SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

Prirodoslovno-matematički fakultet

Zagreb, Horvatovac 102a

Objavljuje

 

N A T J E Č A J

 

za upis kandidata na poslijediplomski specijalistički studij Aktuarska matematika u akademskoj godini 2023./2024. za stjecanje akademskog stupnja specijalist/specijalistica aktuarske matematike.

Uvjeti za upis na sveučilišni specijalistički studij Aktuarska matematika:

  • završen diplomski, integrirani prijediplomski i diplomski (ili ekvivalentan) sveučilišni studij na domaćem ili stranom sveučilištu s postignutih najmanje 300 ECTS bodova ukupno tijekom studiranja ili završen odgovarajući stručni  diplomski studij s  najmanje 5 godina radnog staža u aktuarstvu
  • prosječna ocjena od najmanje 3.5.

Kandidati s diplomom stranog sveučilišta obvezni su pribaviti rješenje Sveučilišta o priznavanju visokoškolske inozemne kvalifikacije.

Prijavi se prilaže sljedeća dokumentacija:

  1. zamolba za upis na sveučilišni specijalistički studij s osobnim podacima (adresa, telefon, e-mail)
  2. preslika diplome o završenom studiju,
  3. životopis,
  4. prijepis ocjena svih položenih kolegija,
  5. potvrda o radnom stažu u aktuarstvu (za kandidate sa završenim stručnim studijem) te
  6. dokument iz kojeg je vidljivo tko će snositi troškove studija.

Cijena studija iznosi 6.300,00 eura.

Prijave za natječaj podnose se osobno ili putem pošte zaključno do 30.11.2023. godine na adresu:

Prirodoslovno-matematički fakultet

Matematički odsjek

Bijenička cesta 30

10000 Zagreb

S naznakom „Za natječaj – PDS Aktuari“

Autor: Marina Borčić
Popis obavijesti