245117)
- 30
(30S)
9 INFO
3.0 Seminar - Problemski pristup fizici (245113)
- 30
(30S)
9 INFO
10. semestar, 5. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
8.0 Diplomski rad (61797)
- 1
(1S)
10 INFO
2.0 Metodička praksa iz fizike 2 (61792)
1,0,0
30
(30A)
10 INFO
2.0 Metodička praksa iz matematike u srednjoj školi (61790)
Bašić, M.; Bombardelli, M.; Milin Šipuš, Ž.
1,0,0
30
(30A)
10 INFO
6.0 Metodika nastave fizike 2 (61791)
1,0,0
60
(30P+30S)
10 INFO
7.0 Metodika nastave matematike 4 (61789)
Bašić, M.; Milin Šipuš, Ž.
1,0,0
90
(30P+30A+30S)
10 INFO
ECTS Fakultativni kolegij
=> Fakultativni kolegij
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Studentska natjecanja iz matematike (133310)
Bašić, M.; Gogić, I.; Kazalicki, M.; Kovač, V.
1,0,0
30
(30P)
10, 2, 4, 6, 8 INFO
ECTS Izborni matematički predmet 5
=> Izborni matematički predmet 5 - Matematika i fizika, 5. god.
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Kompleksna analiza (61804)
Muić, G.
1,0,0
60
(30P+30A)
10, 6 INFO
5.0 Konačne geometrije (239836)
Šiftar, J.
- 45
(45P)
10 INFO
5.0 Mjera i integral (61809)
Mrazović, R.; Wagner, V.
1,0,0
60
(30P+30A)
10 INFO
5.0 Modeli geometrije (239838)
Milin Šipuš, Ž.
- 60
(30P+30A)
10 INFO
5.0 Povijest matematike (239837)
Brückler, F.
- 45
(45P)
10 INFO
5.0 Uvod u diferencijalnu geometriju (94506)
Milin Šipuš, Ž.
1,0,0
60
(30P+30A)
10, 6 INFO

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj